Leeter masa
Jaŋ
ma wuzlala ŋga dey cew
Mey da ray
Leeter masa Jaŋ ma wuzlala ŋga dey cew
Leeter ŋga Jaŋ ŋga dey cew e keɗe na, ara ŋgada Dam-mamaha ta bəz aŋga hay. Anda meləvey, ŋgada ndəhay daa mecəmey-ray ŋga Yesu (aya 1). Mey daa leeter e keɗe na, aŋga gweegwe anda leeter masa ŋgeeme. A ləvtar da ya wuɗkwa Bay Gazlavay fara fara na, ya wuɗkwa vaw da wuzlah aləkwa la may (aya 4 haa 6). Asaya, a ləvtar ŋga wam vaw fa ray ata amba aa zəɗdamara mawurɓay ŋga sləra ata ba (aya 7 haa 11). Jaŋ a vəltar gədaŋ amba a pamara Yesu ŋga ndaw ata fara fara mandaw mandaw. A ndəvda leeter aŋga ha, a ləvtar a sawa la fa ata amba a kam maɗay dey ta dey. A kadatara ndəhay daa Egəliz mekele ma camatar har (aya 12 haa 13).
1
Mecey-har
Ara yah, ndaw-maraw * 1.1 ndaw-maraw: Ndəhay a wulkam «ndaw-maraw» na, ara Jaŋ. da wuzlah bay-ray hay ŋga ndəhay ŋga Yesu ma wuzlala ɗerewel keɗe.
Ya wuzlalakawa ŋgada kah, Dam-mama aɗaw 1.1 Dam-mama aɗaw: Har-gədaŋ ŋga ndəhay a wulkam «dam-mama aɗaw» a wuɗey ŋga ləvey Egəliz. Anda keɗe, «bəz akah hay» ara ndəhay daa Egəliz e. masa Gazlavay ma wala leŋ ŋgada bəz akah hay, akwar masa yah ma wuɗkwar fara fara. Ara yah taava aɗaw ma wuɗkwar daada ba, ama ndəhay tabiya ma sərmara mey ŋga Gazlavay masa fara fara, a wuɗmakwar may. Ya wuɗmakwar na, 1 3Jŋ 1 maja mey fara fara ha aa daa mevel aləkwa. A da njey ta aləkwa ŋga sərmataw.
Anja *Gazlavay, Papa aləkwa, ta *Yesu *Kəriste, Bəzey ŋga Papa aləkwa ha, ŋga pəsmandakwar mey, ŋga sərfamandakwar dey-ceceh, ŋga njadamandakwar daa zazay, aləkwa masa ma təɓkwa mey masa fara fara, asaya, aləkwa masa ma wuɗkwa vaw da wuzlah aləkwa.
Mey da ray mewuɗey-vaw fara fara
Ya faa səmey ga maja ya nəka na, bəz akah hay siya fa səpmara mey masa fara fara anda Papa aləkwa ma ləvndakwar. 4 3Jŋ 3 Yaw, Dam-mama aɗaw, ehe wure keɗe, ya fa kaka ambahw, ya ləvka, wuɗkwa vaw da wuzlah aləkwa. Ya wuzlalaka keɗe na, ara *mewey mawiya ba, ama ara mewey masa aləkwa ma sərkwa dəga aləkwa ma təɓkwa mey ŋga Yesu təlam. 5-6 Jaŋ 13.34; 1Jŋ 4.11 Gazlavay a ləvkwar, wuɗam vaw da wuzlah akwar. Keɗe ara mewey masa akwar ma cəndamara dəga akwar ma təɓmara mey ŋga Yesu təlam. 6 Jaŋ 14.15; 1Jŋ 2.5; 5.3
Mey da ray masa-gəra hay ŋga Kəriste
Ndəhay ma mbərzlam hay ga daa wura daa wura da bəla keɗe daha. Yesu *Kəriste ta tərey sem ŋga ndaw-magədaŋ na, ndəhay ma mbərzlam hay a ŋgene a təɓmara mey a ba. Ndəhay ma təɓmara ba ha na, ara ndəhay ma mbərzlam, ata masa-gəra hay ŋga Kəriste. 7 1Jŋ 2.18 Maja ŋgene, wam vaw fa ray akwar, amba kaa zəɗdamara mawurɓay ŋga sləra akwar ba. Anda keɗe, cek hay tabiya masa Gazlavay ma ɗiya maja akwar na, ka hətam la.
Sərmara, mey masa Kəriste maa sərkadandakwara na, kwa waawa ma səpa mey a ta cəveɗ e ba, a pey mey mekele a dey a na, ndaw a macəmkaya ta Gazlavay daa ba. Ama ndaw ma səpa mey masa Kəriste maa sərkadandakwara na, ndaw a macəmkaya ta Gazlavay, Papa aləkwa, leŋ ta Bəzey aŋga. 9 1Jŋ 2.23 10 Ara maja ŋgene, ya fa ləvkwar, da ndaw a sawa fa akwar, a wuzkwar mey mekele wal da ray Kəriste na, ka da təɓmara ndaw a, a way akwar ba, kwa ka da camar har ba. 10 Rm 16.17 11 Sləra maaya ba masa ndaw a ma ka na, ndaw ma car har na, anda a kamara cew e.
Mey ŋga madagway-dakw
12 Yaw, ya wuɗey ŋgaa guzlkwar da ray cek hay ga, ama ya wuɗey ŋga wuzlalakwara fa ɗerewel ba. Ya wulkey ŋga daw fa akwar, yah ta ray aɗaw, ya da njakwa cew e, ya kakwa maɗay, amba ya njakwa daa meesəmey masa fara fara. 12 3Jŋ 13-14
13 Bəza hay ŋga Dam-mamakw 1.13 Bəza hay ŋga Dam-mamakw: Feɗe a wuɗey ŋga ləvey ndəhay daa Egəliz ŋga ata Jaŋ. masa Gazlavay ma wala a camaka har.

*1:1 1.1 ndaw-maraw: Ndəhay a wulkam «ndaw-maraw» na, ara Jaŋ.

1:1 1.1 Dam-mama aɗaw: Har-gədaŋ ŋga ndəhay a wulkam «dam-mama aɗaw» a wuɗey ŋga ləvey Egəliz. Anda keɗe, «bəz akah hay» ara ndəhay daa Egəliz e.

1:1 1 3Jŋ 1

1:4 4 3Jŋ 3

1:5 5-6 Jaŋ 13.34; 1Jŋ 4.11

1:6 6 Jaŋ 14.15; 1Jŋ 2.5; 5.3

1:7 7 1Jŋ 2.18

1:9 9 1Jŋ 2.23

1:10 10 Rm 16.17

1:12 12 3Jŋ 13-14

1:13 1.13 Bəza hay ŋga Dam-mamakw: Feɗe a wuɗey ŋga ləvey ndəhay daa Egəliz ŋga ata Jaŋ.