CARTA UU JA NI NTEE SAN PABLO APOSTOL NUU TIMOTEO
1
Maá nī cúu Pablo, apóstol Jesucristo, chi súcuán nī jētahān inī Yāā Dios nī ntají yā nduhū jā nácani nī tūhun jā ní nquee yuhú yā jā cutecū ō níí cání sīquī jā yíhí ó ndahá Cristo Jesús.
De tée nī carta yáhá cuēē nūū nū Timoteo, chi cúu nú tá cúu sēhe nī jā mānī ni jíín. De ñúhún inī ni jā Tatá ó Yāā Dios jíín Jētohō ō Jesucristo ná sáhá cā yā jā váha ndóhó, de cundáhví inī yā ndóhó, de sāhá yā jā coo ndeé coo siī inī nū.
Jā nácani dē tūhun Cristo
Níní nduú náā inī ni cācān táhvī ni jēhē nū nūū Yāā Dios nduú ñuú, de nácuetáhví nī nūū yā jā síquī nū. Chi nūū maá yā sátíñú nī, tá cúu nūū ní nsāhá ndācá tatā ni, de íyó ndoo ánō ni nūū yā.
De núcūhun inī ni jā ní jacu nú tá nī nquee nī cuāhān ni. De cúu inī ni jā nacunī tāhán ó, tácua cusiī ndasí inī ni.
De núcūhun inī ni jā cándíja vāha ndija nú Cristo, tá cúu nūū xihna cā nī ncandíja naná ñáhnú nú Loida, jíín naná nú Eunice. De jáni ndija inī ni jā suni súcuán cándíja maá nú mitan.
De jā ñúcuán násndíhvī inī ni ndóhó jā cundihvī cā inī nū jíín tāhvī jā ní jēhe Yāā Dios nūū nū jā nácani nú tūhun yā. De tāhvī ñúcuán nī nīhīn nū tá nī ntee nī ndahá nī xīnī nū.
Chi Espíritu jā ní jēhe Yāā Dios nūū ō, nduú sáhá jā cuyūhú ó, chi sa sáhá jā íyó fuerza inī ō, jíín jā cúndáhví inī ō táhán ó, jíín jā íyó ndito xīnī ō.
Túsaá de mā cúcanoō nū nacani nú tūhun maá Jētohō ō. De suni mā cúcanoō nū sīquī maá nī jā yíhí nī vecāa jā síquī tūhun yā. Chi sa cuāha nú tūhun jā ndoho nú jíín nī sīquī jā nácani ó tūhun jā scácu yā yóhó, tú nāsa jéhe Yāā Dios fuerza inī ō.
Chi nī scácu yā yóhó, de nī ncana yā yóhó jā coo ndoo ánō ō jā satíñú ó nūū yā. De nduú ní ncána yā yóhó sīquī jā ní nsāhá vāha ó, chi sīquī jā ní jani inī maá yā jā cundáhví inī yā yóhó sīquī jā yíhí ó ndahá Cristo Jesús. Chi jondē ncháha ca jēcōo ñayīví, de ja cúndáhví inī yā yóhó.
10 De mitan jā ní nquiji Jesucristo, Yāā jā scácu yóhó, de nī stéhēn cājí Yāā Dios jā cúndáhví inī yā yóhó. Chi maá Cristo nī snáā yā poder cuēhē jáhnī yóhó, chi jíín tūhun jā scácu yā yóhó nī stéhēn cājí yā nūū ō jā cutecū ō níí cání chi mā tánū tāhvī ō.
11 De nī jani Yāā Dios nduhū jā nácani nī tūhun ñúcuán, de nī ntají yā nduhū jā cúu nī apóstol jā stéhēn ni nūū nchivī ndācá nación jāá nduú jínī tūhun yā.
12 De sīquī ñúcuán cúu jā ndóho nī ndācá tūndóhó yáhá jā yíhí nī vecāa. Sochi nduú cúcanoō ni, chi jínī ni nāsa Yāā cúu Yāā jā cándíja nī, de cúcáhnú inī ni jā cuu coto yā tiñu jā ní nchihi yā ndahá nī, jondē mitan de jondē quīvī jā nenda yā.
13 De cuiñi nīhin nú jíín ndācá tūhun yā chi stéhēn ndāā, suu tūhun jā ní stéhēn ni nūū nū. De caca nú jíín tūhun cándíja ó, de cundáhví inī nū táhán nú sīquī jā yíhí nú ndahá Cristo Jesús.
14 De coto nú ndācá tiñu váha jā ní nchihi yā ndahá nú, sāhá poder maá Espíritu Santo jā ndéē inī ō.
15 Ja jínī nū jā ndācá nchivī jā íyó Asia nī sndóo ji nduhū. De ūū ji cúu Figelo jíín Hermógenes.
16 De jícān táhvī ni jā cundáhví inī Jētohō ō nchivī vehe Onesíforo, chi cuāhā vuelta nī nanihīn inī ni nī nsāhá dē, de nduú ní ncúcanoō dē sīquī ni jā yíhí nī vecāa.
17 Chi sa tá nī nquiji dē Roma, de nī nanducú vāha dē nduhū jondē nī nanihīn dē nduhū.
18 De jícān táhvī ni jā maá Jētohō ō ná cúndáhví inī yā dē quīvī jā nenda yā. De suni ja jínī vāha nú nāsa nī nchindeé ndasí dē nduhū tá nī īyo nī ñuū Efeso.