23
Pawl ta’, a nəkfata ndəhay mahura hay ma sla yawa makustakaya kaa heyey, a ləvtar: «Məlma aɗaw hay, yah na, ya səra daa mevel aɗaw sləra masa yah ma ka ŋgada Gazlavay haa kasl tasana na, aŋga maaya.» 23.1 24.16 *Ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay feteɗe daha mezəley *Ananiyas. A ləvtar a ndəhay malacatakaya da cakay Pawl a ŋga sləŋgmar maarawa. 23.2-3 Lev 19.15; Mt 23.27-28; Jaŋ 18.22-23 Ta’, Pawl a ləvar: «Gazlavay a kəɗka la, kah ndaw masa ta neneh cew! Kah manjakaya ŋga kaya sariya anda mey ŋga *kwakwas ŋga Mawiz ma ləvey, ama ka fa səpa kwakwas a daa ba maja ka fa ləvtar a ndəhay ŋga kəɗmaya anda keɗe.» Ndəhay da cakay a, a ləvmar: «Haya! Ka cəɗa *ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay na, kwara?» Pawl a mbəɗdatara, a ləvtar: «Məlma aɗaw hay, yah na, ya səra ara ndaw mahura ba. Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: “Ka daa guzley mey maaya ba da ray bay ŋga ndəhay akah hay ba.”» 23.5 Mab 22.27
Pawl a səra da wuzlah ndəhay mahura hay ma sla yawa makustakaya ha na, *Saduse hay daha, *Fariza hay daha. Maja ŋgene, aa guzley ta gədaŋ fa mey ata, a ləvey: «Məlma aɗaw hay, yah ndaw Fariza, bəzey ŋga ndaw Fariza. A kamaya sariya keɗe na, maja ya fa səkwa masləkɗawa ŋga ndəhay daa meməcey.» 23.6 26.5; 24.21; Fəl 3.5-6 Aŋga ma ləvey la anda keɗe na, Fariza hay ta Saduse hay a, a zlamar mekey yawa, ndəhay makustakaya heyey a wunkam cew. Ndəhay Saduse hay a wulkam ndəhay maməctakaya a sləkɗamawa daa meməcey daa ba. Asaya, a ləvam maslaŋ hay ŋga Bay Gazlavay da vaɗ daa ba, kwa mesəfney hay wura wura daa ba may. Ama Fariza hay a ləvam cek hay a ŋgene tabiya na, daha. 23.8 4.1-2 Ndəhay fa kam baazlam ta gədaŋ ta gədaŋ, ndəhay maa sərkada kwakwas ŋga Mawiz masa Fariza hay, ta’, a sləkɗam, a kam mey ta gədaŋ, a ləvam: «Ala ta hətam mebərey fa ndaw keɗe kwa nekəɗey daa ba. Da maslaŋ ŋga Gazlavay da vaɗ ma sawa maa guzlar kwa, da daa ba, mesəfney kwa.» 23.9 25.25; Lk 23.4
10 Yawa ha fa key ta gədaŋ ta gədaŋ. Bay-ray ŋga sewje hay heyey a zlurey, a wulkey Jəwif hay a, a da pəwmara Pawl. Da ray ŋgene, a ləvtar a sewje aŋga hay ŋga diyam, ŋga ŋgəlmərwa Pawl la da wuzlah ndəhay a. Ta’, a handamara aa way ŋga sewje hay.
11 Dasi tavaɗ a ŋgene, Bay Mahura Yesu a wuzar vaw a Pawl, a ləvar: «Ka da zlurey ba! Anda kah ma key sede da ray aɗaw da *Jeruzelem keɗe na, si ka daw ka key sede da ray aɗaw daa berney ŋga *Rawm may.» 23.11 18.9; 19.21; 27.24; 28.16, 23
Jəwif hay a cəmdamara ɗay ata ŋga kəɗey Pawl vagay
12 Pepərek e, *Jəwif hay a kusam, a cəmdamara ɗay ata pal. A mbaɗam, a ləvam a zəmam ɗaf ba, a sam yam ba, si ata ma kəɗmara Pawl vagay la ɗagay. 23.12 9.23 13 Ndəhay a, ata a fəna ndəhay kwakwar məfaɗ. 14 Ta’, a diyam fa *bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, ta fa mahura hay ŋga Jəwif hay, a ləvmatar: «Ala ta mbaɗam sem, tasana, ya zəmam ɗaf ba, ya sam yam ba, si ala ma kəɗmara Pawl vagay la. 23.14-15 25.3 15 Wure keɗe, akwar ta ndəhay mahura hay ma sla yawa ŋga Jəwif hay mekele, si ka sləram fa bay-ray ŋga sewje hay ŋga *Rawm ŋga handərwa Pawl fa akwar. Ka ləvmar ka wuɗam amba ka cacəfɗamara saya, ka nəkmara mey aŋga maaya maaya. Ama, ala na, ya da lacam aa cəveɗ, amba ya kəɗmara vagay daa masa aŋga ta wuswa fa akwar daa ba araŋ.»
16 Masa ata maa guzlam ŋgene na, bəzey ŋga dam-mamaŋ ŋga Pawl a ta cənda mey a sem. Ta’, a daw a mbəzey aa way ŋga sewje hay heyey, a kadara mey a, a Pawl. 17 Pawl, ta’, a zəlwa ndaw pal da wuzlah mahura hay da ray sewje hay a, a ləvar: «Handa gula keɗe fa bay-ray akwar, a da kadar mey daha.» 18 Ndaw kaa ta’, a handa gula keɗe fa bay-ray ata heyey, a wusam, a ləvar: «Pawl, ndaw daa fərsəne heyey a zəlya, a ləvya ya handərwa gula keɗe fa akah, mey aŋga daha ŋga kadakawa.» 19 *Bay-ray ŋga sewje hay kaa, a ŋgəla gula ha ta cakay. Ta’, aa cəfɗa, a ləvar: «Ka ləvey na, kwara?» 20 Gula kaa a mbəɗdara, a ləvar: «Jəwif hay ta cəmdamara ɗay ata cay pal, amba aa cəfɗamaka mandaw ka handa Pawl fa ndəhay mahura hay ma sla yawa ŋga Jəwif hay. A ləvam a wuɗam amba aa cəfɗamara maaya maaya saya. 21 Ama ka da təɓa mey ata ba, maja ndəhay a fəna kwakwar məfaɗ fa jəɗmara daa cəveɗ. Ata tabiya ta mbaɗam sem, a ləvam a zəmam ɗaf ba, a sam yam ba, si ata ma kəɗmara Pawl la vagay ɗagay. Ata ta mbaɗam sem, a kamara la. A səkwam kaa na, mey masa kah ma da mbəɗdatara.» 22 Da ray ŋgene, bay-ray ŋga sewje hay heyey a ləvar a gula ha: «Mey masa kah ma kadiwa keɗe na, ka da wuzda kwa a ndaw ba.» Fa dəɓa ha, ta’, a ləvar ŋga daw.
Bay-ray ŋga sewje hay a slərda Pawl fa Guverner Fəlekes
23 Fa dəɓa ha, *bay-ray ŋga sewje hay heyey, ta’, a zəlwa mahura ŋga sewje hay cew, a ləvtar: «Kusam sewje hay temere cew, ta sewje hay masa ma diyam ta pəles hay kwakwar maasala, leŋ sewje hay masa ta zəwet hay temere cew. Akwar cəpa ɗiyam vaw, ŋga daw aa berney ŋga Sezere ta ɓərey zlam-letek ŋga tavaɗ. 24 Asaya, səpam pəles hay ŋgada Pawl, amba a təpey, ka handamara ta zazay fa Guverner Fəlekes.» 25 Ta’, a wuzleley leeter, a ləvey:
26 «Ara yah Kəlawt Liziyas ma wuzlalakawa leeter keɗe, ŋgada akah, bay aɗaw mahura, Guverner Fəlekes. Ya caka har.
27 Ya wuɗey yaa guzlka da ray ndaw keɗe. *Jəwif hay ma kərzamara, a wuɗam ŋga kəɗmara vagay. Masa yah ma cənda la aŋga ndaw Rawma na, ta’, ya daw ta sewje hay, ya ləhdərwa dasi har ata. 23.27 21.30-33; 22.25 28 Ya wuɗey ŋga səra a wudmara na, maja me. Anda keɗe, ta’, ya handa fa ndəhay ata hay mahura ma sla yawa ŋga Jəwif hay. 29 Ya nəka a wudmara na, da ray mey ŋga kwakwas ata gway. Aa ta key mebərey təɗe kwa ŋga kəɗa vagay, kwa ŋga ndəkwda aa fərsəne na, daa ba. 23.29 18.14-15; 26.31; 28.18 30 Ama ya cənda na, Jəwif hay ta cəmdamara ɗay ata cay ŋga kəɗmara vagay. Ya slərdakawa fiyaw fiyaw keɗe na, maja. Ya ləvtar a ndəhay ma wudmara na, ŋga diyam ŋga wudmara fa akah.
Keɗe ara mey aɗaw ŋgada akah.» 23.30 24.5-8
 
