CARTA XIHNA ÑUHUN JA NI NTEE SAN PABLO APOSTOL NUU TIMOTEO
1
Maá nī cúu Pablo, apóstol Jesucristo, chi Yāā Dios jā scácu yóhó, jíín Jētohō ō Jesucristo jā ñúhún inī ō jā cunī ō nūū, nī ntají yā nduhū jā nacani nī tūhun yā.
De tée nī carta yáhá cuēē nūū nū Timoteo, chi cúu ndija nú tá cúu sēhe nī sīquī jā ní scándíja nī ndóhó. De ñúhún inī ni jā Tatá ó Yāā Dios jíín Jētohō ō Jesucristo ná sáhá cā yā jā váha ndóhó, de cundáhví inī yā ndóhó, de sāhá yā jā coo ndeé coo siī inī nū.
Jā má cándíja ji ndācá tūhun stáhví
Tá nī nquehen nī ichi jā quíhīn ni Macedonia, de nī ncāhān ndāhví nī jíín nú jā quendōo nú ñuū Efeso. De suni súcuán cáhān ni jíín nú mitan, tácua cāhān nīhin nú jíín sava nchivī ñúcuán jā má stéhēn ji incā tūhun jāá nduú ndāā.
De mā cuétáhví ji ndācá tūhun jā cúu maá cuento-ni, jíín tūhun jā cáhān sīquī nāsa vāji ndācá tatā ō janahán. Chi ndá ñúcuán sáhá jā nahán nátúhún ji sīquī, de nduú jétíñú, de nduú sáhá jā cuja ji squíncuu ji nūū Yāā Dios sīquī tūhun jā cándíja ó.
De ndácu nī tiñu yáhá chi cúnī ni jā ná cúndáhví inī ji táhán ji sīquī jā íyó ndoo íyó ndāā ánō ji de cándíja ndija ji yā.
Sochi sava nchivī chi nī jica yátá ji, de nī scuíta ji tūhun yā, chi nī nquīvi ndá ji nūū ndācá tūhun jāá nduú jétíñú.
Chi cúnī ji cuu ji maestro ley yā, de juni nduú jícūhun inī ji nā tūhun cúu jā cáhān ji, jíín nā cuá cúu jā stéhēn nīhin ji.
De jínī ō jā íyó vāha ley, de tú jícūhun inī ō nāsa jétíñú.
Chi cánuú jā sāhá ó cuenta jāá nduú ní jécōo ni iin ley jā síquī nchivī ndāā, chi sa sīquī nchivī jāá nduú jétáhví, jā nīhin inī, jā sáhá tiñu néhén, jā sáhá cuāchi, jāá nduú chíñúhún Yāā Dios de ni nduú cándíja ley yā, jā jáhnī tatá jíín naná, jíín jā jáhnī ndīyi.
10 De suni nī jēcōo sīquī nchivī jā jíca ndiī, jíín sīquī tēe jā sáhá ndiī jíín táhán yíí, jíín nchivī jā sácuíhná incā nchivī, jíín nchivī stáhví, jíín nchivī jā cáhān nīhin tūhun túhún. De nī jēcōo sīquī ndācá cā nchivī jā sáhá tiñu jāá nduú quétáhán jíín tūhun yā jā stéhēn ndāā vāha.
11 De tūhun yā ñúcuán cúu tūhun ñáhnú ndasí jā scácu Yāā Dios yóhó, de maá yā cúu Yāā ndetū ndasí. De nī ntetíñú yā nduhū jā nácani nī tūhun yā.
Jā nácuetáhví Pablo sīquī jā ní ncundáhví inī yā dē
12 De nácuetáhví nī nūū Jētohō ō Jesucristo, Yāā jā ní jēhe fuerza inī ni, chi nī nacāji yā nduhū nī nsāhá yā jā cuu squíncuu nī, de nī ntee yā tiñu nduhū jā nácani nī tūhun yā.
13 De súcuán nī nsāhá yā jíín nī vísō nī ncāhān nāvāha nī sīquī yā jondē saá, de nī nsāhá nāvāha nī nchivī cándíja, de xēēn nī nsāhá nī. De vísō súcuán de nī ncundáhví inī yā nduhū, chi ncháha ca candíja nī yā jondē saá, de nduú ní jícūhun inī ni nā cuá cúu jā sáhá nī.
14 Súcuán nī nsāhá Jētohō ō jā váha ndasí jíín nī. De nī nsāhá yā jā candíja nī jíín jā cundáhví inī ni táhán nī sīquī jā ní nquīvi nī ndahá Cristo Jesús.
15 De ndāā ndija cúu tūhun yáhá, de cánuú jā candíja ndihi nchivī: Jā ní nquiji Cristo Jesús inī ñayīví tácua scácu yā nchivī íyó cuāchi. De nduhū cúu tēe jā víhí cā nī nsāhá cuāchi.
16 Sochi nī ncundáhví inī Yāā Dios nduhū, tácua jíín nduhū jā víhí cā nī nsāhá cuāchi de stéhēn Jesucristo nāsa née cáhnú ndasí inī yā. De súcuán nī nsāhá yā jā cúu nī iin ejemplo nūū ndācá nchivī cándíja níí jā cuáhān ō, tácua nīhīn táhvī ji cutecū ji níí cání.
17 Tú súcuán de níí cání ná cáhān yíñúhún ó jā viī ndasí cúñáhnú maá Yāā jā cúu Rey sīquī ndihi, jā técū níí cání, jāá nduú náā cuitī. De nduú cúu cunī ō nūū yā mitan, de mátúhún-ni yā íyó, de ndíchí yā. Amén.
18 Tá cúu sēhe nī cúu nú Timoteo, de tiñu yáhá ndácu nī nūū nū, jā nducú ndéé nú sīquī tiñu váha. De candíja nīhin nú, de coo ndaā ánō nū. Chi jondē saá ja nī ncāhān ndá hermano jíín tūhun Yāā Dios jā súcuán cundiso nú tiñu.
19 Chi sava nchivī nduú cā íyó ndāā ánō ji nūū yā, de nī snáā ji tūhun cándíja ji.
20 De Himeneo jíín Alejandro cúu ūū tēe jā ní nsāhá súcuán. De ja nī nsiáā ni dē jā quīvi dē ndahá Satanás, jā sndóho ji dē, tácua jíín tūndóhó ñúcuán de cutūha dē jā má cáhān nāvāha cā dē sīquī Yāā Dios.