2
Jā má cúyichī inī ō cunī ō nchivī ndāhví
Ñanī mánī, cándíja ndá nú Jētohō ō Jesucristo jā viī cúñáhnú yā. Túsaá de mā cúyichī inī ndá nú nchivī ndāhví, chi inuú sāhá nú jíín ndihi nchivī.
Chi íyó vuelta jā quívi iin tēe inī vehe nūū ndútútú ndá nú, de ñúhún xehe oro ndahá dē, de ñúhún dē sahma váha. De suni íyó vuelta jā quívi iin tēe ndáhví, de ñúhún dē sahma tehndé.
De nduú vāha de tú sāhá yíñúhún nú jíín tēe ñúhún sahma váha, de cahān nū jíín dē: Cundeē ní lugar vāha yáhá. De cahān nū jíín tēe ndáhví: Ñúcuán cuiñi ní, á yáhá cundeē ní nūū ñūhún, cachī nū.
De tú súcuán sáhá ndá nú, de nduú jáni vāha inī nū sīquī táhán nú, chi síín sáhá nú jíín tēe cuícá jíín tēe ndáhví.
Ñanī mánī, chuhun inī ndá nú tūhun cáhān ni: Yāā Dios nī nacāji yā nchivī ndāhví inī ñayīví yáhá jā coo cuícá ji jíín tūhun cándíja ji yā, de nīhīn ji tāhvī ji inī ñuū nūū tátúnī yā. Chi nī nquee yuhú yā jā cuāha yā ñúcuán nūū nchivī mānī jíín yā.
De sa ndá máá nú jéhe nú tūhun canoō nchivī ndāhví. ¿De á nsūú ndá tēe cuícá cúu jā stáhví ndá ndóhó sīquī jā nīhīn dē xūhún nú, de ñamā cáhān dē cuāchi sīquī nū nūū justicia?
De suni cáhān nēhén ndá dē sīquī Cristo, de suu síví maá yā cúu jā nání ndá nú cristiano.
Vāha sáhá ndá nú de tú squíncuu ndija nú maá tūhun ñáhnú cā jā cáhān ley, tá cúu nūū yósō nūū tutū īī: Cundáhví inī nū táhán nú tá cúu nūū cúndáhví inī nū maá nú, cáchī.
De tú síín síín sáhá nú jíín nchivī cuīcá jíín nchivī ndāhví, túsaá de cuāchi sáhá ndá nú, de ndéē cuāchi sīquī nū jā stíví nú ley Yāā Dios.
10 Chi tú iin nchivī stíví ji iin-ni tiñu jā ndácu ley, de vísō ná squíncuu ji ndihi cā, de cúu tá cúu jā ní stíví ji ndihi ley, de ndihi ñúcuán cundeē cuāchi sīquī ji.
11 Chi Yāā Dios jā ní ncāhān yā jā má cásíquí ndéē tāhán nú, suni nī ncāhān yā jā má cáhnī nū ndīyi. De vísō nduú ní ncásíquí ndéē tāhán nū, sochi tú nī jahnī nū ndīyi, túsaá de ja nī stíví ndihi nú ley.
12 De ndācá jā cáhān nū jíín jā sáhá nú, chi cánuú sāhá nú cuenta jā sāhá ndāā yā ndihi ñúcuán jíín maá ley Jesús jā ní nsāhá libre ndóhó.
13 Chi quīvī jā sāhá ndāā yā tiñu, de nchivī jāá nduú ní ncúndáhví inī táhán, suni mā níhīn ji tūhun cúndáhví inī. Sochi nchivī jā ní ncundáhví inī táhán, de maá quīvī juicio jā sāhá ndāā yā tiñu de cusiī inī ji jā ní sndáhvā yā cuāchi ji.
