22
Pawl a ləvtar: «Waa papay hay, ta məlma aɗaw hay Jəwif hay, jəkam sləmay fa mey aɗaw masa yah ma da ləvkwar wure keɗe da ray cek ma key ta yah.» Masa ata ma cəndamara aŋga faa guzley ta mey ata Hebəre na, a njam teete ma fəna, ma fəna, a jəkam sləmay. Ta’, Pawl a ləvtar dəɓa:
«Yah na, ndaw Jəwif, ya yawa da Tars daa hwayak ŋga Silisi. Ama ya gəley da *Jeruzelem feɗe, ya ta jeŋgey la fa Gamaliyel, ndaw maa sərkadaya ta cəveɗ e da ray kwakwas ŋga papaŋ ŋga papa aləkwa hay. Yah ndaw ma key sləra ŋgada Gazlavay ta mevel aɗaw cəpa anda akwar tasana keɗe may. 22.3 5.34-39; 9.11 Ya ta sərdata banay la ga ta ndəhay ma səpa cəveɗ ŋga Yesu haa ndəhay a, a məcam. Ya ta kərzey zel hay leŋ ŋgusay la, ya ndəkwdata aa fərsəne. 22.4 9.2 22.4-5 8.3; 26.9-11 *Ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ta mahura hay ŋga Jəwif hay tabiya a sərmara mey masa yah ma kada na, ara mey fara fara. Ta vəlmaya leeter hay masa ata ma wuzlalamatara a məlmaŋ hay Jəwif hay daa berney ŋga Damas la a har. Leeter hay a, a vəlmaya cəveɗ ŋga daw a Damas a ŋga kərzawa ndəhay ma səpam cəveɗ ŋga Yesu, amba ya jəwtərwa, ya handatərwa a Jeruzelem, amba mahura hay a kamatar sariya ŋga sərdamata banay.»
Pawl a kada mey da ray pas masa aŋga ma təɓa Yesu
(SNM 9.1-19; 26.12-18)
«Mamba wuzlah-pas, ya fa daw daa cəveɗ. Gweegwe ya wusey aa berney ŋga Damas na, wure wure ŋgene, slam a waɗawa pəray! da gazlavay da vaɗ a ray aɗaw. 22.6-7 9.3 22.6-16 9.1-22; 26.12-18 Ya təɗey a hwayak, ya cənda ɗay ma ləvya: “*Sawl, Sawl, ka sərdaya banay anda keɗe na, maja me?” Ya mbəɗdara, ya ləvey: “Bay Mahura, kah na wa?” A mbəɗdiwa, a ləvya: “Ara yah, Yesu, ndaw *Nezeret, masa kah ma sərda banay.” Ndəhay masa dasi aɗaw na, ta hətmar slam-meweɗey a la, ama ta cəndamara ɗay masa maa guzlya na, daa ba. 10 Ta’, ya cacəfɗa, ya ləvar: “Bay Mahura, kaa ya da key na, kwara?” A mbəɗdiwa, a ləvya: “Sləkɗey, daw aa berney ŋga Damas. Feteɗe, a da wuzdamakawa cek hay tabiya masa Gazlavay ma walaka ŋga kata.” 11 Slam-meweɗey kaa heyey ta wulfayawa dey sem, ndəhay dasi aɗaw heyey, ta’, a ɗaɗamaya fa har, a handamaya aa berney ŋga Damas a.
12 «Daa berney a ŋgene, ndaw mezəley *Ananiyas daha, aa fa səpa cəveɗ ŋga Gazlavay ta mevel pal, fa səpa *kwakwas ŋga Mawiz ta cəveɗ e, *Jəwif hay daa berney ŋga Damas a tabiya faa həmdamara. 13 A sawa a hətfaya, a lecey a cakay aɗaw, a ləvya: “Sawl, məlma aɗaw, dey akah ŋga wurey aa slam a.” Wure wure ŋgene, dey aɗaw ta’, a wurey aa slam a, ya hətar Ananiyas a maaya maaya. 14 Ananiyas ta’, a ləvya: “Gazlavay masa papaŋ ŋga papa aləkwa hay ma ragadamar ta walaka la, amba ka səra sləra masa aŋga ma wuɗey ka kara, amba ka hətar ndaw pal ma key cek ta cəveɗ e ta dey akah, asaya, amba ka cənda ɗay aŋga. 15 Maja ŋgene, ka da key sede da ray ndaw aha, ka da wuztar mey a ndəhay tabiya da ray cek masa kah ma hətar ta da ray cek masa kah ma cənda. 16 Kaa wure keɗe ka səkwey na, me? Sləkɗey, hətey *baptem, cacəfɗa Bay Mahura ŋga jənka, amba Gazlavay a mbəkdakawa mebərey akah.”» 22.16 8.35-36; 9.14
Mey da ray Gazlavay ma slərda Pawl fa ndəhay Jəwif hay ba hay
