2
Tūhun maá tēe jā sāhá xēēn cuāchi
Mitan de cāhān ni sīquī jā nenda maá Jētohō ō Jesucristo jíín jā ndutútú ó nūū yā. Cáhān ndāhví ndá nī jíín ndá nú hermano,
jā má cuáha nú tūhun jā sacā nuu cani inī nū, de ni mā cúnēhén inī nū tú cāhān nchivī jā ja nī nquenda quīvī jā nenda maá Jētohō ō. Mā cándíja cuitī ndá nú vísō tú cāhān ji jā ní nīhīn ji iin tūhun sīquī ñúcuán nūū Espíritu, á iin tūhun jā ní ncāhān incā, á tú cachī ji jā ndá nduhū nī ntají iin carta jā cáhān súcuán.
Mā cuáha cuitī nū tūhun jā stáhví ni iin ji ndóhó. Chi jondē ncháha ca quenda quīvī ñúcuán de xihna cā ndunīhin inī cuāhā nchivī nūū yā, de quenda nijīn maá tēe jā sāhá xēēn cuāchi, de tēe jā tānū tāhvī cúu maá tēe ñúcuán.
Chi tēe jā jínī ūhvī Yāā Dios cúu dē, de nenda dē contra sīquī ndācá jā scúnaní ji yāā ji jíín ndācá jā chíñúhún ji. De xēēn cā sāhá dē, chi jondē cundeē dē inī templo Yāā Dios jā íyó Jerusalén, de cāhān dē jā maá dē cúu Yāā Dios.
¿A náhán ndá nú tūhun yáhá? Chi súcuán nī ncāhān ni jíín nú tá nī īyo nī jíín nú.
De ja jínī ndá nú nā cuá cúu jā jásī jāá ncháha ca quenda nijīn tēe ñúcuán, chi jondē tá quenda quīvī maá dē.
Chi ja cúu yuhū ndācá cuāchi xēēn inī ñayīví, sochi mitan chi íyó jā jásī nūū, tácua mā cāá ndasí cā cuāchi, chi jondē ná cújiyo maá jā jásī nūū.
De sá de quenda nijīn maá tēe jā sāhá cuāchi xēēn. De maá Jētohō ō Jesús cahnī yā tēe ñúcuán jíín tāchī yūhú yā-ni, de jíín jā jéndūtē yā tá nenda yā de stánū tāhvī yā dē.
De jā quiji tēe xēēn ñúcuán chi maá Satanás sāhá. De quiji dē jíín cuāhā poder, de sāhá dē ndācá tiñu ñáhnú jā stáhví dē, jā sāhvi inī nchivī cunī ji.
10 De jíín ndācá tiñu néhén de stáhví ndasí dē nchivī jā tānū tāhvī, chi nduú ní ncúnī ji cuetáhví ji tūhun ndāā jā cācu ji nícu.
11 De jā ñúcuán cuāha Yāā Dios tūhun jā cuetáhví ji tūhun jāá nduú ndāā cuitī, de candíja ji tūhun stáhví ñúcuán.
12 De súcuán de jēcundeē cuāchi sīquī ndihi ji jāá nduú ní ncándíja ji tūhun ndāā, chi sa tiñu néhén nī ncusiī inī ji jíín.
Nchivī jā ní nacāji yā jā cācu ji
13 Sochi cánuú jā níní nacuetáhví ndá nī nūū Yāā Dios jā síquī ndá ndóhó jā cúu nú hermano jā mānī Jētohō ō jíín. Chi jondē tá nī jēcōo ñayīví, de ja nī nacāji Yāā Dios ndá ndóhó jā scácu yā ndóhó. Chi sáhá Espíritu yā jā íyó ndoo íyó īī nū nūū yā, de cándíja nú tūhun ndāā.
14 Chi jā ñúcuán nī ncana yā ndá nú jíín tūhun jā scácu yā yóhó jā ní nacani ndá nī, tácua quīvi ndá nú nūū viī cuñáhnú nú jíín maá Jētohō ō Jesucristo.
15 Túsaá de cuiñi nīhin ndá nú hermano, de cunahán vāha nú tūhun jā ní ncutūha ndá nú nūū ndá nī, á jā ní ncāhān ni á jā ní ntee nī nūū carta cúu.
16 Maá Jētohō ō Jesucristo jíín Tatá ó Yāā Dios nī ncundáhví inī yā yóhó, de nī nsāhá yā jā coo siī inī ō níí cání, jíín jā ñúhún inī ō ndācá jā váha jā coo sīquī jā vāha inī yā jíín ó.
17 De ná sáhá cā yā jā coo ndeé inī ánō ndá nú, de ná sáhá yā jā cuja nú cāhān nū ndācá tūhun vāha yā, jíín jā sāhá nú ndācá tiñu váha.