CARTA JA CUAHAN NUU NCHIVI HEBREO
1
Jā ní ntají Yāā Dios Sēhe yā nī nacani yā tūhun
Quéhén vuelta de quéhén modo nī ncāhān Yāā Dios jíín ndá tatā ō jondē janahán, chi nī ntají yā ndá tēe nī nacani tūhun yā.
De mitan de tiempo jā cuándihi yáhá de nī ntají yā maá Sēhe yā nī nacani yā tūhun nūū ō. De jíín Sēhe yā cúu jā ní nsāhá yā ñayīví jíín ndihi cā, de ndiviī jā íyó nī nchihi yā ndahá Sēhe yā.
De Sēhe yā chi viī ndasí cúñáhnú yā, tá cúu nūū viī cúñáhnú maá yā. De ndihi nāsa cúu maá yā jā cúu yā Yāā Dios, suni súcuán cúu Sēhe yā. De jíín poder tūhun jā ní ncāhān Sēhe yā de íyó cutú ndihi-ni. De nī nasāhá ndoo yā yóhó ndācá cuāchi ó, de sá de nī jēcundeē yā lado cuáhá mesa maá Yāā cúñáhnú jondē andiví.
Jā cúñáhnú cā Sēhe Yāā Dios nsūú cā ndá ángel yā
De nī nduñáhnú ndasí cā Sēhe yā nsūú cā ndá ángel andiví, chi nī nīhīn yā tāhvī jā ndíso yā tiñu ñáhnú ndasí cā nsūú cā jā ndíso ndá ángel.
Chi yósō nūū tutū jā súcuán nī ncāhān Yāā Dios jíín Sēhe yā, de nsūú jíín ndá ángel yā:
Maá nú cúu Sēhe nī,
de mitan de nī nsāhá ñáhnú nī ndóhó jā cúu nī Tatá nú.
De suni nī ncāhān yā tūhun Sēhe yā, de nsūú tūhun ndá ángel yā:
Maá nī cúu Tatá nūū Sēhe nī,
de maá ji cúu Sēhe nūū ni.
De suni tá nī ntají yā Sēhe yā jā cúñáhnú, nī nquiji inī ñayīví yáhá, de nī ncāhān yā:
Ndihi ángel ni ná chíñúhún ji Sēhe nī.
De súcuán nī ncāhān yā tūhun ndá ángel yā:
Tá cúu nūū yíhí tāchī, súcuán cúu jā jíca ndá ángel ni sáhá nī,
de ndācá ñúcuán jā sátíñú nūū ni, tá cúu yáñuhūn cúu.
Sochi tūhun Sēhe yā chi sa cáhān yā:
Maá nú cúu Yāā Dios, de tatúnī nū níí cání,
de jā tátúnī nū chi maá-ni tiñu ndāā cúu.
Cúsiī inī nū jíín tiñu váha, de nduú jétahān cuitī inī nū tiñu néhén.
Jā ñúcuán cúu jā nduhū, Yāā Dios maá nú, nī nsāhá nī
jā cúsiī ndasí cā inī nū nsūú cā ndá cā jā íyó andiví.
10 De suni cáhān yā:
Maá nú cúu Jētohō, de jondē xihna ñúhún nī nsāhá nú jā ní jēcōo ñayīví.
De andiví chi suni jā ní nsāhá maá nú cúu.
11 De ndá ñúcuán chi naā, sochi maá nú chi níí cání íyó nú.
De ndá ñúcuán chi cutúhú tá cúu nūū cútúhú iin sahma,
12 de nacahnū nū tá cúu nūū nátahnū iin sahma, de nasāma nú ndá.
Sochi maá nú chi mā násāma cuitī nū,
de quīvī jā cutecū nū mā ndīhí cuitī.
13 De súcuán nī ncāhān tucu yā jíín Sēhe yā, de nsūú jíín ndá ángel yā:
Cundeē nū lado cuáhá nī nūū cuñáhnú nú,
de sāhá nī jā candeē nū poder ndācá jā jínī ūhvī ndóhó.
Ncachī yā.
14 De ndá ángel yā chi mozo-ni cúu, de tájí yā cuāhān jā chíndeé ndá nchivī jā nīhīn táhvī jā scácu yā.