14
Ata Pawl ta Barnabas a wuzam mey ŋga Gazlavay da Ikwaniyum
Ata Pawl ta *Barnabas a wusam aa berney ŋga Ikwaniyum. A diyam aa *way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay feteɗe anda ata ma diyam da Antiyaws. A wuzmatar mey da ray Yesu a ndəhay maaya maaya haa ndəhay masa *Jəwif hay ta ndəhay masa Jəwif hay ba hay ga feteɗe, a təɓmara mey a. 14.1 17.2 Ama Jəwif hay siya a gəmam ŋga təɓmara mey a ba. Anda keɗe, a həldamata ndəhay masa Jəwif hay ba hay ŋga wulkam maaya ba da ray ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu. 14.2 13.45 Ta ŋgene he cəpa, ata Pawl ta Barnabas ta njam la ga da Ikwaniyum a cəŋga. A wuzam mey da ray Bay Mahura ta mandərzay daa dey ba. A kam sede da ray Gazlavay, aa guzlam da ray maaya aŋga. Bay Gazlavay a wuzdərwa mey ata na, ara mey fara fara, a vəltar gədaŋ ŋga key maazla hay ma rəzla ndaw. 14.3 2.22 Ta’, ndəhay daa berney a, a wunkam cew maja mey a. Siya hay a təɓam mewulkey ŋga Jəwif hay, siya hay may a təɓam mewulkey ŋga ndəhay meslərey a.
Daa ɗar hay a ŋgene, ndəhay Jəwif hay ta ndəhay masa Jəwif hay ba hay leŋ bay ata hay na, a cəmdamara ɗay ata pal. A wuɗam ŋga sərdamata banay ta ata Pawl ta Barnabas, a wuɗam ŋgaa zakamata ta aŋgwa vagay. 14.5 14.19; 2Tm 3.11 Masa ndəhay meslərey cew keɗe ma cəndamara mey a la na, a hwam da Ikwaniyum, a diyam ŋgadaa berney ŋga Listəra, ŋgadaa berney ŋga Derbe masa daa hwayak ŋga Likwani, leŋ aa slala hay mekele mekele daa hwayak a. 14.6 Mt 10.23 Feteɗe may, ta wuzam *Mey-maaya-mawiya la.
Ata Pawl ta Barnabas a wuzam mey ŋga Gazlavay da Listəra
Da Listəra, ndaw daha maahəlɓakaya dəga ŋga mayawa aŋga, a gwa ma daw ba. 14.8 3.2 Aa fa jəkey sləmay fa mey masa Pawl maa guzlda. Pawl a nəkfa, a səra ndaw a fa təɓa mey ŋga Yesu, a gwa a hətar salay aŋga la. 10 Pawl aa guzlar ta gədaŋ, a ləvar: «Sləkɗey, lecey deŋ! ta salay akah!» Ndaw a, ta’, a jəvey, a zlar ma daw ta salay aŋga.
11 Ndəhay a hətmar cek masa Pawl ma ka, a zlamar ŋga wudey ta mey ata Likwani, a ləvam: «Kuley hay ta samawa la fa aləkwa, a təram anda ndəhay.» 14.11 28.6 12 A pamata ata Pawl ta *Barnabas ŋga kuley hay, ta’, a zəlmara Barnabas *Zus * 14.12 Zus: Ndəhay Gərek hay na, kuley ata hay mekele mekele daha. Zus ara kuley mahura da ray kuley hay siya hay. ta mezəley ŋga kuley ata. A zəlmara Pawl may Hermes 14.12 Hermes: Hermes ara kuley masa ma təla mey ŋga Zus ta ŋga kuley hay siya hay. maja ara Pawl maa guzltar. 13 Way ŋga kuley mezəley Zus aa gweegwe ta mey-slam ŋga berney a. Ta’, ndaw ma ta kuley a, a handawa gusaŋ hay ta meefekwey hay fa mey-slam ŋga way ŋga kuley a, amba a tamata ata Barnabas ta Pawl anda kuley ata hay. 14.13-15 10.25-26; Dan 2.46
14 Ama masa ata Barnabas ta Pawl ma cəndamara mey a keɗe la na, a ŋgərmata zana ata hay, a hwam a wuzlah ndəhay a ta mewudey, a ləvam: 15 «Haya! Akwar ndəhay keɗe, ka kam keɗe na, səkway ŋga me? Ala na, ndəhay anda akwar, ba diya? Ya samawa feɗe ŋga wuzmakwar *Mey-maaya-mawiya. Ya fa ləvmakwar, mbəkdamara metey kuley hay masa ma gwa ŋga jənkwar ba ŋgene. Mbəɗmawa dey fa Gazlavay, ndaw masa aŋga daha ta dey ŋga sərmataw, ma ləma slam da vaɗ ta cek hay da hwaɗ a, ma ləma slam da hwayak ta cek hay da hwaɗ a, ara aŋga ma ka bəlay ta cek hay da hwaɗ a. 14.15 Mab 20.11; 1Kwr 8.4-6 16 Zleezle na, a mbəkdata ndəhay da bəla tabiya masa *Jəwif hay ba hay ŋga səpam cəveɗ anda ata ma wuɗam. 14.16 17.30 17 Ta ŋgene he cəpa, Gazlavay fa wuzdərwa gədaŋ aŋga da wuzlah ata mandaw mandaw cəŋga ta fa maaya aŋga masa aŋga ma ka. Aŋga fa pakwar var, fa vəlkwar cek mezəmey fa mevey a fa mevey a anda akwar ma wuɗam, fa rəhdakwar ta cek mezəmey, faa səmdakwar ga.» 14.17 Ps 147.8; Jer 5.24
