9
Sawl a təɓa Yesu Bay Mahura
(SNM 22.6-16; 26.12-18)
Daa ɗar hay a ŋgene, *Sawl heyey fa sərdata banay ta ndəhay ma səpa cəveɗ ŋga Bay Mahura Yesu cəŋga. A ləvtar a da kəɗta vagay. Ta’, a daw fa *ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay da *Jeruzelem. 9.1 8.3 Aa cəfɗa ndaw aha ŋga wuzlalar leeter hay amba a handatara a *bay-ray hay daa way-mewuzey-mey hay ŋga Gazlavay daa berney ŋga Damas. A ka anda keɗe, amba da ta hətey ndəhay, kwa mezəle hay, kwa ŋgusay, masa ma səpa cəveɗ ŋga Yesu feteɗe la na, a kərzatərwa, a handatərwa a Jeruzelem. 9.2 19.9, 23; 22.4; 24.14, 22; 28.22
Aŋga fa daw daa cəveɗ ma daw a Damas a, gweegwe cay a wusey na, wure wure ŋgene, slam a waɗawa pəray! da gazlavay da vaɗ a ray a. 9.3 Hab 3.3-4; 1Tm 6.16; 2Kwr 4.4, 6 Ta’, a təɗey a hwayak, a cəney ɗay ŋga ndaw ma zəla ta da vaɗ, a ləvar: «Sawl, Sawl, ka sərdaya banay anda keɗe na, maja me?» Sawl heyey aa cəfɗa, a ləvar: «Bay Mahura, kah na, wa?» Ɗay ŋga ndaw ma zəla heyey a mbəɗdara, a ləvar: «Ara yah, Yesu, ndaw masa kah ma sərda banay. 9.5 1Kwr 15.8 Ama sləkɗey, daw a Damas ɗagay. Feteɗe, a wuzdamakawa cek masa kah ma da ka la.» Ndəhay masa ma diyam ta Sawl a, ata malacatakaya kwa ta gwamara ŋga wurey mey daa ba maja mandərzay fa katar kalah. Ata fa cəndamara ɗay ŋga ndaw maa guzley, ama ta hətmar ndaw aha daa ba. Sawl a lecey, a wura dey, ama a gwa ŋga hətar dey saba. Ta’, ndəhay a, a kərzamara fa har, a handamara a Damas. 9.8 13.11 Ɗar maakar, a hətar dey ba, a zəmey cek ba, kwa a sey yam ba.
10 Daa berney ŋga Damas a, ndaw ma səpa cəveɗ ŋga Yesu feteɗe daha mezəley *Ananiyas. Bay Mahura a wuɗey ŋga wuzar cek masa aa ma da ka. Maja ŋgene a zəla, a ləvar: «Ananiyas!» Ananiyas a zlar mey: «Away, Bay Mahura, yah keɗe!» 11 Bay Mahura a ləvar: «Sləkɗey, daw wure wure keɗe aa Cəveɗ Cər-cer, səpa way ŋga Juda. Feteɗe, cacəfɗa ndaw daha mezəley Sawl, ndaw daa berney ŋga Tars. Aŋga fa dərey daŋgay. 9.11 21.39; 22.3 12 Daa medərey-daŋgay a, cek a wuzar, a hətar ndaw mezəley Ananiyas, ma daw fa vəɗa ŋga par har a ray, amba dey aŋga a wurey, a hətar dey saya.» 9.12 Mk 8.23-25
13 Ananiyas a mbəɗdara, a ləvar: «Bay Mahura, ndəhay ga taa guzlmaya la da ray ndaw aha. A ləvmaya aŋga ta sərdata banay la ga ta ndəhay akah hay da Jeruzelem. 14 Aŋga ma sawa feɗe kaa na, ara bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ma vəlmərwa cəveɗ ŋga kərzey ndəhay tabiya ma təɓa mey akah.» 15 Ta’, Bay Mahura a ləvar a Ananiyas: «Sləkɗey, daw, maja ya ta wala ndaw aha sem amba a kaya sləra, a wuzdatara mey da ray aɗaw a ndəhay masa *Jəwif hay ba hay, a bay ata hay, leŋ a ndəhay *Israyel hay. 9.15 13.2; 22.21; 23.11; 26.1; 27.24; Rm 1.5 16 Yah, ta ray aɗaw, ya da wuzdara banay masa aŋga ma da səra ga daa sləra ha maja yah.» 9.16 20.23; Lk 21.12; 2Kwr 11.23-28
17 Ananiyas, ta’, a sləkɗey, a daw. A ndəkwey a way heyey, a hətfar Sawl, ta’, a par har a ray, a ləvar: «Sawl, məlma aɗaw, Bay Mahura Yesu a slərdiwa fa akah. Ara aŋga ma wuzka vaw daa cəveɗ masa ka fa sawa feɗe. A slərdiwa amba ka hətar dey cəŋga, amba Bay Gazlavay a rəhdaka ta Mesəfney aŋga.» 9.17 19.6 18 Wure ŋgene, cek hay anda meesəftey ŋga ewet a kəzlmawa daa dey ŋga Sawl a. Dey aŋga wur! a wurey. A sləkɗey, a kamar *baptem. 19 Fa dəɓa ha, ta’, a zəmey cek, a hətar gədaŋ aŋga saya.
Sawl a wuzey mey ŋga Gazlavay da Damas
Sawl ta njawa la ɗar nekəɗey ta ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu da Damas. 20 Wure wure ŋgene, ta’, a daw aa *way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay feteɗe, a wuztar mey a ndəhay, a ləvtar Yesu na, ara Bəzey ŋga Gazlavay. 9.20 17.2; Lk 22.70 21 Ndəhay masa ma cəndamara mey aŋga tabiya a rəzlam, a ləvam: «Ndaw keɗe na, ara ndaw maa zəɗdata ndəhay ŋga Yesu da *Jeruzelem heyey, ba diya? A sawa feɗe kaa na, ŋga kərzata amba a handata fa *bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay heyey, ba diya?» 9.21 8.1; 9.13-14
22 Ama fa ɗar a, fa ɗar a, *Sawl fa wuzey mey maaya maaya ma fəna ma fəna, a ləvey Yesu na, ara *ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay. Anda keɗe, *Jəwif hay daa berney ŋga Damas a, a sərmara a da mbəɗdamara aa mey aŋga kwara saba. 9.22 5.42
