13
Nāsa sāhá ó de cusiī inī Yāā Dios
Mā jéncuiñī ndá nú jā cundáhví inī nū ndá hermano nū jā cándíja.
Cunahán nú jā cánuú jā cuāha núú nú vehe nūū nchivī jīcá. Chi íyó vuelta jā súcuán nī jēhe núú nchivī vehe, de nduú ní jínī ji jā nūū maá ángel andiví nī jēhe núú ji vehe.
De cunahán ndá nú jā chindeé nú nchivī jā yíhí vecāa, chi sāhá nú cuenta jā modo jā yíhí cáhnú nú jíín ji vecāa. De suni nacani inī nū jēhē táhán nú jā ndóho ji sáhá nchivī, chi tú súcuán coo jíín maá nú de suni ndoho nú.
Coo yíñúhún ndá nú sīquī tūhun jā jécundeē tēe jíín ñahan, de mā cásíquí ndéē tāhán nú. Chi maá Yāā Dios sāhá ndāā yā cuāchi nchivī ndiī jíín nchivī jā cásíquí ndéē tāhán.
De mā ndíyo inī nū xūhún, chi cusiī inī nū jíín jā névāha nú-ni. Chi maá yā nī ncāhān: Mā siáā cuitī ni ndóhó, ni mā sndóo cuitī ni ndóhó, ncachī yā.
Túsaá de mā cāní inī ō ni iin, chi cuu cāhān ō:
Maá Jētohō ni chíndeé chítuu yā nduhū,
de mā cúyūhú nī de tú nā cuá cúnī nchivī sāhá ji jíín nī.
Cachī ō.
De nūcūhun inī ndá nú ndācá pastor nū, jā ní stéhēn ndá dē tūhun Yāā Dios nūū nū. De sāhá vāha nú cuenta nāsa nī nīhīn tīñú jā ní nsāhá ndá dē, de ndacu nú dē jā ní ncandíja dē jā sáhá yā jēhē dē.
De Jesucristo chi iin-ni cáá yā ichi chátā jíín mitan jíín níí cání.
Túsaá de mā cuáha ndá nú tūhun jā candíja nú ndācá tūhun jā síín cáhān jāá nduú quétáhán jíín tūhun maá yā. Chi íyó vāha jā cuja ánō ō sáhá tūhun jā vāha inī yā jíín ó. De nduú jíni ñúhún ó tūhun jā tatúnī sīquī jā yájī ō, chi nduú níhīn tīñú cuitī jíín nchivī jā íyó jíín.
10 De maá ó chi névāha ó maá Cristo jā ní nsōcō yā maá yā jēhē ō. De ndācá sūtū jā sócō cā dē modo jā cáhān ley janahán, nduú nā cuá níhīn dē nūū yā jā ní nsōcō yā maá yā.
11 De sūtū cúñáhnú cā, tá nī nsōcō dē nīñī ndācá quiti inī cuarto īī cā jā síquī cuāchi, de yiqui cúñu tī nī nteñuhūn dē ichi chátā ñuū.
12 De suni súcuán nī ndoho maá Jesús ichi chátā ñuū, tácua jíín nīñī maá yā de sāhá ndoo yā nchivī.
13 Túsaá de mā cōó inuú cā inī ō jíín nchivī jāá nduú cándíja, chi modo jā cóhōn jíín yā ichi chátā ñuū, de ná ndóho ó jíín yā jā sáhá catá ji.
14 Chi ñayīví yáhá nduú nā ñuū íyó nūū coo ó níí cání, chi sa ndúcú ó maá ñuū nūū cundeē ō quīvī quiji.
15 Túsaá de jā jíín Jesucristo de níní ná cáhān ō jā cúñáhnú ndasí Yāā Dios, chi suu cúu tá cúu iin jā sócō ō nūū yā, suu jā nácuetáhví ó nūū yā.
16 De mā náā inī ndá nú jā sāhá vāha nú nūū táhán nú, de cuāha nú jā cúmanī nūū ji. Chi modo iin jā sócō nū nūū Yāā Dios cúu ndācá yáhá, de cúsiī inī yā jíín.
17 De candíja ndá nú nūū ndá tēe jā cúu pastor nū, de cuetáhví nú nūū dē. Chi jíto ndá dē ndóhó jā quendōo vāha ánō nū, chi jínī dē jā cánuú nacuāha dē cuenta nūū yā. De cundihvī inī nū sāhá vāha nú, tácua cusiī inī dē sīquī nū de mā cúcuécá inī dē. Chi tú mā sāhá vāha nú de mā cōó jā váha jíín nú.
18 De cācān táhvī nū jēhē ndá nī. Chi nijīn cúu inī ánō ni jāá nduú nā cuāchi nī. Chi cúnī ndá nī caca yíñúhún nī jíín ndācá tiñu.
19 De suni cáhān ndāhví nī jíín ndá nú jā cācān táhvī ndasí nú jēhē maá nī, tácua cuāha yā tūhun jā ñamā cā cuēē tucu nī nūū nū.
Bendición jíín saludo jā sándīhí
20 De maá Yāā jā jéhe tūhun ndeé tūhun sīī inī nūū ō, nī nastécū yā Jētohō ō Jesucristo māhñú ndīyi. De Jesús cúu pastor cúñáhnú jā jíto nchivī jā cúu tá cúu tīcāchí yā. Chi jíín nīñī yā nī nsāhá cutú yā contrato jeé yā jā coo níí cání.
21 De ñúhún inī ni jā Yāā Dios ná sáhá yā jā cuja inī ndá nú, tácua cuu sāhá nú ndācá tiñu váha nāsa jétahān inī yā. De ñúhún inī ni jā jíín fuerza Jesucristo jā ndéē yā inī ō, ná sáhá Yāā Dios jā cuu ó nchivī jā cúsiī inī yā jíín. De ná cáhān ō jā viī ndasí cúñáhnú yā níí cání. Amén.
22 Hermano, cáhān ndāhví nī jíín ndá nú jā cune cáhnú inī nū jā sndíhvī inī ni ndá nú jíín jacū-ni tūhun jā ní ntee nī nūū carta yáhá.
23 De cáchī tūhun nī jā hermano ō Timoteo, ja nī nquee dē vecāa. De tú ñamā quiji dē yáhá, de cuēē ndúū ni nūū nū jā cunī tāhán ó.
24 De cāhān ndá nú jíín ndá tēe cúu pastor nū jíín ndá hermano jā cándíja, jā sāhá ndeé inī dē, cáchī ni. De nchivī Italia suni cáhān ji jā sāhá ndeé inī ndá nú.
25 De ñúhún inī ni jā ná sáhá cā Yāā Dios jā váha ndá nú. Súcuán ná cóo. Amén.