18 Kwa ata maa guzlmatar la anda keɗe na, ata Barnabas ta Pawl a təkmata ndəhay a ta banay ŋga mbəkdamara metey kuley a.
19 Fa dəɓa ha, Jəwif hay ma samawa da Antiyaws masa daa hwayak ŋga Pisidi, leŋ Jəwif hay ma samawa da Ikwaniyum, a həldamata ndəhay daa berney ŋga Listəra ŋgaa zakamara Pawl ta aŋgwa vagay. Ta’, aa zakamara, a ɗaɗamara la daa berney a ŋgada palah maja a wulkam aŋga ta məcey sem. 14.19 14.5; 13.50; 17.13; 2Kwr 11.25 20 Ama ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu na, a kusam a cakay a. Pawl heyey, ta’, a sləkɗey, a vəhwa aa berney a.
Ata Pawl ta Barnabas a vəhmawa a Antiyaws masa da Siri
Pepərek e, Pawl, ta’, a diyam ta Barnabas aa berney ŋga Derbe. 21 A wuzam *Mey-maaya-mawiya da Derbe he. Ndəhay ga feteɗe a təɓmara mey ŋga Yesu. Ta’, ata Pawl ta *Barnabas a vəham aa berney ŋga Listəra, fa dəɓa ha, a vəham aa berney ŋga Ikwaniyum, leŋ a Antiyaws masa daa hwayak ŋga Pisidi. 22 Daa berney hay a, a vəlmatar gədaŋ a ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu feteɗe ŋga jaram maaya maaya daa cəveɗ ŋga Yesu. A ləvmatar: «Si ya sərkwa banay ga amba ya mbəzkwa aa slam masa Gazlavay fa wey da hwaɗ a.» 14.22 11.23 23 Daa mecəmey-ray hay ŋga ndəhay ŋga Yesu tabiya na, a walam ndəhay ŋga key *bay-ray hay. Masa ata ma walamata cay na, a kam *daliyam, a dəram daŋgay a Gazlavay maja ata. Ta’, ata Pawl ta Barnabas a vəldamata ndəhay a, a har Bay Mahura masa ata ma pamara ŋga ndaw ata fara fara, amba a jəɗta. 14.23 6.6; Tit 1.5
24 A diyam ta daa hwayak ŋga Pisidi, a wusam aa hwayak ŋga Pamfili. 25 Da Pamfili a na, ŋgeeme, a wuzam mey ŋga Gazlavay daa berney ŋga Perze, fa dəɓa ha a diyam a wuzam mey daa berney ŋga Ataliya. 26 Da Ataliya ha na, a diyam ta kwambiwal a Antiyaws masa daa hwayak ŋga Siri. Ara da Antiyaws a zleezle ndəhay ŋga Yesu feteɗe ma dəram daŋgay maja ata Pawl ta Barnabas amba Gazlavay a pəstar mey ŋga key sləra aŋga, sləra masa wure keɗe ata ta kamara cay. 14.26 13.1-2
27 Masa ata ma wusam a Antiyaws a la na, a kusmata ndəhay daa *mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu feteɗe. A kadamatara cek hay tabiya masa Gazlavay ma ka ta ata. Asaya, a wuzdamatara cek hay masa Gazlavay ma ka ŋga wurtara cəveɗ ŋgada ndəhay masa *Jəwif hay ba hay amba a pamara Yesu ŋga ndaw ata fara fara. 14.27 11.18; 15.12 28 Ata Pawl ta Barnabas ta njam la ga feteɗe ta ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu.

14:1 14.1 17.2

14:2 14.2 13.45

14:3 14.3 2.22

14:5 14.5 14.19; 2Tm 3.11

14:6 14.6 Mt 10.23

14:8 14.8 3.2

14:11 14.11 28.6

*14:12 14.12 Zus: Ndəhay Gərek hay na, kuley ata hay mekele mekele daha. Zus ara kuley mahura da ray kuley hay siya hay.

14:12 14.12 Hermes: Hermes ara kuley masa ma təla mey ŋga Zus ta ŋga kuley hay siya hay.

14:13 14.13-15 10.25-26; Dan 2.46

14:15 14.15 Mab 20.11; 1Kwr 8.4-6

14:16 14.16 17.30

14:17 14.17 Ps 147.8; Jer 5.24

14:19 14.19 14.5; 13.50; 17.13; 2Kwr 11.25

14:22 14.22 11.23

14:23 14.23 6.6; Tit 1.5

14:26 14.26 13.1-2

14:27 14.27 11.18; 15.12