21
Pawl a daw aa berney ŋga Jeruzelem
Masa ala ma mbəkdamatərwa *bay-ray hay da Efez heyey cay na, ta’, ya diyam ta kwambiwal cer aa hwayak da wuzlah bəlay mezəley Kwas. Pepərek e, ya diyam ya wusam aa hwayak da wuzlah bəlay mekele mezəley Rawdes. Da feteɗe, ta’, ya diyam ta kwambiwal aa berney ŋga Patara. Da Patara ha, ya hətam kwambiwal mekele ma daw aa hwayak ŋga Fenisi, ta’, ya ndəkwam a hwaɗ a, ya diyam. Masa ala da wuzlah bəlay na, ya hətmar hwayak ŋga Sipəre ta har-gula, ama ya diyam na, ŋgadaa hwayak ŋga Siri. Ta’, kwambiwal a lecey da Tir daa hwayak ŋga Siri heyey, amba a padamata salay ta cek hay da hwaɗ a. Daa ŋgene ya pam salay, ya diyam, ya hətfam ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu feteɗe. Ta’, ya njam bama ta ata luma pal. *Mesəfney ŋga Gazlavay a wuztar cek ma da kar a Pawl da *Jeruzelem. Da ray ŋgene, ndəhay a, a ləvmar a Pawl na, a da daw a Jeruzelem e ba. 21.4 10.19; 21.11 Ama masa ala ma kam luma pal la ta ata na, ta’, ya sləkɗam, ya diyam a pəkey. Ata tabiya ta ŋgwas ata hay, ta bəz ata hay, a ləgdamandərwa daa berney a haa a palah. Ya wusam a mey-bəlay na, ta’, ya ragadam, ya dəram daŋgay a Gazlavay. 21.5 20.36 Masa ala ma dəram daŋgay cay na, ta’, ya cam har pal pal da wuzlah ala tabiya, ya ndəkwam aa kwambiwal. Ata may, ta’, a vəham a way ata hay.
Ya diyam ta kwambiwal da Tir aa berney ŋga Pətawlemayis. Feteɗe, ya pam salay. Ya camatar har a məlma ala hay daa mey ŋga Yesu, ya njam ɗar pal bama. Pepərek e, ta’, ya diyam, ya wusam aa berney ŋga Sezere. Feteɗe, ndaw ma wuzey mey da ray Yesu daha mezəley *Fəlep. Aŋga na, ara ndaw pal da wuzlah *ndəhay maasala * 21.8 ndəhay maasala: Ara ndəhay maasala mawalatakaya ŋga jəney ŋgwas fa yideŋ hay da Jeruzelem. Nəka SNM 6.1-6. masa ata ma walamata da Jeruzelem heyey. Ya diyam, ya njam da way aŋga. 21.8 6.5; 8.5, 40 Dam aŋga hay məfaɗ, ta diyam a way zel daa ba araŋ, fa wuzam mey masa Gazlavay ma wuzdatara. 21.9 2.17 10 Masa ya ta njam cay ɗar ga feteɗe na, *ndaw ma təla mey daha mezəley Agabus a sawa da *Jude aa berney a. 21.10 11.28 11 Ta’, a wuswa fa ala, leŋ! a la senter ŋga Pawl, a jəwta salay aŋga hay ta har aŋga hay, a ləvey: «Ehe, Mesəfney ŋga Gazlavay a ləvey: “*Jəwif hay daa hwayak ŋga Jeruzelem a da jəwmara ndaw ŋga senter keɗe anda yah ma jəwa har aɗaw ta salay aɗaw keɗe, a da vəldamara a har ndəhay Jəwif hay ba hay.”» 21.11 20.23; 21.33; Rm 15.31
12 Masa ala ma cəndamara mey a keɗe la na, ala ta ndəhay ŋga Yesu daa Sezere he, ya kamar ambahw a Pawl, a da daw a Jeruzelem e ba. 13 Ama Pawl a mbəɗdandara, a ləvey: «Ka təwam na, maja me? Ka wuɗam ka pamaya mandərzay aa dey daw? Yah na, kwa a jəwmaya, kwa a kəɗmaya vagay da Jeruzelem e maja Bay Mahura Yesu na, cay.» 21.13 20.24 14 Anda keɗe, ala ta gwamara ŋga mbəɗdamara mewulkey aŋga daa ba. Da ray ŋgene, mbak! ya mbəkdamara ŋga daw, ya ləvmar: «Bay Mahura Yesu ŋga key anda aa ma wuɗey.» 21.14 Lk 22.42
15 Ya njam feteɗe ɗar nekəɗey saya, ta’, ya ɗiyam vaw, ya diyam a Jeruzelem.
16 Ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu siya da Sezere, ta’, a ləgdamandar a way ndaw daha mezəley Mənasaŋw. Ara ndaw daa hwayak ŋga Sipəre ma təɓa mey ŋga Yesu dəga zleezle. Ya nam da way aŋga feteɗe.
