2
Tūhun yā jā stéhēn ndāā vāha
De maá nú chi níní cāhān nū ndācá tūhun jā quétáhán jíín tūhun yā jā stéhēn ndāā vāha.
De cāhān nū jíín ndācá tēe ñáhnú jā ná cóo cájí inī dē, de sāhá yíñúhún dē, de ndito coo xīnī dē, de candíja nīhin dē tūhun jā cúndáhví inī yā dē, de cundáhví inī dē táhán dē, de cuandeé inī dē.
De saá-ni ndācá ñahan ñáhnú, ná sáhá yíñúhún ña, de mā sāhá túhún ña, de mā jíni ña. De ná stéhēn ña ndācá jā váha.
De ná stéhēn ña nūū ndá ñahan súchí jā coo manī ña jíín yií ña jíín sēhe ña.
De ndito coo xīnī ña, de coo ndoo ánō ña, de coto vāha ña tiñu vehe ña, de coo vāha inī ña, de cuetáhví ña nūū yií ña, tácua mā cáhān nēhén nchivī sīquī tūhun Yāā Dios.
De suni súcuán sndíhvī inī nū ndācá tēe suchí jā ndito coo xīnī dē.
De ndóhó, cuu nú iin ejemplo nūū dē jā sāhá nú ndācá tiñu váha. De tá stéhēn nū nūū dē de ndāā stéhēn nū de serio coo nú.
De ndāā vāha stéhēn nū, tácua mā cūú cāhān nchivī sīquī. De súcuán de cucanoō nchivī jā cúu contra, chi mā cūú cāhān ji ni iin cuāchi sīquī nū.
De cāhān nū jíín nchivī jā cúu mozo jā ná cuétáhví ji nūū patrón ji, de ná sáhá ji ndācá tiñu jā jétahān inī dē, de mā cáhān ji tá ndacu dē tiñu nūū ji.
10 De mā sácuíhná ji ndatíñú dē, chi ná cúu ji nchivī ndāā ndija, tácua jíín ndācá tiñu jā sáhá ji, de cunī ndācá nchivī jā viī ndasí cúu tūhun jā stéhēn sīquī Yāā Dios, Yāā jā scácu yóhó.
11 Chi mitan ja nī stéhēn Yāā Dios nāsa sáhá yā jā váha nchivī, chi cúnī yā scácu yā ndihi nchivī ñayīví.
12 De sīquī jā vāha inī yā jíín ó, suu stéhēn nūū ō jā siáā ō tiñu néhén jíín ndācá jā ndíyo nēhén inī ō. De ndito ná cóo xīnī ō inī ñayīví yáhá, de caca ndaā ō, de sāhá vāha ó jā cúnī Yāā Dios.
13 De suni stéhēn nūū ō jā cuhun inī ō jā quendōo ndetū ō tá quiji maá quīvī cāhnú jā nenda nijīn Yāā Dios, Yāā cúñáhnú ndasí, suu Jesucristo, Yāā jā scácu yóhó.
14 Chi nī nsōcō yā maá yā jēhē ō, tácua scácu yā yóhó nūū ndācá tiñu néhén, de sāhá ndoo ndihi yā ánō ō jā cuu ó nchivī maá yā, de cundihvī inī ō sāhá ó tiñu váha.
15 Ndācá tūhun yáhá cánuú stéhēn nū, de sndíhvī inī nū ji, de cāhān nū nūū ji, chi súcuán ndíso tíñú nú. De mā cuáha nú tūhun jā sāhá jéhe inī ni iin ji nūū nū.