CARTA JA NI NTEE SAN PABLO APOSTOL NUU TITO
1
Maá nī cúu Pablo, mozo Yāā Dios jíín apóstol Jesucristo, chi nī ntají Yāā Dios nduhū jā scándíja nī nchivī jā ní nacāji yā, tácua jīcūhun inī ji tūhun ndāā yā jā cándíja ó,
de cuhun inī ji jā cutecū ji níí cání. Chi jondē ncháha ca jēcōo ñayīví de ja nī nquee yuhú Yāā Dios jā cutecū ō, de íyó ndāā tūhun jā ní ncāhān yā.
De mitan jā ní nquenda tiempo jā ní jani yā, de stéhēn cājí yā tūhun yā nūū ō. De nī ntetíñú yā nduhū nī ndacu yā tiñu jā nacani nī tūhun yā ñúcuán. Chi Yāā jā scácu yóhó cúu yā.
De tée nī carta yáhá cuēē nūū nū Tito, chi tá cúu sēhe nī cúu ndija nú sīquī jā inuú-ni cándíja ó yā. De ñúhún inī ni jā Tatá ó Yāā Dios jíín Jētohō ō Jesucristo, Yāā jā scácu yóhó, ná sáhá cā yā jā váha ndóhó, de cundáhví inī yā ndóhó, de sāhá yā jā coo ndeé coo siī inī nū.
Tiñu yā jā ní nsāhá Tito jondē isla Creta
De nī sndóo nī ndóhó jondē isla Creta, tácua sāhá ndāā nū sīquī tiñu jā cúmanī cā cundaā, de cani nú ndācá tēe ñáhnú jā coto grupo nchivī cándíja ndācá ñuū, tá cúu nūū ní ndacu nī tiñu nūū nū.
De ndá tēe ñáhnú ñúcuán cánuú jā má cōó ni iin jā nīhīn nchivī cuāchi sīquī dē. De cánuú coo iin-ni ñasíhí dē. De sēhe dē cánuú cuu ji sūchí cándíja, jā má níhīn nchivī cuāchi sīquī ji jāá nduú sáhá vāha ji á jā nīhin inī ji nūū dē.
Chi ndá tēe cúñáhnú jā ndíso tíñú nūū nchivī cándíja, cánuú caca ndaā dē chi ndíso tíñú dē sīquī tiñu Yāā Dios. De mā sāhá téyíí dē maá dē, mā quítī ñamā inī dē, mā cūú dē tēe jíni, mā cánāá dē, de mā ndíyo inī dē xūhún.
Chi sa cánuú jā níní cuāha núú dē vehe nūū nchivī jīcá, de níní sāhá dē tiñu váha, de ndito coo xīnī dē, de cuu dē tēe ndāā, de coo ndoo ánō dē, de casī dē modo jā cúnī maá dē.
De cánuú jā cuiñi nīhin dē jíín tūhun ndāā jā ní scuáha dē, tácua cuu sndíhvī inī dē nchivī jíín ndācá tūhun ndāā vāha, de suni cuu sāhá dē jā jīcūhun inī nchivī jā cúu contra, de casī ji yuhú ji.
10 Chi íyó cuāhā nchivī nīhin inī, de stéhēn ji incā modo jā jáni naā inī maá ji de stáhví ji nchivī. De ndá táhán ó hebreo cúu jā víhí cā sáhá súcuán.
11 De cánuú jā casī nū yuhú ndācá tēe ñúcuán, chi stéhēn ndá dē tūhun jāá nduú íyó vāha jā stéhēn dē, chi cúnī dē jā nīhīn dē xūhún sīquī. De súcuán sácā nuu dē xīnī ndihi nchivī ndācá vehe.
12 De iin tēe isla Creta jā nácani tūhun, nī ncāhān dē sīquī táhán ñuū dē: Ndá táhán ó nchivī Creta, chi maá-ni nchivī stáhví cúu ji, de tá sáhá quiti xéēn sáhá ji, de maá-ni jā ndíhvī inī ji cajī cuāhā ji, de cúxí ji, cáchī dē.
13 De ndāā cúu tūhun jā ní ncāhān tēe ñúcuán. Jā ñúcuán cuxeēn nū nūū ji, tácua ná cándíja ndāā vāha ji.
14 De mā sāhá ji cuenta ndācá tūhun jā ní ntavā ndá táhán ó hebreo, jā maá cuento-ni cúu, de juni mā squíncuu ji tiñu jā ndácu ndá tēe jā ní nquee nūū tūhun ndāā.
15 De nchivī jā ní ndundoo jāá ntúnī, chi ndācá-ni íyó vāha íyó ndoo nūū ji. Sochi nchivī nduú cándíja jāá nduú ní ndúndoo jāá ntúnī, maá-ni jā jáni inī ji jāá nduú íyó ndoo nduú íyó vāha ndācá jā jínī ji nūū. Chi jondē jāá ntúnī ji jíín ánō ji íyó téhén.
16 De vísō cáhān ji jā jínī ji Yāā Dios, sochi jíín tiñu jā sáhá ji de jínī ō jāá nduú. Chi nchivī nāvāha nchivī nīhin inī cúu ji, de nduú cúu sāhá ji ni iin tiñu váha.