CARTA JA NI NTEE SAN PABLO APOSTOL NUU NCHIVI GALACIA
1
Maá nī cúu Pablo apóstol. De nsūú nchivī ní jáni nduhū, de ni nsūú nchivī ní ntétíñú nduhū jā nácani nī tūhun, chi sa maá Jesucristo jíín Tatá ó Yāā Dios, Yāā jā ní nastécū Jesús māhñú ndīyi.
De nduhū jíín ndācá hermano jā íyó jíín nī yáhá, tée nī carta yáhá cuēē nūū ndá ndóhó nchivī cándíja níí región Galacia.
De ñúhún inī ndá nī jā Tatá ó Yāā Dios jíín Jētohō ō Jesucristo, ná sáhá cā yā jā váha ndá nú, de sāhá yā jā coo ndeé coo siī inī nū.
Chi Jesús nī nsōcō yā maá yā jā ní jīhī yā jā síquī cuāchi ó, tácua scácu yā yóhó nūū ndācá jā nēhén jā íyó ñayīví yáhá, chi súcuán nī jētahān inī maá Tatá ó Yāā Dios.
De ná cáhān ō jā viī ndasí cúñáhnú yā níí cání. Súcuán ná cóo. Amén.
Sīquī jāá nduú cā nā incā tūhun jā cācu nchivī
De sáhvi inī ni ndéhé nī jā ñamā ndasí ndúcú ndá nú sndóo nú Yāā Dios, Yāā jā ní ncana ndá ndóhó jā quīvi nú ndahá yā sīquī jā ní ncundáhví inī Cristo yóhó. Chi nī niquīn ndá nú incā tūhun jā síín cáhān.
De nduú cuitī cā nā incā tūhun íyó jā cācu ó. Sochi íyó jacū nchivī jā stáhān ji ndá ndóhó, de cúnī ji nasāma ji tūhun nāsa scácu Cristo yóhó.
De tú iin nchivī nacani incā tūhun nūū nū jā nāsa scácu yā ndóhó, de tú nduú quétáhán jíín tūhun jā ní nacani ndá nī nūū nū xihna cā, de ná tánū tāhvī nchivī ñúcuán. De vísō ndá nduhū á iin ángel jā quiji jondē andiví nacani incā tūhun, de ná tánū tāhvī.
Ja nī ncāhān ni jíín ndá nú, de suni súcuán cáhān tucu nī mitan: Tú nā-ni tēe nacani incā tūhun nūū nū, de tú nduú quétáhán jíín tūhun jā ní jetáhví ndá nú, de ná tánū tāhvī dē túsaá.
10 De jā cáhān ni súcuán, ¿de á ndúcú nī jā cuetúhún nchivī nduhū, á Yāā Dios? ¿A ndúcú nī jā cusiī inī nchivī jíín nī, jáni inī ndá nú? Nduú chi tú ndúcú cā ni jā cusiī inī nchivī jíín nī, de nsūú mozo Cristo cúu nī túsaá.
Nāsa nī nduu Pablo apóstol
11 De cáchī tūhun nī nūū ndá nú, hermano, jā tūhun jā scácu yā yóhó jā nácani nī, chi nsūú jā ní jani inī maá nī jíín ndá cā nchivī cúu.
12 Chi nsūú nchivī ní stéhēn nūū ni, de ni nsūú nchivī ní nsáhá jā ní ncutūha nī, chi sa maá Jesucristo nī stéhēn nūū ni.
13 Chi ja nī jini ndá nú tūhun nāsa nī nsāhá nī jondē saá, tá nī nchiñúhún nī sāhān ndá táhán nī hebreo. De jínī ndá nú jā ndasí nī nsāhá nāvāha nī nchivī jā cándíja nūū Yāā Dios, de nī ndihvī inī ni jā snáā ni ji nícu.
14 De vāha cā nī ncutūha nī sāhān ñúcuán nsūú cā cuāhā cā tēe nación ni jā ní jahnu jíín nī, chi nī ndihvī cā inī ni sīquī ndá jā ní jaquīn ndá tatā ni.
15 De vísō súcuán de Yāā Dios chi ja nī nacāji yā nduhū jondē tá ncháha ca cacu nī. De iin quīvī nī ncusiī inī yā nī ncana yā nduhū jā quīvi nī ndahá yā sīquī jā ní ncundáhví ndasí inī yā nduhū.
16 De nī stéhēn yā Sēhe yā nūū ni, tácua nacani nī tūhun nāsa scácu yā nchivī ndācá nación jāá nduú jínī tūhun yā. Ñúcuán de nduú ní jícā tūhún nī ni iin nchivī,
17 de ni nduú ní jéhēn ni Jerusalén nūū ndá tēe cúu apóstol xihna ñúhún cā nsūú cā nduhū. Chi sa nī jēhēn ni jondē región Arabia, de sá de nī nōhōn tucu nī ñuū Damasco.
18 Ñúcuán de jondē nī nchāha ūnī cuīyā, sá de nī jēhēn ni Jerusalén. De nī jinī ni nūū Pedro, de nī ndeē ni jíín dē xāhōn-ni quīvī.
19 Sochi nduú ní jínī ni nūū ndá cā apóstol, chi nūū mátúhún-ni Jacobo ñanī maá Jētohō ō.
20 Tūhun yáhá jā tée nī cuēē nūū ndá nú, chi jínī Yāā Dios jā ndāā cúu.
21 Ñúcuán de nī jēhēn ni níí región Siria jíín Cilicia.
22 De ndá nchivī cándíja jā yíhí ndahá Cristo, jā ndéē región Judea, ncháha ca cunī cuitī ji nūū ni saá.
23 Chi vāchi tūhun nī-ni nī jini ji jā cáhān nchivī: Tēe jā ní nsāhá nāvāha yóhó jondē saá, de mitan chi nácani dē tūhun jā cándíja ó jā ndúcú dē snáā dē saá, ncachī.
24 De nī ncāhān ji jā cúñáhnú ndasí Yāā Dios jā súcuán nī nsāhá yā jíín nī.