10
Piyer a wuzar mey ŋga Gazlavay ŋgada Kwerney
Ndaw daa berney ŋga Sezere daha mezəley Kwerney. Aŋga mahura ŋga sewje hay temere. Ata da wuzlah sewje hay ŋga Rawma hay mezəley «Sewje hay ma samawa da Itali.» 10.1-2 27.1, 3; Lk 7.2, 5 10.1-8 10.30-33 Ndaw aha fa səpa cəveɗ ŋga Gazlavay ta mevel pal. Aŋga ta ndəhay da way aŋga hay ndav fa namar ray a Gazlavay anda *Jəwif hay. Fa jənta masa-viya hay ga da wuzlah Jəwif hay, fa dərey daŋgay a Gazlavay mandaw mandaw.
Ta pas laŋgar daha, ta pas ŋgaa kwaɗ ɓərey maakar, Gazlavay a wuzar cek a Kwerney a. A hətar *maslaŋ ŋga Gazlavay ma sawa da vaɗ maaya maaya ta dey aŋga, maslaŋ a mbəzey fa vəɗa. Ta’, a zəla: «Kwerney!» Kwerney a nəka maslaŋ ŋga Gazlavay a, mandərzay a kar, a ləvar: «Bay aɗaw, mekey me?» Maslaŋ ŋga Gazlavay kaa a mbəɗdara, a ləvar: «Gazlavay ta cənda medərey-daŋgay akah la, ta hətka la masa kah fa jənta masa-viya hay. Cek hay a keɗe a mbafar. Da ray ŋgene, aa fa sərfadaka. Wure keɗe, slərey ndəhay aa berney ŋga Jawpe ŋga zəlwa ndaw daha mezəley *Simaŋw, masa mehəlmey *Piyer. Aŋga da way ndaw daha ma kəfɗa ambal mezəley Simaŋw, way aŋga da mey-bəlay.» Masa maslaŋ ŋga Gazlavay maa guzlar heyey ma vəhey la na, Kwerney, ta’, a zəlwa madərlam aŋga hay cew ta sewje pal da wuzlah sewje aŋga hay masa daa sləra aŋga. Sewje he ŋgene, ara ndaw ma səpa cəveɗ ŋga Gazlavay ta mevel pal. Ta’, a kadatara cek tabiya ma kam. Fa dəɓa ha, ta’, a slərdata aa berney ŋga Jawpe fa Piyer.
Pepərek e, ndəhay masa Kwerney ma slərdata heyey ata daa cəveɗ gweegwe a wusam a Jawpe heyey. Gweegwe ta wuzlah-pas na, Piyer ta’, a təpey aa papalah da ray way ŋga dərey daŋgay a Gazlavay. 10 Masa aŋga fa dərey daŋgay na, may fa car, a wuɗey ɗaf ŋga zəmey. Daa masa fa tamar ɗaf a na, Gazlavay ta’, a wuzar cek. 11 A hətar slam da vaɗ mawurkaya, cek anda gwedeere a pawa salay a hwayak, cakay hay məfaɗ mabaŋgaɗatakaya. 10.11 7.56 12 Daa gwedeere he, cek hay ŋga ley mekele mekele da hwaɗ a, cek hay masa salay məfaɗ, cek hay ma diyam ta hwaɗ ta hwaɗ, leŋ ɗiyaŋ hay. 10.12-14 Lev 11.1-47; Ez 4.14 13 Ɗay a cənwa da vaɗ, a ləvey: «Piyer, lecey, sley ɗay ŋga cek hay a keɗe, zəmey!» 14 Ama Piyer a mbəɗdara, a ləvar: «’A’a, Bay Mahura, ŋga menjey aɗaw, cek masa kwakwas ala ma təka sem na, ya ta zəmey daa ba araŋ.» 15 Ɗay heyey, ta’, a cənwa saya, a ləvar: «Cek masa Gazlavay ma ləvey maaya ŋga zəmey na, ka da pada ŋga cek maaya ba na, kəne ba.» 10.15 Mk 7.15, 19 16 Ɗay a, a cənwa dey maakar, fa dəɓa ha, cek aha ta’, a vəhey aa slam a, a vaɗ.
17 Piyer fa wulkada cek masa Gazlavay ma wuzdara, a wuɗey ŋga ləvar na, me. Daa ŋgene, ndəhay masa Kwerney ma slərdata heyey faa cəfɗam ndəhay, a ləvam: «Way ŋga Simaŋw na, dama?» Ta’, a diyam, a lacam daa ambaw ɗagay. 18 A zəlam, a ləvam: «Ndaw mezəley Simaŋw, masa mehəlmey Piyer daha na, aŋga feɗe daw?» 19 Piyer a lawa daa slam medərey-daŋgay heyey, fa wulkey da ray cek masa Gazlavay ma wuzdara. Ta’, *Mesəfney ŋga Gazlavay a ləvar: «Ehe, ndəhay daha maakar fa səpmaka. 10.19 11.12; 13.2, 4; 15.28; 16.6; 20.22-23; 21.4, 11 20 Sləkɗey, bərŋgey fa ata amba ka diyam bama. Ka da zlurey ba, maja ara Yah ma slərdatərwa.» 21 Piyer, ta’, a bərŋgawa fa ndəhay a, a ləvtar: «Ara yah, ndaw masa akwar ma səpmara. Ka samawa na, kwara?» 22 Ndəhay a, a mbəɗdamara, a ləvmar: «Ya samawa na, Kwerney, mahura ŋga sewje hay, ma slərdandərwa. Aŋga na, ndaw maaya fa Gazlavay, kwa aŋga ndaw Jəwif ba, aŋga fa səpa mey ŋga Gazlavay anda Jəwif hay. Jəwif hay tabiya faa həmdamara. Ndaw a na, maslaŋ ŋga Gazlavay da vaɗ ta sawa la fa vəɗa, a ləvar ŋga sawa ŋga ŋgəlka a way aŋga, amba a jəkey sləmay fa mey masa kah ma da kadara.» 23 Piyer, ta’, a ŋgəlta ŋgada way, a vəltar slam ŋga ney dasi tavaɗ a ŋgene. 10.23 10.45; 11.12
Piyer a daw a way Kwerney