23 Fa dəɓa ha ɗar ga, Jəwif hay a slam yawa amba a kəɗmara Sawl a vagay. 9.23 23.12 9.23-25 2Kwr 11.32-33 24 Jəwif hay a fa jəɗmara mey-mbew hay ŋga berney a taa vaɗ, taa pas, amba a kərzamara Sawl a, a kəɗmara vagay. Ama wewer masa ata ma kamara na, Sawl a, ta cənda sem. 25 Da ray ŋgene, ta tavaɗ, gula aŋga hay, ta’, a səhwdamara a cakay mahwal ŋga Damas, a pamara aa cakarak, a təldamara ta laza taa maŋgalaw ŋga mahwal a kasl a hwayak a dey laŋgar ŋga berney a.
Sawl a vəhwa a Jeruzelem
26 Fa dəɓa ha, *Sawl a vəhwa a *Jeruzelem * 9.26 Sawl ta vəhwa a Jeruzelem fiyaw fiyaw daa ba, ama menjey ga. Nəka Gal 1.17-21., a səpey cəveɗ ŋga cəmey ta ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu, ama ndəhay ŋga Yesu a, a zluram ta aŋga, a wulkam aŋga ta tərey ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu fara fara daa ba. 9.26-27 9.3-6, 20; Gal 1.18 27 Ama *Barnabas na, ta’, a ŋgəla, a handa fa ndəhay meslərey ŋga Yesu. A kadatara mey da ray Sawl ma hətar Bay Mahura daa cəveɗ ŋga Damas, ta mey masa Bay Mahura maa guzldara. A wuzdatara mey da ray Sawl a daa masa Sawl fa wuzda mey ŋga Yesu da Damas ta mandərzay daa dey daa ba. 9.27 Barnabas: 4.36-37; 11.22-30; 12.25; 13.1-4, 7, 43-50; 14.12, 20; 15.2-12, 22, 35-39; 1Kwr 9.6; Gal 2.1, 9, 13 28 Dəga ta pas ŋgene, Sawl a njam ta ndəhay ŋga Yesu feteɗe. A pəkam ta ata da Jeruzelem. A wuzey mey da ray Bay Mahura Yesu a ndəhay ta mandərzay daa dey daa ba. 29 Aa guzltar a *Jəwif hay maa guzlam mey Gərek, a kam yawa ta ata. Ama ata na, a səpam cəveɗ ŋga kəɗmara vagay. 30 Məlmaŋ hay daa mey ŋga Yesu a cəndamara Jəwif hay a fa wuɗam ŋga kəɗmara vagay na, a ŋgəlmara aa berney ŋga Sezere da mey-bəlay, ta’, a mbəzdamara aa kwambiwal ŋga daw aa berney ŋga Tars 9.30 Tars: Ara berney masa Sawl ma yawa da hwaɗ a (SNM 22.3).. 9.30 11.25; Gal 1.21
31 Yaw, daa ŋgene, ndəhay daa *mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu daa hwayak ŋga *Jude, daa hwayak ŋga *Galile, leŋ daa hwayak ŋga *Samari na, manjatakaya ta zazay. Fa ɗar a, fa ɗar a, fa hətam gədaŋ daa metəɓey-mey ŋga Yesu ma fəna ma fəna. Daa menjey ata na, fa namar ray a Gazlavay. *Mesəfney ŋga Gazlavay aa ta ata. Maja ŋgene, mecəmey-ray hay a fa səkmawa a dey a, a dey a.
Ene, ndaw maahəlɓakaya, a hətar salay aŋga
32 *Piyer fa pəkey kwa aa wura aa wura. Pas laŋgar daha a daw ŋga nəkwa ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu daa berney ŋga Lida. 33 Daa berney a ŋgene, ndaw daha mezəley Ene, salay maahəlɓakaya. Aa manakaya mevey daaŋgafaɗ, a gwa a lecey ba. Piyer a hətar ndaw aha na, 34 ta’, a ləvar: «Ene, Yesu *Kəriste ta mbəldaka sem. Lecey, paɗa gegədeɗ akah ta har akah.» Wure ŋgene, ndaw aha a lecey. 35 Ndəhay tabiya daa berney ŋga Lida ha ta ndəhay da Saraŋw, a hətmar ndaw aha, maja ŋgene, ta’, a təɓmara mey ŋga Bay Mahura Yesu.
Tabita a sləkɗawa daa meməcey
36 Daa berney ŋga Jawpe ŋgwas daha mezəley Tabita. Ara ŋgwas ma təɓa mey ŋga Yesu. A zəlmara ta mey Gərek «Dawurkas,» anda meləvey «meweney.» Aŋga mandaw mandaw fa key sləra maaya, fa jənta masa-viya hay. 37 Ama vaw, ta’, a car, pam! a məcey. Masa aŋga ma məcey la na, ta’, a pərmara vagay a, a pamara aa way da ray way. 38 Ndəhay ŋga Yesu da Jawpe a cəndamara na, *Piyer aa da Lida feteɗe. Berney ŋga Lida ha gweegwe ta berney ŋga Jawpe. Ta’, a sləram ndəhay cew fa vəɗa, amba aa cəfɗamərwa, a ləvmar: «Ambahw, nakwa la fa ala fiyaw cey!» 39 Masa Piyer ma cənda anda keɗe na, ta’, a diyam ta ndəhay kaa heyey a Jawpe, kwa ta zənam vaw daa ba. A wusam, a ŋgəlmara Piyer, a handamara aa way masa da vaɗ da ray way heyey. Ŋgusay fa yideŋ hay tabiya masa feteɗe, a ŋgəchamawa a cakay Piyer, fa təwam, a wuzdamara zana ata hay masa Tabita ma təftara daa masa aŋga ta dey. 40 Fa dəɓa ha Piyer a badatərwa ndəhay tabiya aa ambaw, a regedey, a dərey daŋgay a Gazlavay. Ta’, a mbəɗey dey fa vagay a, a ləvar: «Tabita, sləkɗey.» Tabita a wura dey. Masa aŋga ma hətar Piyer na, ta’, a sləkɗey, a njey. 9.40 Mk 5.40-41 41 Piyer a kərza fa har, a jəna ŋga lecey. Ta’, a zəltərwa ŋgusay fa yideŋ hay heyey leŋ ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu feteɗe, a wuzdatara Tabita heyey, a hətmar aŋga ta dey. 42 Mey a, a wusey fa ndəhay daa berney ŋga Jawpe tabiya. Ndəhay ga a təɓmara mey ŋga Bay Mahura. 43 Piyer ta njey la ga daa berney ŋga Jawpe da way ndaw ma kəfɗa ambal, mezəley *Simaŋw. 9.43 10.6, 32

