15
Jā ná sáhá ó jā cusiī inī táhán ó
De yóhó jā ní jija jíín tūhun yā, cánuú jā coto ó nchivī jāá ncháha ca cuja jíín tūhun yā, tácua candíja vāha ji. De mā sāhá ó jā cusiī inī maá ó-ni.
Chi tá iin iin ó ná sáhá ó jā cusiī inī táhán ó, tácua quendōo vāha ji de cuja ji jíín tūhun cándíja ji.
Chi juni Cristo nduú ní nsáhá yā jā cusiī inī maá yā, chi sa jā cusiī inī Tatá yā. Chi súcuán cáhān tutū īī: Ndācá tūhun nāvāha jā ní ncāhān ndá nchivī sīquī ní, nī ndīvi sīquī maá sá, ncachī Cristo jíín Tatá yā.
Chi ndācá tūhun jā ní jēcōsō nūū tutū īī jondē janahán, chi nī jēcōsō tácua stéhēn nūū ō, de nīhīn ō tūhun jā sāhá jā cuandeé inī ō de ndusiī inī ō. De súcuán de cuhun inī ō ndācá jā váha jā coo.
De maá Yāā Dios jā jéhe tūhun cuandeé inī jíín tūhun ndusiī inī, ná sáhá yā jā coo inuú inī ndá nú, tá cúu nūū cúnī Cristo Jesús.
De súcuán de iin-ni coo nú de inuú-ni cuu cāhān nū jā vāha ndasí Yāā cúu Yāā Dios, Tatá Jētohō ō Jesucristo.
Jā ní jītē nuu tūhun vāha yā nūū nchivī ndá cā nación
Túsaá de cuetáhví nú ndācá táhán nú, tá cúu nūū ní jetáhví Cristo yóhó, tácua cunī nchivī jā viī cúñáhnú Yāā Dios.
Chi cáhān ni jā ní nquiji Cristo Jesús, nī nsāhá yā ndācá tiñu jā quendōo vāha nchivī hebreo, tácua cundaā ndācá tūhun jā ní nquee yuhú Yāā Dios nūū ndācá tatā ji janahán. De súcuán nī stéhēn Cristo jā squíncuu Yāā Dios ndācá jā ní nquee yuhú yā.
De suni nī nquiji yā tácua nchivī ndá cā nación jāá nduú jínī tūhun yā, cāhān ji jā vāha ndasí inī Yāā Dios jā cúndáhví inī yā ji. Chi suha cáhān tutū īī:
Túsaá de cāhān sá jā vāha ndasí inī ní, cuni nchivī ndācá nación,
de cata sá yaā jā chiñúhún sá ní.
10 De suha cáhān tucu tutū īī:
Ndá ndóhó nchivī ndācá nación, inuú ná cúsiī inī nū jíín nchivī maá yā.
11 De cáhān tucu:
Ndá ndóhó nchivī ndācá nación, cāhān nū jā vāha ndasí inī Jētohō ō Yāā Dios.
De ndá ndóhó nchivī ndācá-ni ñuū, suni cāhān nū jā cúñáhnú ndasí yā.
12 De suni nī ntee Isaías tūhun yáhá:
Chījin tatā Isaí quiji iin jā cuñáhnú,
de ndacu yā tiñu nūū nchivī ndācá nación.
De ndá nchivī ñúcuán chi cuhun inī ji ndācá jā sāhá yā.
Cáchī tutū.
13 De maá Yāā Dios jā sáhá jā ñúhún inī ō ndācá jā váha jā coo, ná sáhá yā jā coo siī ndasí inī ndá nú jíín jā coo ndeé inī nū sīquī jā cándíja nú yā. De súcuán de cuhun téyíí cā inī nū ndācá jā váha jā coo, sāhá poder maá Espíritu Santo.
14 Ñanī mánī, cúcáhnú inī ni jā vāha ndasí ndíhvī inī ndá nú jíín tiñu váha, de vāha ndasí jícūhun inī nū, de cúu sndíhvī tāhán inī nū.
15 De nī jani inī ni jā tee nī carta yáhá jā cāhān cājí nī jíín ndá nú, tácua víhí cā cuhun inī nū ndācá tūhun yáhá. Chi súcuán sáhá nī sīquī jā vāha inī Yāā Dios, de nī jēhe yā tiñu nūū ni
16 jā sáhá nī tiñu cúnī Jesucristo jā nácani nī tūhun nūū nchivī ndācá nación jāá nduú jínī tūhun yā. De nácani nī tūhun vāha Yāā Dios nūū ji jā scácu yā ji. Súcuán sáhá nī tácua nchivī ndācá nación, cuu squívi nī ji ndahá yā jā cúu ji tá cúu iin jā sócō ni nūū yā jā cúsiī inī yā jíín. Chi nī nsāhá Espíritu Santo jā íyó ndoo íyó īī ji nūū yā.
