CARTA JA NI NTEE SAN PABLO APOSTOL NUU FILEMON
1
Maá nī cúu Pablo, de yíhí nī vecāa jā síquī tūhun Cristo Jesús. De jíín hermano ō Timoteo tée nī carta yáhá cuēē nūū nū Filemón. Chi cúu nú tēe jā íyó mānī ndúū ni jíín, chi chíndeé nú jíín nī sīquī tiñu Yāā Dios.
De suni tée nī carta yáhá nūū ndá nchivī cándíja jā ndútútú inī vehe nú, de saá-ni nūū hermana ō Apia, jíín nūū Arquipo, tēe jā chíndeé táhán jíín ó sīquī tiñu jā ndúcú ndéé ó jíín.
De ñúhún inī ndúū ni jā Tatá ó Yāā Dios jíín Jētohō ō Jesucristo, ná sáhá cā yā jā váha ndá ndóhó, de sāhá yā jā coo ndeé coo siī inī nū.
Tēe cúndáhví inī de cándíja vāha cúu Filemón
De tá jícān táhvī ni nūū Yāā Dios de nduú náā inī ni cācān táhvī ni jēhē nū, de níní nácuetáhví nī nūū yā jā síquī nū.
Chi níhīn ni tūhun jā vāha cándíja nú jā cúndáhví inī Jētohō ō Jesús ndóhó, de cúndáhví inī nū ndācá nchivī jā yíhí ndahá Yāā Dios.
De jícān táhvī ni jā nchivī jā ní ncandíja sīquī jā cándíja maá nú, ná jícūhun vāha cā inī ji sīquī ndācá jā váha jā sáhá yā yóhó jā jíín Cristo Jesús.
Chi cúsiī ndasí inī ni de íyó ndeé inī ni, hermano, sīquī jā cúndáhví inī nū ndá nchivī cándíja. Chi maá nú nī nsāhá jā ní ndusiī inī ji.
Jā jícān Pablo iin favor jēhē Onésimo
Túsaá de cáhān ndāhví nī jíín nú, vísō cuu ndacu nī nūū nū nāsa cánuú sāhá nú, chi cúu nī apóstol Cristo.
De nduú chi sa cáhān ndāhví nī jíín nú sīquī jā íyó mānī ō. De cundáhví inī nū nduhū sāhá nú jā cúnī ni, chi ja ñáhnú nī, de yíhí nī vecāa jā síquī tūhun Cristo Jesús.
10 De cáhān ndāhví nī jíín nú jēhē mozo nū Onésimo jā ní jeen nú de nī jinu. De mitan de cúu ji tá cúu sēhe nī, chi nī scándíja nī ji inī vecāa yáhá.
11 De jondē saá chi nduú ní ncúu ji mozo jā squíncuu nūū nū, chi nī jinu ji. Sochi mitan chi vāha satíñú ji nūū nū jíín nūū ni.
12 De natají nī ji cuēē najeē ji nūū nū. Túsaá de cāhān vāha nú jíín ji, de sāhá nú cuenta jā modo jā maá nī nī nquenda, chi ndasí mānī ni jíín ji.
13 De cusiī inī ni de tú cuu quendōo ji jíín nī yáhá, tácua cuetíñú nī ji lugar maá nú juni yíhí nī vecāa jā síquī tūhun vāha yā.
14 Sochi nduú cúnī ni sāhá nī súcuán, chi jondē cuāha maá nú tūhun. Chi nsūú jā sáhá fuerza ni ndóhó, chi sīquī jā vāha inī nū de sāhá nú favor jíín nī, tá cúu nūū cúsiī inī maá nú.
15 Chi sanaā de jā síquī yáhá cúu jā ní jinu ji nī ncujiyo ji nūū nū jacū-ni tiempo, suu tácua níní quendōo ji jíín nú sāhá Yāā Dios.
16 De mitan chi nduú cā cúu ji iin mozo jā ní jeen nú, chi nī nduu ji iin jā váha cā, suu iin hermano jā mānī nū jíín. De nduhū chi mānī ndasí nī jíín ji, de nā oncā cúu maá nú jā má cōó mānī nū jíín ji. Chi nsūú jā mānī nū jíín iin tēe súcuán-ni, chi sīquī jā cúu ji iin hermano jā cándíja nūū Jētohō ō.
17 De tú sáhá nú cuenta jā nduhū cúu táhán nú jā cándíja, túsaá de cāhān vāha nú jíín ji tá nenda ji nūū nū, tá cúu nūū cāhān nū jíín nduhū.
18 Tú nā-ni falta nī nsāhá ji nūū nū, á tú ndíta ji nūū nū, de cācān nū de chunáá maá nī.
19 Nduhū Pablo, jíín ndahá maá nī tée nī yáhá jā maá nī nachunáá. Súcuán cáhān ni vísō cuu cāhān ni jā sa maá nú ndíta nūū ni jā sāhá nú jā cusiī inī ni sīquī jā ní scándíja nī ndóhó de nī ncācu ánō nū.
20 Túsaá, hermano, sāhá nú favor yáhá jíín nī sīquī jā cándíja nú Jētohō ō. Sāhá nú jā ndusiī inī ni, sīquī jā cúu nú hermano jā cándíja Cristo.
21 De tée nī yáhá nūū nū, chi cúndeé cúcáhnú inī ni jā cuetáhví nú, de jondē víhí cā sāhá nú nsūú cā jā ní jīcān ni.
22 De suni jícān ni jā sāhá tūha nú nūū cundeē ni, chi ñúhún inī ni jā quee nī yáhá de cuēē ni nūū nū sāhá Yāā Dios sīquī jā jícān táhvī ndá nú jēhē ni.
Saludo jíín bendición jā sándīhí
23 Epafras, tēe jā yíhí jíín nī vecāa jā síquī tūhun Cristo Jesús, cáhān dē jā sāhá ndeé inī nū.
24 De suni súcuán cáhān Marcos jíín Aristarco jíín Demas jíín Lucas, ndá tēe jā chíndeé táhán jíín nī sīquī tiñu yā.
25 De ñúhún inī ni jā Jētohō ō Jesucristo ná sáhá cā yā jā váha ndá ndóhó. Súcuán ná cóo. Amén.