Pawl a daw a nəkərwa Jak
17 Masa ala ma wusam la a *Jeruzelem na, məlmaŋ hay daa *mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu a təɓmandar ta meesəmey. 18 Pepərek e, ala ta ata Pawl, ta’, ya diyam a way *Jak. *Bay-ray hay tabiya ŋga mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu makustakaya feteɗe. 21.18 15.13; Gal 1.19 19 Pawl, ta’, a catar har, a wuzdatara cek hay tabiya maaya maaya, cek hay masa Gazlavay ma kata da wuzlah ndəhay masa *Jəwif hay ba hay ta fa sləra aŋga. 21.19 11.18 20 Ndəhay a ma cəndamara mey a ŋgene na, ta’, a həlmamara Gazlavay. A ləvmar a Pawl: «Məlma ala, ka səra da wuzlah ndəhay Jəwif hay na, ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu, a key gabal weewe. Ata tabiya a wuɗam mey ŋga *kwakwas ŋga Mawiz kalah cəŋga. 21 Ndəhay a, a cəndamara ka fa wuztar mey a Jəwif hay tabiya masa daa hwayak mekele hay, ka ləvtar ŋga mbəkdamara kwakwas ŋga Mawiz. Asaya, ka fa ləvtar a da slamatara mandawal ŋga bəz ata hay ba, a da səpam kwakwas ŋga Jəwif hay saba. 21.21 mesley mandawal: 16.3; Gal 3.25, 28; 5.2 22 Fara fara, kah ma sawa feɗe kaa na, a cəndamara la. Ya da kakwa na, kwara? 23 Maaya na, ka ka cek masa ala ma da ləvmaka keɗe. Nəka, ndəhay məfaɗ feɗe daha ta mbaɗamar la a Gazlavay. 21.23-24 Mesl 6.13-21 24 Pas masa ata ma da kam kwakwas a Gazlavay ŋga ndəvey *membeɗey ata ha na, gweegwe a wuswa. A da kam kwakwas a Gazlavay amba a təram ndəhay mazləɓtakaya saba, fa dəɓa ha a həjmata ray ata hay 21.24 Nəka 18.18ta mey da ray a.. Maaya na, ka diyam bama, ka həɗkatar cek hay ŋga key kwakwas a ta dala akah. Anda keɗe, ndəhay tabiya a da sərmara mey hay masa ata ma cəndamara da ray akah na, ara membərzley. Asaya, a sərmara kah, ta ray akah, ka fa nar ray a kwakwas ŋga Mawiz a may. 25 Ŋgada ndəhay masa Jəwif hay ba hay ma təɓa mey ŋga Yesu na, ala ta ɗiymara mey a cay, ya ta wuzlalamatar leeter la da ray a, ya ləvmatar, a da zəmam aslaw ŋga kuley ba, a da zəmam mambaz ba, a da zəmam aslaw metərɗey ta tərɗey ba, a da lam vaw saw ba.» 21.25 15.29
26 Masa ata ma ləvmar anda keɗe la na, Pawl, ta’, a daw ta ndəhay məfaɗ heyey. Pepərek e, a kam kwakwas a Gazlavay amba a təram ndəhay mazləɓtakaya saba. Ata Pawl ta ndəhay məfaɗ heyey ta’, a mbəzam aa *Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. A diyam fa ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay feteɗe, a ləvmatar: «Mendərey ɗar maasala amba ya təram ndəhay masa mazləɓtakaya saba. Masa ala ta təram ndəhay masa mazləɓtakaya ba cay na, ya vəhmawa la ŋga vəley cek a Gazlavay.» 21.26 1Kwr 9.19-23
A kərzamara Pawl daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay
27 Mamba ɗar maasala heyey a ndəvey, *Jəwif hay mekele ma samawa daa hwayak ŋga Azi a hətmar Pawl daa *Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. A həldamata ndəhay tabiya feteɗe ŋga kərzamara Pawl, ta’, a kərzamara. 28 A wudam, a ləvam: «Ndəhay *Israyel hay, jənmandar! Ehe, ndaw masa maa sərkadata ndəhay kwa daa wura daa wura ta mey maaya ba da ray ndəhay Israyel hay leŋ da ray *kwakwas ŋga Mawiz, asaya, da ray Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay heyey na, a keɗe. Wure keɗe kwa ndəhay masa Jəwif hay ba hay na, ta ŋgəltərwa sem aa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay amba a zləɓmara way a!» 21.28 6.13; 24.6 29 A ləvam anda keɗe maja ata ma hətmatar ata Pawl ta Tərawfim, ndaw Efez, daa berney ŋga *Jeruzelem. A wulkam Pawl ta mbəzda la aa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. 21.29 Tərawfim: 20.4 30 Mey a keɗe a cəney fa ndəhay tabiya da Jeruzelem na, a hwamawa da slala hay mekele mekele, a kusam aa way a. A kərzamara Pawl, a badamərwa aa ambaw. Ta’, a gərcamata mey-slam hay ŋga Way-mekey-kwakwas a fiyaw fiyaw. 31 Masa ata fa da kəɗmara vagay na, *bay-ray ŋga sewje hay ŋga *Rawm a cənda ndəhay da Jeruzelem tabiya fa yam mey. 32 Wure wure ŋgene, a həlwa sewje hay ta sewje mahura hay da ray sewje hay a, a hwamawa fa ndəhay makustakaya heyey. Masa ndəhay makustakaya ha ma hətmatar la na, ta’, a mbəkdamara Pawl, a kəɗmara saba. 33 *Bay-ray ŋga sewje hay heyey, ta’, a daw fa Pawl, a kərza, a ləvtar a sewje hay ŋga jəwmara ta calalaw cew. Ta’, aa cəfɗata ndəhay makustakaya, a ləvey: «Ara na, wa? A key na, me?» 34 Ndəhay tabiya a ləvam mey wal wal. Bay a ta cənda mey a maaya maaya daa ba, maja ndəhay fa yam mey kalah. Da ray ŋgene, a ləvtar a sewje aŋga hay ŋga handamara Pawl aa way ŋga sewje hay. 35 Masa ata ma wusam la fa slam metəpey ŋga mbəzey ŋgada way a na, sewje hay a lamara ta ley, maja ndəhay fa kam həma a ray a. 36 Ndəhay ga fa diyam asiya, fa wudam, a ləvam: «Kəɗmara vagay! Kəɗmara vagay!» 21.36 22.22; Lk 23.18; Jaŋ 19.15
Pawl a kada mabara ŋga mey aŋga
37 Masa ata fa da mbəzdamara Pawl aa way ŋga sewje hay heyey na, Pawl a ləvar a *bay-ray ŋga sewje hay a: «Ka vəlya cəveɗ ŋgaa guzlka la daw?» *Bay-ray ŋga sewje hay heyey aa cəfɗa, a ləvar: «Ka səra meeguzley mey Gərek daw? 38 Kah na, ndaw *Ejip ma həldata ndəhay ŋga kəɗey vaw daa ɗar hay a keɗe ba daw? Ara kah ma handatərwa ndəhay gabal məfaɗ a wuzlah-ley ŋga nəsa mewey ŋga *Rawm heyey, ba diya?» 21.38 5.36 39 Pawl a mbəɗdara, a ləvar: «Yah, ndaw *Jəwif. Ya yawa da Tars daa hwayak ŋga Silisi, berney masa ndəhay ma zəldamara sləmay. Ambahw, vəlya cəveɗ, amba yaa guzltar a ndəhay keɗe.» 40 Bay-ray ŋga sewje hay heyey, ta’, a vəlar cəveɗ. Pawl deŋ! a lecey aa slam metəpey ŋgada way heyey, ta’, a baŋgaɗa har amba ndəhay a sərmara fa wuɗey ŋgaa guzley. Ndəhay a cəpa, a njam teete, ta’, aa guzltar ta mey *Hebəre.

21:4 21.4 10.19; 21.11

21:5 21.5 20.36

*21:8 21.8 ndəhay maasala: Ara ndəhay maasala mawalatakaya ŋga jəney ŋgwas fa yideŋ hay da Jeruzelem. Nəka SNM 6.1-6.

21:8 21.8 6.5; 8.5, 40

21:9 21.9 2.17

21:10 21.10 11.28

21:11 21.11 20.23; 21.33; Rm 15.31

21:13 21.13 20.24

21:14 21.14 Lk 22.42

21:18 21.18 15.13; Gal 1.19

21:19 21.19 11.18

21:21 21.21 mesley mandawal: 16.3; Gal 3.25, 28; 5.2

21:23 21.23-24 Mesl 6.13-21

21:24 21.24 Nəka 18.18ta mey da ray a.

21:25 21.25 15.29

21:26 21.26 1Kwr 9.19-23

21:28 21.28 6.13; 24.6

21:29 21.29 Tərawfim: 20.4

21:36 21.36 22.22; Lk 23.18; Jaŋ 19.15

21:38 21.38 5.36