6
Ndācá nchivī jā cúu mozo, ná cóo yíñúhún vāha ji nūū patrón ji, tácua mā cáhān nēhén nchivī sīquī Yāā Dios jíín sīquī tūhun yā jā stéhēn ō.
De mozo jā yíhí nūū patrón cándíja, mā cāní inī ji jā jacū-ni sāhá yíñúhún ji nūū dē sīquī jā hermano cándíja cúu dē. Chi sa satíñú vāha cā ji nūū dē, chi tēe cándíja tēe mānī ji jíín cúu ndá tēe ñúcuán jā sátíñú ji nūū. Tūhun yáhá stéhēn nū de sndíhvī inī nū ji.
Sīquī jā chiñúhún vāha ó yā de cusiī inī ō jíín jā névāha ó-ni
De tú ní tēe stéhēn tūhun jāá nduú ndāā jāá nduú quétáhán jíín tūhun vāha ndāā maá Jētohō ō Jesucristo, jíín tūhun jā ní stéhēn Yāā Dios jā cándíja ó,
túsaá de maá-ni tēe vīxī tēe jāá nduú jícūhun cuitī inī cúu dē. Chi tēe naā xīnī cúu dē, chi maá-ni jā cúnī dē tetáhán dē sīquī ndācá tūhun jā stéhēn ō. De ndācá ñúcuán sáhá jā cúcuásún inī, jíín jā tétáhán, jíín jā cáhān nāvāha, jíín jā jáni nēhén inī sīquī táhán,
jíín jā maá-ni jā stáhān tāhán. Súcuán sáhá ndá tēe jā ní ndunaā xīnī, jāá nduú jínī tūhun ndāā. De jáni inī ndá dē jā nīhīn dē cuāhā xūhún sīquī tūhun cándíja ó de jā ñúcuán stéhēn dē. De cujiyo nú nūū nchivī jā íyó súcuán.
De jāndáā chi vāha ndasí quéndōo ó de tú chíñúhún vāha ó yā, de tú cúsiī inī ō jíín jā névāha ó-ni.
Chi ni iin ndatíñú nduú ní ncácu ó jíín ñayīví yáhá, de suni mā cūú cuitī cōhōn jíín ni iin tá cuū ō.
De tú íyó jā cajī ō jā cusúcún ó, de ná cúsiī inī ō jíín ñúcuán-ni.
Chi nchivī jā cúnī cucuícá, ñamā quívi ji cuāchi jā jíto túnī tāchī ji. De quívi ji jíín cuāhā tiñu néhén tiñu stíví jā ndíyo inī ji. De ndācá ñúcuán sáhá jā tíví nchivī de tánū tāhvī ji.
10 Chi jā ndíyo inī ō xūhún, ñúcuán sáhá jā quíjéhé ndācá tiñu néhén. De sava nchivī jā ndíyo inī xūhún, nī sndóo ji tūhun cándíja ji, de nī nīhīn ji cuāhā ndasí tūndóhó.
Jā ná ndúcú ndéé ó sīquī tūhun cándíja ó
11 Sochi ndóhó chi tēe sátíñú nūū Yāā Dios cúu nú, de cunu nú nūū ndācá cuāchi yáhá. De cuniquīn nū tiñu ndāā, de chiñúhún vāha nú Yāā Dios, de candíja vāha nú, de cundáhví inī nū táhán nú, de cuandeé inī nū, de coo vitá inī nū.
12 De nducú ndéé nú sīquī tūhun jā cándíja ó yā. De cuiñi nīhin nú jíín tūhun jā ní nīhīn táhvī ō cutecū ō níí cání. Chi jā ñúcuán cúu jā ní ncana yā ndóhó, de cájí nī ncāhān nū jā vāha cándíja nú yā, nī jinī jínúū cuāhā nchivī.
13 De cáhān nīhin nī jíín nú, jínī maá Yāā Dios, Yāā jā sáhá jā técū ndācá-ni, jíín Jesucristo, Yāā jā cájí nī ncāhān yā nī nacani yā tūhun vāha nūū Poncio Pilato.
14 Squíncuu vāha nú tiñu jā ndácu yā nūū nū, de mā stíví nú jā sáhá nú, tácua mā cáhān nchivī cuāchi sīquī nū. De súcuán sāhá nú níí jondē nenda Jētohō ō Jesucristo.
15 Chi nenda yā maá quīvī jā ní jani Yāā Dios. De Yāā Dios chi mátúhún-ni yā cúu Yāā ndetū ndasí, de tíin yā ndihi poder. De cúu yā Rey nūū ndācá rey, jíín Jētohō nūū ndācá jētohō.
16 De mátúhún-ni yā cúu jā íyó níí cání. De ndéē yā iin lugar nūū jéndūtē ndasí, nūū má cūú quīvi ó. De ni iin nchivī ñayīví yáhá nduú ní jínī cuitī ji nūū yā, de ni mā cūú cunī ji nūū yā. De níí cání ná cóo yíñúhún ó nūū yā, chi tíin maá yā poder níí cání. Amén.
17 De cāhān nū jíín nchivī jā cuícá ndatíñú ñayīví yáhá, jā má cúvixī ji. De mā cútóó ji xūhún ji, chi ñamā naā. Chi sa ná cándíja ji jā coo vāha ji sāhá Yāā Dios, Yāā técū, chi maá yā jéhe cuāhā yā ndācá-ni jā cúsiī inī ō jíín.
18 De ndacu nú tiñu nūū ji jā ná sáhá vāha ji, chi jā sáhá ji ndācá tiñu váha, ñúcuán cúu jā sáhá cuícá ndija ji maá ji. De ná cúu ji nchivī vāha inī jā cuāha ji jā cuu táhán ji.
19 De súcuán de scáyā ji cuāhā tiñu váha jā coo cuícá ji nūū yā níí tiempo jā quiji. De nīhīn táhvī ji jā cutecū ji níí cání.
Tiñu sándīhí jā ndácu Pablo nūū Timoteo
20 De ndóhó Timoteo, coto nú ndācá tiñu jā ní nchihi yā ndahá nú. De mā quívi nduū nū jíín ndācá tūhun cāhá-ni, cuenta ñayīví yáhá, jíín ndācá tūhun stáhví jā cáhān ndá ji jā tūhun ndíchí tūhun ndāā cúu.
21 Chi sava nchivī jā níquīn ndācá tūhun yáhá, nī jica yátá ji nī sndóo ji tūhun cándíja ji yā. De ñúhún inī ni jā Yāā Dios ná sáhá cā yā jā váha ndóhó. Súcuán ná cóo. Amén.