3
Sīquī nāsa coo nchivī nēhén ndá quīvī jā cuándihi
De suni jīcūhun inī nū jā ndá quīvī cuándihi de quenda quīvī jā coo tūndóhó.
Chi coo nchivī jā chiñúhún maá, de ndīyo inī ji xūhún, de sāhá téyíí ji maá ji, de sāhá vīxī ji maá ji. De cāhān nēhén ji sīquī Yāā Dios, de cunīhin inī ji nūū tatá ji nūū naná ji, de mā nácuetáhví ji, de mā chíñúhún ji Yāā Dios.
De mā cōó mānī ji jíín táhán ji de ni mā cúndáhví inī ji. De sāhá túhún ji, de mā cūú casī ji ndācá jā ndíyo nēhén inī ji, de xēēn ndasí coo ji, de quītī inī ji cunī ji ndācá tiñu váha.
De suni nastúu ji táhán ji, de mā cúyūhú ji sāhá ji cuāchi, de coo vīxī ndasí ji, de nducú ji jā cusiī inī maá ji-ni, de mā nducú ji jā quīvi ji nūū Yāā Dios.
De sāhá ji-ni jā chiñúhún ji yā, de casī ji nūū poder yā jā má sáma ji modo ji. Mā quívi nduū nū jíín nchivī jā sáhá súcuán.
Chi sava tēe ñúcuán quīvi dē vehe de stáhví dē ndācá ñahan naā jā íyó ndasí cuāchi. De ñamā quīvi ndá ña jíín ndācá tūhun jāá nduú íyó ndāā jā cúsiī inī ña jíín.
De vísō níní scuáha ña nā-ni tūhun, de nduú cúu cuitī jīcūhun inī ña tūhun ndāā yā.
De tá cúu nūū ní nsāhá ndúū tēe tásí Janes jíín Jambres jā ní īyo janahán, jā ní nducú dē jā casī dē nūū Moisés, suni súcuán sāhá ndá tēe ñúcuán, chi nducú dē jā casī dē nūū tūhun ndāā. Chi coo naā jāá ntúnī ndá dē, chi mā cándíja ndija dē tūhun cándíja ó.
De mā quēé tiñu sāhá dē, chi cunī ndācá nchivī jā tēe naā cúu dē, tá cúu nūū ní jinī nchivī jā ní īyo naā ndúū tēe ñúcuán jā ní nducú casī nūū Moisés.
Tiñu sándīhí jā ndácu Pablo nūū Timoteo
10 Sochi ndóhó chi ja nī ncutūha vāha nú nāsa stéhēn ni, nāsa jíca ndaā ni, nāsa chúhun inī ni sāhá nī, nāsa cándíja nī yā, nāsa née nī paciencia, nāsa cúndáhví inī ni táhán nī, jíín nāsa jéndeé inī ni.
11 Chi nī jinī ūhvī nchivī nduhū, de nī ndoho nī tūndóhó. De jínī nū ndācá jā ní ndoho nī ñuū Antioquía jíín Iconio jíín Listra. De jínī nū nāsa nī jinī ūhvī ji nduhū. Sochi maá Jētohō ō nī scácu yā nduhū nūū ndihi ñúcuán.
12 Chi ndāā cúu jā ndācá nchivī jā ndíhvī inī ji jā sátíñú vāha ji nūū Cristo Jesús, ndoho ji jā cunī ūhvī nchivī ji.
13 Sochi nchivī jā sáhá tiñu néhén jíín nchivī stáhví, chi sa víhí cā cucuu ji jíín tiñu néhén, chi stáhví ji nchivī de suni candíja maá ji tūhun stáhví.
14 De ndóhó chi sa cuiñi nīhin nú jíín jā ní ncutūha nú jíín jā ní ncucáhnú vāha inī nū. Chi jínī nū nāsa nchivī cúu jā ní stéhēn nūū nū.
15 Chi jondē tá lulí nú, de ja jínī nū nāsa cáhān tutū īī jā stéhēn nūū nū nāsa candíja nú jā ní jīhī Cristo Jesús jēhē nū tácua cācu nú.
16 De níí tutū īī cúu tūhun jā ní ncāhān Yāā Dios, de vāha níhīn tīñú jā stéhēn nūū ō, jā cáhān nūū ō, jā náchuhun ichí yóhó, jíín jā scuáha yóhó jā caca ndaā ō,
17 tácua ndá tēe jā sátíñú nūū Yāā Dios, cuja inī dē de coo tūha vāha dē jā sāhá dē ndācá tiñu váha.