Nduú jétíñú jā cándíja ó de tú nduú squíncuu ó
14 Ñanī mánī, tú cáhān iin tēe jā cándíja dē jā sáhá yā jēhē dē, de tú nduú sáhá dē tiñu váha, ¿de nāsa nīhīn tīñú jā súcuán? ¿A cuu cācu ánō dē jíín jā cáhān dē-ni jā cándíja dē, de tú nduú sáhá dē tiñu váha?
15 De tú iin hermano á hermana ndācá ó, cúmanī sahma ji jíín jā cajī ji ndācá quīvī,
16 de tú ní iin ndá nú cáhān jíín ji: Sāhá ndeé inī nū, de cusúcún vāha nú de cajī vāha nú, cachī nū jíín ji, de tú nduú jéhe nú jā jíni ñúhún ji cutecū ji, ¿de ní tiñu jā cáhān nū súcuán?
17 De suni súcuán cúu jā tú cáchī nū jā cándíja nú jā sáhá yā jēhē nū, de tú nduú sáhá nú tiñu váha, túsaá de nduú níhīn tīñú cuitī jā cáhān nū jā cándíja nú.
18 Sochi sanaā de cāhān iin nchivī: Ndóhó chi cándíja nú jā sáhá yā jēhē nū, de nduhū chi sáhá nī tiñu váha. ¿Nāsa stéhēn nū jā cándíja nú jā sáhá yā jēhē nū, de tú nduú sáhá nú tiñu váha? De nduhū chi sáhá nī tiñu váha, de súcuán stéhēn ni jā cándíja nī jā sáhá yā jēhē ni.
19 Ndāā chi cándíja nú jā íyó iin-ni Yāā Dios. De va íyó vāha túsaá. Sochi ndá tāchī chi suni súcuán cándíja, de quísi jā yúhú, chi nduú sáhá tiñu váha.
20 ¿De nūcu nduú jícūhun inī ndá nú? ¿A nduú jínī nū jā tú nduú sáhá nú tiñu váha, de nduú níhīn tīñú cuitī jā cáhān nū jā cándíja nú?
21 De tatā ō Abraham, nī sndáhvā yā cuāchi dē sīquī jā ní nsāhá dē tiñu váha. Chi nī jetáhví dē jā ní ncāhān yā jā cahnī dē sēhe dē Isaac, sōcō dē ji nūū altar.
22 De jícūhun inī ndá nú jā sīquī jā ní ncandíja dē jā sāhá yā jēhē dē, suu sīquī ñúcuán cúu jā ní jetáhví dē tá nī ncāhān yā jā sōcō dē sēhe dē. De jā ní jetáhví dē, súcuán nī stéhēn dē jā cándíja ndija dē jā sāhá yā jēhē dē.
23 De súcuán nī nquee ndaā tūhun jā cáhān tutū īī: Abraham nī ncandíja dē jā sāhá yā jēhē dē, de jā ñúcuán nī sndáhvā yā cuāchi dē, cáchī tutū. De nī jēcunaní dē amigo Yāā Dios.
24 Túsaá de ja nī jinī ndá nú jā sndáhvā Yāā Dios cuāchi nchivī jā sáhá ji tiñu váha sīquī jā cándíja ji jā sáhá yā jēhē ji, de nsūú maá-ni jā cáhān ji jā cándíja ji.
25 De suni súcuán Rahab, vísō ñahan ndiī nī ncuu ña xihna cā, de nī sndáhvā yā cuāchi ña sīquī jā ní nsāhá ña tiñu váha. Chi nī jēhe núú ña vehe nūū ndá mozo jā ní ntají Josué, de nī nchuhun ña dē incā ichi, tácua cācu dē nūū ndá tēe ndúcú cahnī dē. De jā ñúcuán nī sndáhvā Yāā Dios cuāchi ña.
26 De iin nchivī tú nduú cā ánō ji nūū yiqui cúñu ji, de ndīyi cúu ji. De suni súcuán tú cándíja ó jā sāhá yā jēhē ō, sochi tú nduú sáhá ó tiñu váha, de cúu ó tá cúu ndīyi.