2
Sīquī nāsa cācān táhvī ō
Túsaá de xihna cā ndácu nī jā cācān táhvī nū jēhē ndiviī nchivī. De cāhān ndāhví nú jēhē ji, de cācān nū nā cuá cúu jā jíni ñúhún ji, de nacuetáhví nú nūū yā jā síquī ndá ji.
De cācān táhvī nū jēhē ndá tēe cúñáhnú jíín jā ndácu tiñu, tácua sāhá dē jā cuu cundeē vāha ó de nduú nā tūndóhó coo sīquī ō, de cuu chiñúhún vāha ó Yāā Dios de sāhá yíñúhún ó jíín ndācá-ni.
Chi yáhá cúu jā váha jā jétahān inī Yāā Dios, Yāā jā scácu yóhó.
Chi maá yā cúnī yā scácu yā ndācá nchivī de cunī ji nāsa íyó tūhun ndāā yā.
Chi íyó iin-ni Yāā Dios, de suni íyó iin-ni Yāā jā cáhān jíín Yāā Dios jēhē nchivī. De Yāā ñúcuán cúu maá Jesucristo jā ní nduu tēe.
De nī nsōcō yā maá yā nī jīhī yā jā ní nchunáá yā cuāchi ndihi ó. De tá nī nquenda maá quīvī ñúcuán, de nī nquijéhé nchivī nácani ji tūhun ñúcuán.
De jā síquī ñúcuán nī jani yā nduhū jā cúu nī apóstol jā nácani nī tūhun yā, tácua stéhēn ni nūū nchivī ndācá nación jāá nduú jínī tūhun yā, jā ná cándíja ji tūhun ñúcuán de sāhá ji tiñu ndāā. De sīquī jā cándíja nī Cristo de íyó ndāā jā cáhān ni.
Túsaá de cúnī ni jā ndācá-ni lugar ná cácān táhvī ndācá tēe, de nanee dē ndahá dē. De ná cóo ndoo ánō dē jā má quítī inī dē de ni mā tétáhán dē.
De saá-ni ndācá ñahan, ná cásī vāha ña maá ña tá cúu nūū cánuú, tácua mā cōó tūhun canoō. De mā cúndihvī inī ña jā sāhá viī ndasí ña xīnī ña, á jā cuhun ña siquī oro á perla á sahma váha cā.
10 Chi sa jíín tiñu váha jā sáhá ña ná quéndōo viī ánō ña, tá cúu nūū cánuú sāhá ñahan ndoo ánō jā sáhá ña tiñu Yāā Dios.
11 De tá íyó ña jíín nchivī jā scuáha tūhun yā, de ná cúnini ña-ni de cuetáhví ña.
12 Chi nduú jéhe nī tūhun jā stéhēn ñahan nūū nchivī ndútútú, ni jā ndacu ña tiñu nūū tēe. Chi vāchi jā cunini ña-ni.
13 Chi xihna cā Adán nī nsāhá yā, de sá de nī nsāhá yā Eva.
14 De nduú ní stáhví tāchī cúñáhnú Adán, chi sa ñasíhí dē nī stáhví, de nī nsāhá ña cuāchi.
15 De jā scácu ndá ña sēhe de coo vāha ña, de tú quendōo ña jíín tūhun cándíja ña yā, jíín jā cundáhví inī ña táhán ña, jíín jā coo ndoo ánō ña, jíín jā sāhá yíñúhún ña.