Leeter masa
Jaŋ
ma wuzlala ŋga dey maakar
Mey da ray
Leeter masa Jaŋ ma wuzlala ŋga dey maakar
Leeter ŋga Jaŋ ŋga dey maakar a na, ara ŋgada ndaw ŋga Yesu daha mezəley Gayus. Aŋga ndaw daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu masa ndəhay da hwaɗ a fa cəmam ɗay daa ba. Jaŋ aa həmda Gayus maja aŋga fa təɓa mey ŋga Gazlavay, a mbəkda ba (aya 2 haa 3).
Daa leeter e Jaŋ taa guzley la saya da ray Diyawtəref leŋ da ray Demetəriyus. Diyawtəref na, a wuɗey ŋga key bay-ray, ama aa guzley mey saw da ray Jaŋ, a təɓta ndəhay ŋga Yesu masa məlak hay ma diyam a way aŋga ba, asaya, a ɓəlta ndəhay ma təɓmata məlak hay a daa mecəmey-ray a (aya 9 haa 10). Ama Demetəriyus na, ndəhay faa həmdamara, aŋga fa key cek maaya (aya 12).
Daa leeter keɗe na, mey hay mahura maakar daha:
Metəɓey ndəhay ŋga Yesu masa məlak hay
Mey da ray mewuɗey-vaw
Menjey daa mey ŋga Gazlavay mandaw mandaw.
1
Mecey-har
Ara yah, ndaw-maraw * 1.1 ndaw-maraw: Ndəhay a wulkam «ndaw-maraw» na, ara Jaŋ. da wuzlah bay-ray hay ŋga ndəhay ŋga Yesu ma wuzlala ɗerewel keɗe.
Ya wuzlala ŋgada kah, Gayus, jam aɗaw masa yah ma wuɗa fara fara. 1 2Jŋ 1
Jam aɗaw, ya səra menjey akah daa cəveɗ ŋga *Gazlavay aŋga maaya. Ya wuɗey ka njey ta zazay, cek ŋga kaka ba.
Ya taa səmey la ga ta pas masa məlma aləkwa hay ma samawa, maja ta kam sede la da ray kah, a ləvmaya, kah ndaw ma səpa cəveɗ ŋga Gazlavay fara fara, ka fa key cek mandaw mandaw anda mey masa fara fara ma ləvey. 3 2Jŋ 4 Yaw, cek maa səmdaya ma fəna na, ara yah ma cənda bəz aɗaw hay fa səpmara mey masa fara fara.
Mey da ray mejəney ndəhay ma ka sləra ŋga Kəriste
Jam aɗaw, ka fa jənta məlma aləkwa hay daa *mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga *Yesu, kwa məlak hay may. Ŋgene ara cek ma wuzda kah ndaw ma key cek ta cəveɗ e. 5-8 Heb 13.2 Məlmaŋ hay a ta kadamara la fa mey ŋga ndəhay daa mecəmey-ray feɗe, a ləvam kah ta wuɗta la kalah. Ya fa kaka ambahw amba ka jənta daa mepəkey ata. Ka da jənta ha na, anda Gazlavay ma wuɗey. 6 Tit 3.13 Səra, ata na, ta mbəkdamata way ata hay sem, fa pəkam ŋga key sləra ŋgada *Kəriste. Daa mepəkey ata ha na, cek da har ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu ba na, ta təɓam daa ba. Anda keɗe, aləkwa na, maaya ya jəntakwa ndəhay a, amba ya cəmkwa daa slam a ŋga wuzey mey masa fara fara.
Mey da ray ata Diyawtəref ta Demetəriyus
Ya ta wuzleley leeter mecəhe la a ndəhay daa mecəmey-ray akwar, ama Diyawtəref a wuɗey ŋga təɓa mey a ba, maja a wuɗey ŋga key *bay-ray ŋga ndəhay tabiya. 10 Da ray ŋgene, ta pas masa yah ma wusey la fa akwar na, ya kadakwara sləra hay maaya ba tabiya masa aŋga ma ka la. Anda meləvey, ya da kadakwara mey hay saw masa aŋga maa guzlda ta səleŋ masa aŋga ma ka da ray ala. Cek hay maaya ba masa aŋga ma ka na, ara keɗe daada ba. A gəmey ŋga təɓta məlma aləkwa hay masa məlak hay ma diyam a way aŋga ba. Asaya, a təkta ndəhay daa mecəmey-ray masa ma wuɗam ŋga təɓmata məlak hay a. A ɓəlta ndəhay ma təɓmata məlak hay a daa mecəmey-ray.
11-12 Ama Demetəriyus na, ndəhay tabiya faa həmdamara. Menjey aŋga daa cəveɗ fara fara fa wuzdərwa, aŋga ndaw maaya. Kwa ala may, ya ləvam kəne da ray a. Yaw, ka səra mey masa ala maa guzldamara na, ara mey fara fara. Jam aɗaw, ndəhay ma kam cek hay maaya ba na, ka da key cek anda ata ba, ama key cek anda ndəhay ma kam cek maaya. Ndaw ma key cek maaya na, aŋga ndaw ŋga Gazlavay, ama ndaw ma key cek maaya ba na, a səra Gazlavay ba. 11 1Jŋ 2.29
Mey ŋga madagway-dakw
13 Ya wuɗey ŋgaa guzlka da ray cek hay ga, ama ya wuɗey ŋga wuzlalakawa ta wuzleley ba. 13-14 2Jŋ 12 14 Ya fa wuɗey ŋga daw fa kah daa ɗar hay a keɗe. Anda keɗe, ya da njakwa cew e, ya kakwa maɗay.
15 Anja Gazlavay ŋga njadaka daa zazay.
Jam akah hay feɗe a camaka har. Catar har a jam aləkwa hay feteɗe pal pal tabiya may.

*1:1 1.1 ndaw-maraw: Ndəhay a wulkam «ndaw-maraw» na, ara Jaŋ.

1:1 1 2Jŋ 1

1:3 3 2Jŋ 4

1:5 5-8 Heb 13.2

1:6 6 Tit 3.13

1:11-12 11 1Jŋ 2.29

1:13 13-14 2Jŋ 12