31 Ta’, sewje hay, a ŋgəlmərwa Pawl anda bay-ray ata ma ləvtar. A handamara dasi tavaɗ a ŋgene aa berney ŋga Antipatəris. 32 Pepərek e, sewje hay ma diyam ta salay, ta’, a vəhmawa a way, a mbəkdamata sewje hay ta pəles hay ŋga handamara Pawl a. 33 A wusam a Sezere heyey. Ta’, a vəldamara leeter e a Guverner Fəlekes, Pawl may, a mbəkdamərwa asi har aŋga. 34 Guverner kaa a jaŋga leeter e, ta’, aa cəfɗa Pawl, a ləvar: «Kah na, daa hwayak wura?» Pawl a mbəɗdara, a ləvar: «Yah, ndaw Silisi.» 35 Daa ŋgene, Fəlekes a ləvar: «Da ndəhay ma wudmaka ta samawa la na, yaa cəfɗaka la da ray mey a.» Ta’, a ləvtar a sewje hay ŋga jəɗmara daa way meney mahura ŋga guverner masa Bay *Herawt ma ləma.

23:1 23.1 24.16

23:2 23.2-3 Lev 19.15; Mt 23.27-28; Jaŋ 18.22-23

23:5 23.5 Mab 22.27

23:6 23.6 26.5; 24.21; Fəl 3.5-6

23:8 23.8 4.1-2

23:9 23.9 25.25; Lk 23.4

23:11 23.11 18.9; 19.21; 27.24; 28.16, 23

23:12 23.12 9.23

23:14 23.14-15 25.3

23:27 23.27 21.30-33; 22.25

23:29 23.29 18.14-15; 26.31; 28.18

23:30 23.30 24.5-8