13
Saludo jíín tūhun jā cáchī tūhun Pablo jā sándīhí
Yáhá cúu vuelta ūnī jā cuéndēhé nī ndá nú. De sāhá ndāā ō tiñu tá cúu nūū cáhān tutū: Jíín tūhun jā cáhān ūū á ūnī testigo de cundaā ndācá tiñu, cáchī.
De mitan jā íyó jícá nī de cáhān tucu nī tá cúu nūū ní ncāhān ni tá nī īyo nī jíín nú. Cáhān ni nūū ndá nchivī jā ní nsāhá cuāchi ichi chátā, jíín nūū ndihi nú, jā tá cuēē tucu nī de mā cōó vitá inī ni jíín ndá nú.
De ñúcuán cuu prueba jā ndúcú ndá nú tú jāndáā jā cáhān ni jíín fuerza Cristo. Chi Cristo nduú cúmanī fuerza yā jā sāhá ndāā yā jíín ndá nú, chi stéhēn yā poder yā māhñú nú.
Chi vísō nduú ní stéhēn yā fuerza yā tá nī jīhī yā yīcā cruz, sochi mitan chi técū yā jíín poder Yāā Dios. De tá cúu nūū ní ndoho maá yā, suni súcuán ndóho ndá nī mitan jāá nduú fuerza ni. De vísō súcuán de jíín poder Yāā Dios de técū ndá nī jíín yā jā sátíñú nī nūū nū jā síquī tūhun yā.
Coto túnī ndá nú maá nú tú íñí nīhin nú jíín tūhun cándíja nú yā. Sāhá vāha nú cuenta. ¿De á nduú jínī ndá nú jā ndéē Jesucristo inī ánō nū, de tú ndāā jā ní ncandíja ndija nú?
De ñúhún inī ni jā suni cúcáhnú inī ndá nú jā cándíja ndija ndá máá nī.
De jícān táhvī ndá nī nūū Yāā Dios jā má sāhá ndá nú ni iin tiñu néhén. De vísō cuetúhún ndá nú jā vāha ndácu nī nūū nū, á vísō mā cuétúhún nú, de nduú nā cuá sāhá, chi maá-ni jā sāhá nú tiñu ndāā cúu jā ndúcú nī.
Chi nduú jásī ni nūū tiñu ndāā, chi sa scáca nī.
Túsaá de cúsiī inī ndá nī de tú nduú nā fuerza maá nī, de tú íyó fuerza maá nú. De níní jícān táhvī ni jā ná cúja cā inī ndá nú jíín tūhun yā.
10 De tée nī carta yáhá nūū nū jondē ncháha ca cuēē ni, tácua tá cuēē ni de nduú cā jíni ñúhún jā cuxeēn ni nūū nū. Chi nī jēhe Jētohō ō tiñu yáhá jā ndíso nī tácua sāhá nī jā cuja ánō ndá nú jíín tūhun yā, nsūú jā snáā ni.
11 Ja nī ncāhān ō túsaá hermano, de ná cóo jā váha jíín ndá nú. De cundihvī inī nū jā cuja nú jíín tūhun yā, de coo ndeé inī nū. De coo inuú inī nū de cundeē mānī nū jíín táhán nú. De Yāā jā ndíso tūhun ndeé tūhun sīī inī jíín tūhun cúndáhví inī, coo yā jíín ndá nú.
12 De tá cáhān jítáhán ndá nú, de yíñúhún techuhú nú ndahá ndá ji.
13 Sāhá ndeé inī ndá nú, cáchī ndá hermano cándíja jā íyó yáhá.
14 De ñúhún inī ni jā Jētohō ō Jesucristo ná sáhá cā yā jā váha ndá nú, de Yāā Dios cundáhví inī yā ndá nú, de Espíritu Santo coo cáhnú yā jíín nú. Súcuán ná cóo. Amén.