4
De cáhān ni jíín nú, jínī Yāā Dios jíín Jētohō ō Jesucristo, Yāā jā quiji de ndacu tiñu, de sāhá ndāā yā tiñu nchivī técū jíín nchivī jā ní jīhī.
Cáhān nīhin nī jā nacani nú tūhun yā, de sndíhvī inī nū ji jā candíja ji. De níní sāhá nú súcuán á núne ji á vísō nduú núne ji. De sāhá nú jā ná jícūhun inī ji, de cāhān nū nūū ji, de cani ichí vāha nú ji, de jíín cuāhā paciencia stéhēn nū nūū ji.
Chi quiji tiempo jā má cuétúhún cuitī nchivī tūhun yā jā stéhēn ndāā vāha, chi sa cuetúhún ji tūhun jā cúsiī inī maá ji, de nducú ji cuāhā maestro jā stéhēn nūū ji maá-ni tūhun jā jétahān inī ji cunini ji.
De cujiyo ji nūū tūhun ndāā, de cundihvī inī ji ndācá tūhun jā maá cuento-ni cúu.
Sochi ndóhó chi níní coo ndito inī nū, de cuandeé inī nū jíín tūndóhó, de cundihvī inī nū nacani nú tūhun jā scácu yā yóhó, de squíncuu vāha nú jíín tiñu yā jā sáhá nú.
De nduhū chi ja nī nsōcō ni maá nī jā cuū ni, de ja cuācuñatin quīvī jā cuū ni.
De ja nī ncundeé nī jā ní nducú ndéé nī sīquī tiñu váha, de ja nī jīnu nī jica nī ñayīví yáhá, de nduú ní nsiáā ni tūhun cándíja nī yā.
De mitan ja íyó tūha premio jā nīhīn ni sīquī jā ní jica ndaā ni. Chi maá Jētohō ō taji yā ñúcuán nūū ni maá quīvī jā sāhá ndāā yā tiñu, chi maá yā cúu jā ndāā sándāā sīquī ndihi. De nsūú nūū maá-ni nduhū taji yā, chi suni cuāha yā nūū ndācá nchivī jā cúu inī ji jā ndiji yā chi mānī ji jíín yā.
Jā cána Pablo jā quiji Timoteo nūū dē
Nducú ndéé nú jā quiji ñamā nū nūū ni.
10 Chi Demas nī sndóo dē nduhū, chi ndíyo inī dē ndatíñú ñayīví yáhá, de cuāhān dē ñuū Tesalónica. De Crescente chi cuāhān de Galacia, de Tito cuāhān dē Dalmacia.
11 De mátúhún-ni cā Lucas íyó jíín nī. De tá quiji nú, de cueca nú Marcos quiji nú jíín dē, chi vāha cuetíñú dē jā chindeé dē nduhū jíín tiñu yā.
12 Tíquico nī ntají nī dē cuāhān dē ñuū Efeso.
13 De tá quiji nú de cundahá nú cotón jā ní sndóo nī vehe Carpo ñuū Troas. De suni cundahá nú ndācá libro, de jā cánuú cā cúu ndācá tutū jā ní ntee maá nī.
14 Alejandro, tēe cúu herrero, xēēn ndasí nī nsāhá dē jíín nī. De maá Jētohō ō nacuāha yā yāhvi dē jā súcuán nī nsāhá dē.
15 De coto nú maá nú nūū dē, chi ndasí nī īyo dē contra sīquī tūhun jā stéhēn ō.
16 De tá nī īñi nī jā xíhna ñúhún nūū justicia, de nduú ni iin tēe ní íñi jíín nī, chi ndihi dē nī sndóo dē nduhū. De ñúhún inī ni jā Yāā Dios cune cáhnú inī yā nūū ndá dē.
17 De vísō súcuán de maá Jētohō ō nī nchindeé yā nduhū, de nī jēhe yā fuerza inī ni, de súcuán nī nsínu nī nī nacani ndihi nī tūhun jā scácu yā yóhó, nī jini nchivī ndá nación jāá nduú jínī tūhun yā. Súcuán nī scácu Jētohō ō nduhū nūū ndācá tēe xēēn.
18 De scácu cā yā nduhū nūū ndācá tiñu néhén, de coto yā nduhū jondē tá quīvi nī andiví nūū tátúnī yā. De ná cáhān ō jā viī ndasí cúñáhnú yā níí cání. Amén.
Saludo jíín bendición jā sándīhí
19 De cachī nū jā sāhá ndeé inī Prisca jíín Aquila, jíín nchivī vehe Onesíforo, cáchī ni.
20 Erasto nī nquendōo dē ñuū Corinto. De nī nquendōo Trófimo ñuū Mileto, de cúhū dē.
21 De cundihvī inī nū quiji nú mitan ncháha ca quijéhé tiempo vījin. Sāhá ndeé inī nū, cáchī Eubulo jíín Pudente jíín Lino jíín Claudia jíín ndá cā hermano.
22 De ñúhún inī ni jā maá Jētohō ō Jesucristo ná cóo yā jíín nú, de Yāā Dios sāhá cā yā jā váha ndá ndóhó. Súcuán ná cóo. Amén.