Pepərek e, a sləkɗam, a diyam ta ata Piyer heyey. Məlmaha hay siya daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu da Jawpe a ləgdamata. 24 Pepərek e saya, a wusam aa berney ŋga Sezere. Daa ŋgene, Kwerney ta zəltərwa səkway aŋga hay, ta jam aŋga hay masa fara fara la, ata makustakaya, fa səkwmata. 25 *Piyer a wusey a way Kwerney. Masa aŋga fa mbəzey a way a na, Kwerney, ta’, a car har, a regedey fa mey aŋga. 10.25-26 14.13-15; CWJ 19.10 26 Ama Piyer, ta’, a sləkɗada, a ləvar: «Lecey, yah na, ndaw anda akah.» 27 Piyer faa guzlam ta Kwerney haa kasl ata ma wusam a palah-way. Feteɗe Piyer a hətfey ndəhay ga makustakaya da way Kwerney a. 28 A ləvtar: «Akwar, ka sərmara kwakwas ŋga *Jəwif hay ta təka ndaw Jəwif sem ŋga ndəkwey a way ndəhay masa Jəwif hay ba hay, asaya, ta təka sem kwa ŋga pəkey ta ata. Ama, Gazlavay ta wuzdiwa la, ya da nəka kwa waawa aa mazləɓkaya, a da kaya hezey na, kəne ba. 10.28 10.15; Gal 2.12 29 Da ray ŋgene, masa kah ma zəlyawa na, ya ta zlurey ŋga sawa daa ba. Ya wuɗey ya səra ka zəlyawa na, kwara?»
30 Kwerney a mbəɗdara, a ləvar: «Aŋga kaa ɗar maakar, ta ɓərey maakar ŋgaa kwaɗ anda keɗe, ya fa dərey daŋgay da way aɗaw. Daa ŋgene, ndaw daha a sawa a cakay aɗaw ta zana fa vaw ma weɗey ndəɗ-ndeɗ, 10.30 1.10; Lk 24.4 10.30-33 10.1-8 31 a ləvya: “Kwerney, Gazlavay ta cənda medərey-daŋgay akah la. Fa sərfada masa kah ma jənta masa-viya hay heyey. 32 Anda keɗe, slərey ndəhay aa berney ŋga Jawpe ŋga zəlwa ndaw mezəley *Simaŋw masa mehəlmey Piyer. Aŋga da way ndaw mezəley Simaŋw ma kəfɗa ambal, way aŋga da mey-bəlay.” 10.32 9.43 33 Wure ŋgene, ta’, ya slərey ndəhay fa kah ŋga ŋgəlmakawa keɗe. Suse, maja kah ma sawa. Wure keɗe na, ala tabiya makustakaya fa mey ŋga Gazlavay ŋga jəkey sləmay fa mey masa Bay Mahura ma vəldakawa ŋga wuzdandara.»
Piyer a wuzey Mey-maaya-mawiya ŋgada Kwerney ta ndəhay da way aŋga
34 Ta’, *Piyer a zlar mewuzey mey, a ləvey: «Wure keɗe ya səra fara fara Gazlavay a weley ndəhay ta weley ba. 10.34 Rm 2.11; Jak 2.1 35 Anda meləvey, ndaw ma nar ray a Gazlavay, ma key cek ta cəveɗ e na, kwa aŋga daa səkway wura wura, Gazlavay a təɓa la. 10.35 Jaŋ 9.31 36 Gazlavay ta slərdərwa mey aŋga la a ndəhay *Israyel hay. Mey a na, ara *Mey-maaya-mawiya ma njadandakwar daa zazay ta fa Yesu *Kəriste, Bay Mahura ŋga ndəhay tabiya. 10.36 Iz 52.7; Rm 3.25-26; 5.1; 2Kwr 5.18; Kwa 1.20; CWJ 19.16 37 Ka sərmara cek ma key daa hwayak ŋga *Galile haa aa hwayak ŋga *Jude fa dəɓa ha masa *Jaŋ-Baptis ma wuzey mey ta aa ma katar *baptem a ndəhay heyey, ba diya? 38 Ka sərmara na, Gazlavay ta wala Yesu, ndaw *Nezeret la, a vəlar Mesəfney aŋga ta gədaŋ aŋga. Yesu a, a pəkta hwayak hay mekele mekele, a katar maaya a ndəhay, a pəskatərwa ndəhay tabiya masa dasi har ŋga bay-malula, a mbəldata. A kata sləra hay a anda keɗe na, maja Gazlavay aa ta aŋga. 10.38 Lk 4.18; 13.16; Jaŋ 3.2
39 «Ala na, ndəhay masa ma hətmar la ta dey ala, ya kam sede da ray cek hay masa aŋga ma kata tabiya da *Jeruzelem ta daa hwayak hay mekele mekele ŋga *Jəwif hay. Ta dərmara la fa hwadam mazlaŋgalakaya, a kəɗmara vagay. 10.39-40 3.15 40 Ama ŋga ɗar maakar a, Gazlavay ta sləkɗadərwa sem daa meməcey. Ta’, a vəlar cəveɗ ŋga wuzwa vaw a ndəhay. 41 A wuzwa vaw a na, ŋgada ndəhay tabiya ba, ama ŋgada ala, ndəhay masa aa ma walata ŋgeeme ŋga key sede da ray a. Ala na, ta zəmam cek la, ta sam cek la bama ta Yesu a fa dəɓa ha masa Gazlavay ma sləkɗadərwa cay daa meməcey. 10.41 1.4; Lk 24.30-31, 41-43; Jaŋ 21.12-13 42 Gazlavay a ləvndar ya wuzdamatara mey aŋga a ndəhay, ya kam sede da ray a, ya ləvam, Yesu ara ndaw masa Gazlavay ma pa ŋga key sariya a ndəhay masa ta dey ta a ndəhay maməctakaya. 10.42 17.31; Rm 14.9; 2Tm 4.1; 1Pi 4.5 43 Ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay tabiya taa guzlam la da ray Yesu a, a ləvam kwa waawa ma pa Yesu ŋga ndaw aŋga fara fara na, Gazlavay a mbəkdara mebərey aŋga la ta fa gədaŋ ŋga mezəley aŋga.» 10.43 13.38; Jer 31.34
Ndəhay masa Jəwif hay ba a hətam Mesəfney ŋga Gazlavay
44 Daa masa *Piyer faa guzley ɗagay, *Mesəfney ŋga Gazlavay a pawa salay a ray ndəhay tabiya ma jəkam sləmay fa mey aŋga. 10.44-46 2.4 45 Ndəhay *Jəwif hay ma təɓa mey ŋga Yesu ma samawa ta ata Piyer feteɗe heyey a rəzlam ga, maja Gazlavay ta vəltar Mesəfney aŋga la a ray ndəhay masa Jəwif hay ba hay may. 46 Ndəhay Jəwif hay a, a cəndamara ndəhay a faa guzlam ta mey hay mekele mekele masa ata ma sərmara ba, fa həslmar ray a Gazlavay. Ta’, Piyer a ləvey: 47 «Wure keɗe ndəhay kaa ta hətam Mesəfney ŋga Gazlavay cay anda aləkwa may. Kaa ya gwakwa ŋga təktakwa ŋga hətey *baptem ta yam daw?» 10.47 8.36 48 Da ray ŋgene, a ləvtar ŋga kamatar baptem ta mezəley ŋga Yesu *Kəriste. Ta’, aa cəfɗamara Piyer ŋga njey ta ata ɗar nekəɗey. 10.48 19.5