17 Pawl a ləvey saya: «Fa dəɓa ha ya vəhwa a *Jeruzelem. Pas pal daha, ya fa dərey daŋgay daa *Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay na, Gazlavay a wuzya cek, 22.17 Gal 1.18 18 ya hətar Bay Mahura. Ta’, a ləvya: “Wusey vaw, bey fiyaw da Jeruzelem keɗe, maja ndəhay daa berney a keɗe fa da təɓmara mey masa kah ma da kada da ray aɗaw na, daa ba.” 19 Ya mbəɗdara, ya ləvar: “Bay Mahura, ata na, a sərmara fara fara, ya ta daw la aa *way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay mekele mekele, ya kərzawa ndəhay ma təɓa mey akah hay, ya kəɗta, ya kəzlata aa fərsəne. 20 Etiyen, ndaw ma key sede da ray akah na, ta pas masa ata ma kəɗmara vagay na, yah ta ray aɗaw, yah daha feteɗe. Masa ata ma kəɗmara vagay la na, ta mbafaya la. Yah ma jəɗtara jəbe hay ŋga ndəhay ma kəɗmara ha.” 22.20 7.58; 8.1 21 Ama Bay Mahura a ləvya cəŋga: “Daw, ya slərdaka dəreŋ fa ndəhay masa *Jəwif hay ba hay.”» 22.21 9.15
Pawl fa mey ŋga bay-ray ŋga sewje hay ŋga Rawm
22 Ndəhay makustakaya heyey fa jəkam sləmay fa Pawl haa kasl fa mey aŋga madagway-dakw, ma ləvey: «Daw, ya slərdaka dəreŋ fa ndəhay masa *Jəwif hay ba hay.» Masa ata ma cəndamara mey a la na, ta’, a wudam, a ləvam: «Lamara ndaw keɗe, kəɗmara vagay! Ka da mbəkdamara ŋga njey ta dey ba!» 22.22 21.36 23 A wudam ta gədaŋ, aa zakadamata zana ata hay a vaɗ, a həlam hwiyak a vaɗ. 24 *Bay-ray ŋga sewje hay heyey a ləvtar a ndəhay aŋga hay ŋga handamara aa way ŋga sewje hay heyey. A ləvtar ŋga sləɗmara ta laway amba a wuzdərwa ndəhay makustakaya a wudam a ray a na, maja me. 25 Ama masa ata ma jəwmara cay ŋga sləɗey na, Pawl a ləvar a mahura ŋga sewje hay masa da cakay a: «Akwar ta cəveɗ ŋga sləɗey ndaw Rawma masa sariya manjar ŋga key araŋ daw?» 22.25 16.37 26 Masa mahura ŋga sewje hay ma cənda mey a keɗe la na, ta’, a daw fa *bay-ray ata heyey, aa cəfɗa, a ləvar: «Ka wuɗey ŋga kar a ndaw keɗe na, me? Ndaw aha ara ndaw Rawma.» 27 Bay-ray ŋga sewje hay heyey, ta’, a daw fa Pawl, aa cəfɗa, a ləvar: «Kadiwa, kah na, ndaw Rawma daw?» Pawl a mbəɗdara, a ləvar: «Ahaw.» 28 Bay-ray ŋga sewje hay heyey a ləvar: «Yah ma da tərey ŋga ndaw Rawma keɗe na, ya ta vəley dala la ga.» Pawl a mbəɗdara, a ləvar: «Ama yah na, ndaw Rawma dəga ŋga mayawa aɗaw maja papay ndaw Rawma.» 29 Ndəhay ma da sləɗmara ŋgaa guzley heyey, a cəndamara aŋga ma ləvey anda keɗe na, a ŋgəcham la da cakay a. Masa bay-ray ŋga sewje hay kaa heyey ma cənda Pawl aŋga ndaw Rawma na, a zlurey maja aŋga ma jəwa ta calalaw * 22.29 Ŋga sərdey banay ta ndaw Rawma manjar sariya ŋga key na, mewey ŋga Rawm a vəley cəveɗ ba..
Pawl fa mey ŋga ndəhay mahura hay ma sla yawa ŋga Jəwif hay
30 *Bay-ray ŋga sewje hay heyey, a wuɗey a səra fara fara *Jəwif hay a wudmara Pawl na, maja me. Da ray ŋgene, pepərek e, ta’, a pəska Pawl, a ləvtar a *bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay leŋ a ndəhay mahura hay ma sla yawa ŋga Jəwif hay tabiya ŋga kusam. Ta’, a handərwa Pawl, a lacada fa mey ata.

22:3 22.3 5.34-39; 9.11

22:4 22.4 9.2

22:4 22.4-5 8.3; 26.9-11

22:6 22.6-7 9.3

22:6 22.6-16 9.1-22; 26.12-18

22:16 22.16 8.35-36; 9.14

22:17 22.17 Gal 1.18

22:20 22.20 7.58; 8.1

22:21 22.21 9.15

22:22 22.22 21.36

22:25 22.25 16.37

*22:29 22.29 Ŋga sərdey banay ta ndaw Rawma manjar sariya ŋga key na, mewey ŋga Rawm a vəley cəveɗ ba.