CARTA UU JA NI NTEE SAN PABLO APOSTOL NUU NCHIVI ÑUU TESALONICA
1
Ndá nduhū cúu Pablo jíín Silvano jíín Timoteo, de tée nī carta yáhá cuēē nūū ndá ndóhó nchivī cándíja ñuū Tesalónica, jā yíhí nú ndahá Tatá ó Yāā Dios jíín Jētohō ō Jesucristo.
De ñúhún inī ndá nī jā Tatá ó Yāā Dios jíín Jētohō ō Jesucristo, ná sáhá cā yā jā váha ndá nú, de sāhá yā jā coo ndeé coo siī inī nū.
Jā sāhá ndāā yā cuāchi tá nenda Cristo
Cánuú jā níní nacuetáhví nī nūū Yāā Dios jā síquī ndá ndóhó hermano. Chi íyó vāha súcuán, chi vāha ndasí cuācuja ndá nú jíín tūhun jā cándíja nú yā, de cuānducuahā ndasí jā cúndáhví inī nū ndá táhán nú.
De jā ñúcuán cúu jā cúsiī ndasí inī ndá nī nácani nī tūhun nú nūū ndācá grupo nchivī cándíja nūū Yāā Dios. Chi vāha cándíja ndá nú, de vāha jéndeé inī nū jā jínī ūhvī nchivī ndóhó jíín jā ndóho nú ndācá cā tūndóhó.
De jíín ndācá yáhá cúu jā chíhi yā cuenta jā cúu ndá nú nchivī vāha jā quīvi nú ñuū nūū tátúnī yā. Chi jā síquī ñuū ñúcuán cúu jā ndóho ndá nú. De jā súcuán chíhi yā cuenta sīquī nū, yáhá stéhēn nūū ō jā vāha Yāā cúu yā.
De suni íyó vāha jā nasndóho yā nchivī jā sndóho ndá ndóhó.
De quīvī jā nenda Jētohō ō Jesús, quīvī ñúcuán sāhá Yāā Dios jā natātú ndá ndóhó jā ndóho, de saá-ni ndá nduhū. Chi jíín ñuhūn quiji Jesús ichi andiví jíín ndá ángel yā jā ndíso poder.
De cuāha yā castigo nūū ndá nchivī jāá nduú ní jéhe ji tūhun cunī ji nāsa Yāā cúu Yāā Dios, de nduú ní jétáhví ji tūhun maá Jētohō ō Jesucristo jā scácu yā ji.
De nchivī ñúcuán chi ndoho ji níí cání, chi cujiyo ji nūū maá Jētohō ō, de mā cūú quīvi ji nūū viī ndasí cúñáhnú yā jíín poder yā.
10 Súcuán sāhá yā quīvī jā nenda yā jā viī cuñáhnú yā sāhá nchivī cándíja jā yíhí ndahá yā. De sāhvi ndasí inī ji jā cunī ji nūū yā. De suni súcuán ndá ndóhó, chi nī ncandíja nú tūhun jā ní nacani ndá nī nūū nū.
11 De jā ñúcuán cúu jā níní jícān táhvī ni jēhē ndá nú, jā ná cúu nú nchivī vāha jā ní ncana yā ndóhó. De jíín fuerza yā ná sáhá yā jíín ndá nú jā squíncuu nú ndācá tiñu váha jā ní nchuhun inī nū jā sāhá nú sīquī jā cándíja nú.
12 De súcuán de cuñáhnú maá Jētohō ō Jesucristo sāhá nú, de suni cuñáhnú ndá máá nú sāhá yā. Chi Yāā Dios maá ó jíín Jētohō ō Jesucristo, súcuán cúu jā sáhá yā jā váha yóhó.