5
De nduú jíni ñúhún jā tee nī nūū carta yáhá sīquī cuīyā á quīvī jā coo ndá ñúcuán, hermano.
Chi ja jínī vāha ndá nú jā iin sanaā-ni de quenda quīvī jā nenda maá Jētohō ō, tá cúu nūū iin sanaā-ni de quénda jācuīhná jacuáā.
Chi juni cáhān nchivī jā nañíí-ni íyó de nduú nā tūndóhó coo, de juni cáhān ji súcuán de iin sanaā-ni de quiji tūndóhó sīquī ji jā naā ji, de mā cácu cuitī ji. Chi quiji quīvī ñúcuán tá cúu nūū iin sanaā-ni de quíjéhé téhndē chījin iin ñahan jā scácu ña sēhe.
Sochi ndá ndóhó hermano, nduú cúu nú nchivī jā jíca modo nūū neē jā iin sanaā-ni de quiji quīvī ñúcuán sīquī nū tá cúu nūū quíji jācuīhná.
Chi ndihi nú cúu nchivī jā jíca modo nduú, chi stúu luz yā inī ánō nū. Chi nduú cúu ó tá cúu nchivī jāá nduú jícūhun inī sīquī Yāā Dios, jā jíca ji modo nūū neē.
Túsaá de mā cúhuun inī ō tá cúu nchivī quíxīn, chi sa ndito coo inī ō de coo cájí xīnī ō.
Chi jacuáā cúu jā quíxīn nchivī, de jacuáā cúu jā suni jíni ji.
Sochi ndá máá ó chi modo jā jíca ó nduú, de ná cóo cájí xīnī ō. De ná cúcutú ó jíín tūhun jā cándíja nīhin ó jíín tūhun jā cúndáhví inī ō táhán ó, tá cúu nūū cúcutú soldado jíín sahma cāa. De ná cúcutú ó jíín tūhun jā ñúhún inī ō jā cācu ó, tá cúu nūū cúcutú soldado jā ñúhún dē xiní cāa.
Chi Yāā Dios nduú ní jáni yā yóhó jā cuāha yā castigo, chi sa jā scácu yā yóhó sāhá maá Jētohō ō Jesucristo.
10 De maá yā nī jīhī yā jēhē ō, tácua cutecū inuú ó jíín yā, vísō tú cutecū cā ō ñayīví yáhá á cuū ō.
11 Túsaá de cāhān nū tūhun ndeé inī jíín táhán nú, de scúja táhán nú jíín tūhun yā, tá cúu nūū ja sáhá ndá nú.
Jā jáni ichí Pablo ndācá hermano
12 De cáhān ndāhví ndá nī jíín ndá nú hermano, jā cuetáhví nú ndá tēe jā sátíñú jā jíto ndóhó, jā cúñáhnú dē nūū nū jíín tiñu maá Jētohō ō, de jáni ichí dē ndá ndóhó.
13 De coo yíñúhún ndasí nú nūū dē, de coo manī nū jíín dē sīquī tiñu yā jā sáhá dē. De cundeē mānī nū jíín ndá táhán nú.
14 De suni cáhān nīhin ndá nī jíín nú hermano, jā sndíhvī inī nū ndá nchivī jā jíca cúxí. De cāhān nū tūhun ndeé inī jíín nchivī jā ñamā núu inī. De chindeé nú nchivī jāá nduú fuerza inī. De cuandeé inī nū jíín ndihi nchivī.
15 De coto má nasāhá nāvāha nú jíín ni iin nchivī de tú sāhá nāvāha ji ndóhó. Chi sa níní nducú nú nāsa sāhá nú jā váha ndá táhán nú jíín ndihi-ni nchivī.
16 De níní coo siī inī ndá nú.
17 De níní cācān táhvī nū.
18 De nacuetáhví nú jā síquī ndācá-ni. Chi súcuán cúnī Yāā Dios jā sāhá nú jā cándíja nú Cristo Jesús.
19 De mā cásī nū nūū tiñu jā sáhá Espíritu Santo jíín nú.
20 De juni mā cújéhe inī nū nūū tūhun jā cáhān ndá tēe nácani tūhun Yāā Dios.
21 Chi coto túnī nū ndācá tūhun, de tú jā váha cúu, de cuetáhví nú.
22 De mā quívi nduū nū jíín ni iin tiñu néhén.
23 De maá Yāā Dios jā jéhe tūhun ndeé tūhun sīī inī, ñúhún inī ni jā ná sáhá ndihi yā jā coo ndoo coo iī nū nūū yā. De ná cóto vāha yā ánō ndá nú jíín jāá ntúnī nū jíín yiqui cúñu nú, tácua nduú nā cuāchi coo sīquī nū quīvī nenda maá Jētohō ō Jesucristo.
24 Chi Yāā jā ní ncana ndá ndóhó, sāhá yā ndihi ñúcuán jíín nú, chi squíncuu yā jā ní nquee yuhú yā.
Saludo jíín bendición jā sándīhí
25 Hermano, cācān táhvī ndá nú jēhē ndá nī.
26 De tá cáhān jítáhán nú jíín ndācá hermano, de techuhú yíñúhún nú ndahá ji.
27 De cáhān nīhin nī jíín ndá nú, chi súcuán cúnī maá Jētohō ō, jā cahvi ndá nú carta yáhá nūū ndācá hermano.
28 De ñúhún inī ni jā maá Jētohō ō Jesucristo ná sáhá cā yā jā váha ndá nú. Súcuán ná cóo. Amén.