9:1 9.1 8.3

9:2 9.2 19.9, 23; 22.4; 24.14, 22; 28.22

9:3 9.3 Hab 3.3-4; 1Tm 6.16; 2Kwr 4.4, 6

9:5 9.5 1Kwr 15.8

9:8 9.8 13.11

9:11 9.11 21.39; 22.3

9:12 9.12 Mk 8.23-25

9:15 9.15 13.2; 22.21; 23.11; 26.1; 27.24; Rm 1.5

9:16 9.16 20.23; Lk 21.12; 2Kwr 11.23-28

9:17 9.17 19.6

9:20 9.20 17.2; Lk 22.70

9:21 9.21 8.1; 9.13-14

9:22 9.22 5.42

9:23 9.23 23.12

9:23 9.23-25 2Kwr 11.32-33

*9:26 9.26 Sawl ta vəhwa a Jeruzelem fiyaw fiyaw daa ba, ama menjey ga. Nəka Gal 1.17-21.

9:26 9.26-27 9.3-6, 20; Gal 1.18

9:27 9.27 Barnabas: 4.36-37; 11.22-30; 12.25; 13.1-4, 7, 43-50; 14.12, 20; 15.2-12, 22, 35-39; 1Kwr 9.6; Gal 2.1, 9, 13

9:30 9.30 Tars: Ara berney masa Sawl ma yawa da hwaɗ a (SNM 22.3).

9:30 9.30 11.25; Gal 1.21

9:40 9.40 Mk 5.40-41

9:43 9.43 10.6, 32