10:1 10.1-2 27.1, 3; Lk 7.2, 5

10:1 10.1-8 10.30-33

10:11 10.11 7.56

10:12 10.12-14 Lev 11.1-47; Ez 4.14

10:15 10.15 Mk 7.15, 19

10:19 10.19 11.12; 13.2, 4; 15.28; 16.6; 20.22-23; 21.4, 11

10:23 10.23 10.45; 11.12

10:25 10.25-26 14.13-15; CWJ 19.10

10:28 10.28 10.15; Gal 2.12

10:30 10.30 1.10; Lk 24.4

10:30 10.30-33 10.1-8

10:32 10.32 9.43

10:34 10.34 Rm 2.11; Jak 2.1

10:35 10.35 Jaŋ 9.31

10:36 10.36 Iz 52.7; Rm 3.25-26; 5.1; 2Kwr 5.18; Kwa 1.20; CWJ 19.16

10:38 10.38 Lk 4.18; 13.16; Jaŋ 3.2

10:39 10.39-40 3.15

10:41 10.41 1.4; Lk 24.30-31, 41-43; Jaŋ 21.12-13

10:42 10.42 17.31; Rm 14.9; 2Tm 4.1; 1Pi 4.5

10:43 10.43 13.38; Jer 31.34

10:44 10.44-46 2.4

10:47 10.47 8.36

10:48 10.48 19.5