CARTA JA NI NTEE SANTIAGO NUU NDA NCHIVI CANDIJA
1
Maá nī cúu Santiago, mozo Yāā Dios jíín Jētohō ō Jesucristo. De tée nī carta yáhá cuēē nūū ndá nú nchivī cándíja jā cúu nú ndihúxī ūū tatā Israel, de nī jītē nuu ndá nú níí ñayīví. Sāhá ndeé inī ndá nú.
Yāā Dios sáhá jā jícūhun inī ō
Ñanī mánī, cusiī ndasí inī ndá nú de tú quiji quéhén nūū tūndóhó sīquī nū.
Chi jínī ndá nú jā tú jíto túnī tūndóhó ndóhó tú cándíja nīhin nú, de ñúcuán cúu jā scúja ánō nū jā cuandeé inī nū.
De cuandeé inī nū jondē cuja vāha nú jíín tūndóhó, tácua cuu sāhá nú ndācá tiñu váha, de mā cúmanī jā squíncuu vāha nú nūū yā.
De tú ní iin nú cúmanī jā jīcūhun inī nū caca ndíchí nú jíín tūhun Yāā Dios, de cācān nū nūū yā, de sāhá yā jā jīcūhun inī nū. Chi sáhá yā ndihi jā jícān nchivī, de nduú cúxeēn yā nūū ji jā jícān ji.
De tá jícān nū, de cánuú candíja nú jā sāhá yā jā jícān nū, de mā cāní síquí inī nū. Chi nchivī jā jáni síquí inī, cúu ji tá cúu ndute mar jā jísō de cuāhān cháhá chúcuán sáhá tāchī.
Nchivī ñúcuán mā cāní inī ji jā sāhá Jētohō ō jā jícān ji.
Chi nchivī jā jáni ūū inī, chi maá-ni jā násāma inī ji jíín ndācá tiñu sáhá ji.
Ndācá hermano ndāhví, ná cúsiī inī dē jā sāhá Yāā Dios jā cuñáhnú dē.
10 Sochi hermano cuīcá, ná cúsiī inī dē tú nī ndundáhví dē. Chi ndācá tēe cuícá, ñamā náā jā cuícá dē, tá cúu jā ñamā náā itā yūcū.
11 Chi tá quénda ncandiī de cúhihní, de yíchī-ni yūcū, de cóyo-ni itā, de náā-ni jā viī cáá. De suni súcuán ndoho ndá tēe cuícá juni íyó dē jíín ndá tiñu sáhá dē.
Sīquī jā jíto túnī tūndóhó yóhó
12 Nācā ndetū tēe jā jéndeé inī dē tú jíto túnī tūndóhó dē. Chi tá ja nī ncundeé dē jíín, de nīhīn dē premio jā cuñáhnú dē cutecū dē níí cání. Chi súcuán nī nquee yuhú Yāā Dios jā cuāha yā nūū nchivī jā mānī jíín yā.
13 Tú iin nchivī cúu inī ji sāhá ji cuāchi, de mā cāní inī ji jā nūū Yāā Dios vāji jā cúu inī ji sāhá ji cuāchi. Chi ni iin mā cūú cuitī sāhá jā quīvi Yāā Dios cuāchi, de juni maá yā nduú squívi yā ni iin nchivī nūū cuáchi.
14 Chi sa jā ndíyo inī maá ji, suu sáhá jā cúu inī ji sāhá ji cuāchi, de scándā inī ji, chi suu ñúcuán cúu jā stáhví.
15 De jā ndíyo inī ji, ñúcuán cúu jā squíjéhé cuāchi. De cuāchi ñúcuán, tú ja nī ncunīhin, de sáhá jā tánū tāhvī nchivī.
16 Túsaá de mā stíví ndá nú jíín ndá jā jáni inī nū, ñanī mánī.
17 Ndācá jā cútahvī ō jā vāha jā viī íyó, chi vāji ichi andiví nūū maá Yāā Dios, Yāā jā ní nsāhá ndācá jā jéhe nduva jā íyó andiví. De maá yā nduú násāma cuitī inī yā tá cúu nūū násāma nduva jíín cōndāhvī.
18 De nī nsāhá yā jā cúu ó sēhe yā, chi nī ncandíja ó tūhun ndāā yā. De nī nduu ó tá cúu sēhe xíhna ñúhún yā nūū ndá cā sēhe yā jā quiji, chi súcuán nī jētahān inī yā sāhá yā.
Sīquī nāsa chiñúhún ndāā ō yā
19 Túsaá de ndá ndóhó ñanī mánī, ñamā tee sōho nú tūhun yā, sochi mā cáhān ñamā nū ni mā quítī ñamā inī nū.
20 Chi nchivī jā quítī inī, nduú sáhá ji tiñu ndāā jā cúnī Yāā Dios.
21 Túsaá de siáā nū ndācá tiñu téhén jíín tiñu néhén jā ní ncāyā jíín nú. De coo vitá inī nū de cuetáhví nú tūhun yā jā ní nquīvi inī ánō nū. Chi tūhun ñúcuán ndíso poder jā cācu ánō nū.
22 De squíncuu nú jā stéhēn tūhun yā, de nsūú maá jā cunini nú súcuán-ni, chi tú súcuán de stáhví ndá nú maá nú, chi nduú níhīn tīñú de tú nduú squíncuu nú.
23 Chi tēe jā níni dē tūhun yā súcuán-ni, de nduú squíncuu dē, cúu dē tá cúu iin tēe jā ndéhé dē nūū espejo nāsa cáá nūū dē.
24 De ndéhé vāha dē nūū dē, de cuāhān dē-ni, de sá de náā inī dē nāsa cáá nūū dē.
25 Sochi tú iin tēe nduú náā inī dē tūhun jā níni dē, chi sa chúhun vāha inī dē jā cáhān maá ley ndāā Jesús jā ní nsāhá libre yóhó, de tú cuiñi nīhin dē jíín, de squíncuu dē jā ndácu, ñúcuán de coo ndetū dē jíín tiñu váha jā sáhá dē.
26 De tú ní iin ndá nú jáni inī nū jā chíñúhún vāha nú Yāā Dios, de tú nduú jíto nú yáá nú, túsaá de stáhví nú maá nú, de nduú jétíñú cuitī jā chíñúhún nú yā.
27 Nchivī jā chíñúhún ndoo chíñúhún ndāā ji maá Tatá ó Yāā Dios, tiñu yáhá sáhá ji: Chíndeé ndá ji sūchí jā ní nquendōo ndáhví, jíín ndá ñahan jā ní nquendōo ndáhví, tú nā-ni tūndóhó íyó. De nduú sátéhén ji ánō ji jíín tiñu néhén jā íyó inī ñayīví.