16
Jā cáhān Pablo jā sāhá ndeé inī ji
De mitan de cáhān ni jíín ndá nú jā chindeé nú hermana Febe, chi cúu ña ñahan jā sátíñú sīquī tūhun yā nūū nchivī cándíja ñuū Cencrea.
De cuetáhví ndá nú ña tá cúu nūū cúnī maá Jētohō ō, chi súcuán cánuú sāhá ndá hermano cándíja. De chindeé nú ña nā-ni cuá cúu jā jíni ñúhún ña, chi súcuán nī nchindeé maá ña cuāhā nchivī, de saá-ni jondē nduhū.
Cāhān ndá nú jíín Priscila jíín Aquila jā sāhá ndeé inī ndúū dē, cáchī ni, chi chíndeé táhán dē jíín nī sīquī tiñu Cristo Jesús.
Chi tá nī īyo tūndóhó jā cuū ni nícu, de nī nchundeé inī ndúū dē nī nducú dē modo scácu dē nduhū, vísō suni cuū maá dē nícu. De nácuetáhví nī nūū ndúū dē, de nsūú vāchi nduhū-ni, chi saá-ni ndācá grupo nchivī jā cándíja ndācá nación.
De suni cāhān ndá nú jíín ndá nchivī cándíja jā ndútútú vehe dē, jā sāhá ndeé inī ji, cáchī ni. De cāhān nū jā sāhá ndeé inī Epeneto, tēe jā mānī ni jíín. Chi región Acaya de maá dē cúu jā ní ncandíja xihna cā nūū Cristo.
Suni cāhān ndá nú jā sāhá ndeé inī María, ñahan jā ní nsatíñú ndasí māhñú ndá nú sīquī tūhun yā.
De cāhān nū jā sāhá ndeé inī Andrónico jíín Junias, ndúū tēe jā cúu táhán ñuū ni jā ní nchīhi nī jíín dē vecāa. De ndá apóstol chi jétúhún dē ndúū tēe jīñā, de xihna cā dē nī ncandíja Cristo nsūú cā maá nī.
Cāhān ndá nú jā sāhá ndeé inī Amplias, tēe jā mānī ni jíín, chi cándíja dē Jētohō ō.
De cāhān nū jā sāhá ndeé inī Urbano, tēe jā chíndeé táhán jíín ó sīquī tiñu Cristo Jesús, de saá-ni Estaquis, tēe jā mānī ni jíín.
10 Suni cāhān ndá nú jā sāhá ndeé inī Apeles, tēe jā ní stéhēn jā cándíja nīhin dē Cristo, de suni súcuán cāhān nū jíín nchivī vehe Aristóbulo.
11 Cāhān ndá nú jā sāhá ndeé inī Herodión, tēe cúu táhán ñuū ni. De saá-ni nchivī vehe Narciso jā cándíja maá Jētohō ō.
12 De suni cāhān ndá nú jā sāhá ndeé inī Trifena jíín Trifosa, ndúū ñahan jā sátíñú sīquī tūhun maá Jētohō ō. De suni sāhá ndeé inī Pérsida, hermana jā mānī ō jíín, chi suni nī nsatíñú ndasí ña sīquī tūhun Jētohō ō.
13 De cāhān nū jā sāhá ndeé inī Rufo, tēe jā jétúhún ndá nchivī jā vāha cándíja dē maá Jētohō ō. De suni súcuán cāhān nū jíín naná dē, de maá ña suni nī jito ña nduhū modo jā naná nī cúu ña.
14 De cāhān nū jā sāhá ndeé inī Asíncrito jíín Flegonte jíín Hermas jíín Patrobas jíín Hermes jíín ndá hermano jā ndéē jíín dē.
15 De suni súcuán Filólogo jíín Julia jíín Nereo jíín cuāha dē, jíín Olimpas jíín ndihi hermano cándíja jā ndéē jíín ndá dē.
16 De tá cáhān jítáhán nú, de yíñúhún techuhú nú ndahá ji. De ndācá grupo nchivī cándíja nūū Cristo, cáhān ji jā sāhá ndeé inī ndá nú.
17 De cáhān ndāhví nī jíín ndá nú, hermano, jā coto nú maá nú nūū nchivī jā cútucu inī de ndúcú stíví táhán jíín tūhun jāá nduú quétáhán jíín jā ní ncutūha ndá nú. De cujiyo ndá nú nūū ndá ji.
18 Chi nchivī súcuán, nduú sáhá ji tiñu cúnī maá Jētohō ō, chi maá-ni jā ndíhvī inī ji sīquī jā cajī ji. De vīxī ndasí yuhú ji jíín tūhun jā cáhān ndá ji, de súcuán stáhví ji nchivī jāá nduú jínī vāha.
19 De ndá máá nú chi ja jínī ndihi nchivī nāsa vāha jétáhví nú nūū yā, de jā ñúcuán cúsiī inī ni. De cúnī ni jā coo listo vāha nú sāhá nú tiñu váha, de mā sāhá nú tiñu néhén.
20 De maá Yāā Dios jā jéhe tūhun ndeé tūhun sīī inī, ñamā sāhá yā jā cundeé ndá nú sīquī tāchī cúñáhnú jā cúu Satanás. De ñúhún inī ni jā Jētohō ō Jesucristo ná sáhá yā jā váha ndá ndóhó.
21 Sāhá ndeé inī ndá nú, cáchī Timoteo, tēe jā chíndeé táhán jíín nī sīquī tūhun yā. De suni súcuán cáhān ndá táhán ñuū ni Lucio jíín Jasón jíín Sosípater.
22 De nduhū jā nání Tercio, jā tée nī carta yáhá jā cáhān Pablo, suni cáhān ni jā sāhá ndeé inī ndá nú jā cándíja nú Jētohō ō.
23 De Gayo, tēe jā ní jēhe núú vehe nūū ndéē nduhū jā cúu Pablo, cáhān dē jā sāhá ndeé inī ndá nú. De suni jéhe núú dē vehe nūū ndācá nchivī cándíja. De suni súcuán cáhān Erasto, tēe cúu tesorero ñuū yáhá, de suni súcuán cáhān hermano Cuarto.
24 De ñúhún inī ni jā maá Jētohō ō Jesucristo ná sáhá yā jā váha ndá ndóhó. Amén.
Tūhun sándīhí jā cáhān jā cúñáhnú ndasí yā
25 De mitan de ná cáhān ō jā cúñáhnú ndasí Yāā Dios. Chi maá yā cuu sāhá yā jā cuiñi nīhin cā ndá nú jíín tūhun jā scácu yā ndóhó jā nácani nī, jíín tūhun Jesucristo jā stéhēn ni. Chi súcuán nī stéhēn Yāā Dios tūhun yuhū yā jā ní nchiyuhū níí cání jondē ncháha ca jēcōo ñayīví.
26 Sochi mitan de ja nī nquenda nijīn. Chi jíín tutū īī jā ní ntee ndá tēe nī nacani tūhun yā, nī jītē nuu tūhun yuhū yáhá nūū nchivī ndācá nación, tácua candíja ji de cuetáhví ji. Chi Yāā Dios jā técū níí cání, súcuán nī ndacu yā tiñu.
27 De níí cání ná cáhān ō jā cúñáhnú ndasí Yāā Dios sīquī tiñu jā ní nsāhá yā jíín Jesucristo. Chi mátúhún yā-ni íyó de ndíchí ndasí yā. Súcuán ná cóo. Amén.