17 Túsaá de sīquī jā cándíja nī Cristo Jesús, de cúsiī inī ni jā vāha sáhá nī tiñu cúnī Yāā Dios.
18 Chi mā cūú cāhān ni sīquī tiñu jā sáhá sava cā tēe, chi maá-ni sīquī nāsa nī jetíñú Cristo nduhū jā sāhá nī jā nchivī ndācá nación jāá nduú ní jínī tūhun Yāā Dios, mitan de jétáhví ji nūū yā. Chi súcuán nī ncuu jíín tūhun jā ní ncāhān ni jíín tiñu jā ní nsāhá nī.
19 Chi nī nsāhá nī tiñu ñáhnú jā ndíso poder jā stéhēn jā cúñáhnú yā, de nī īyo poder Espíritu Santo jíín nī. De súcuán nī nacani ndihi nī tūhun nāsa scácu Cristo nchivī. De nī nacani nī jondē Jerusalén, jíín ndihi ndācá ñuū, jíín jondē níí región Ilírico.
20 Súcuán cúu jā ní ndihvī inī ni nī nacani nī tūhun jā scácu yā nchivī. De nī jēhēn ni nūū nchivī jāá ncháha ca cuni tūhun Cristo, chi nduú ní ncúu inī ni nacani nī nūū ndá nchivī jā ja nī jini ji tūhun nī nacani ndá cā tēe.
21 Chi sa nī nsāhá nī tá cúu nūū cáhān tutū īī:
Ndācá nchivī jāá nduú ní nquíji tūhun yā nūū ji, mitan chi cunī ji tūhun yā,
de ndācá nchivī jāá nduú ní jíni cuitī tūhun yā, mitan chi jīcūhun inī ji.
Cáchī tutū.
Jā ñúhún inī Pablo jā quíhīn dē Roma
22 De jā ñúcuán cúu jā cuāhā vuelta nī ncutéñú nī, de nduú ní ncúu cuēē ni nūū ndá nú.
23 De mitan chi nī ndihi tiñu nī níí cáhnú ndá región yáhá. De ja nī ncuu cuāhā cuīyā jā cúnī ni cuēē ni nūū nū.
24 Túsaá de ñúhún inī ni cuēē ni nūū ndá nú tá yāha nī quīhīn ni España. De ñúhún inī ni jā tá nī ncusiī inī ni jā ní jinī ni nūū ndá nú, ñúcuán de chindeé ndá nú nduhū jā quíhīn cā ni.
25 Sochi xihna cā Jerusalén quīhīn ni quīsiáha nī xūhún cuu ndá hermano jā íyó ñúcuán.
26 Chi nchivī Macedonia jíín Acaya nī jani inī ndá ji jā caquīn ji xūhún jā quíhīn nūū ndá hermano jā ndóho ndáhví Jerusalén.
27 Chi súcuán nī ncusiī inī ndá ji nī nsāhá ji. De íyó vāha jā súcuán, chi ndá máá ji jā cúu ji nchivī ndá cā nación, ndíta ji jā sāhá vāha ji nchivī hebreo ñúcuán. Chi nchivī hebreo nī nsāhá jā ní nquenda tūhun Yāā Dios nūū ji jā quéndōo vāha ánō ji sáhá. Jā ñúcuán cánuú jā chindeé ji nchivī hebreo jā cándíja jíín ndatíñú ñayīví yáhá.
28 Túsaá de tá nī nsínu nī tiñu yáhá jā quísiáha nī xūhún yáhá nūū ji, ñúcuán de cuēē ni nūū ndá nú jā yāha nī quīhīn ni España.
29 De jínī vāha nī jā quīvī cuéē ni nūū nū, de vāha ndasí quendōo nú jā nacani cā ni tūhun vāha Cristo nūū nū.
30 Hermano, cáhān ndāhví nī jíín ndá nú jā chindeé chítuu nú nduhū cācān táhvī nū jēhē ni nūū Yāā Dios sīquī tiñu jā ndúcú ndéé nī. Súcuán sāhá ndá nú sīquī jā cándíja ó Jētohō ō Jesucristo, jíín sīquī jā cúndáhví inī ō táhán ó sáhá maá Espíritu Santo.
31 De cācān táhvī nū jā ná cácu nī nūū ndá tēe región Judea jāá nduú cándíja, jíín jā ná cúsiī inī ndá hermano Jerusalén jā quísiáha nī xūhún yáhá cuu ji.
32 De súcuán de tú cúnī Yāā Dios de cuēē ni nūū ndá nú, de cusiī inī ō, de nanihīn inī ni jā coo nī jíín ndá nú.
33 De maá Yāā Dios jā jéhe tūhun ndeé tūhun sīī inī, ná cóo yā jíín ndá nú. Amén.