24
Jəwif hay a wudmara Pawl saya da Sezere
Fa dəɓa ha ɗar zlam, *Ananiyas, *ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, a wusey a Sezere. Mahura hay ŋga *Jəwif hay mekele mekele, leŋ ndaw mezəley Tertulus ma səra mewey ŋga Rawma hay a diyam bama ta ata Ananiyas a. A wusam fa mey ŋga Guverner Fəlekes a, amba a wudmara Pawl. 24.1 25.2 Ta’, a zəlmərwa Pawl. Masa Pawl ma wuswa a cakay ata la na, Tertulus a zlar ŋgaa guzlar da ray a, a guverner, a ləvey:
«Waa bay ala mahura Fəlekes, ala manjatakaya ta zazay fara fara maja kah. Ka ta ɗiya hwayak aləkwa la amba cek tabiya da hwaɗ a, a daw maaya maaya, maja kah ndaw ta leŋgesl maaya. Ndəhay tabiya daa hwayak aləkwa fa təɓmara cek masa kah ma ka tabiya, ala fa kamaka suse. Ama ya wuɗey ya gərdaka ta mey hay ga ba. Da ray ŋgene, ya kaka ambahw ŋga jəkey sləmay fa mey ala nekəɗey, maja kah ndaw maaya ma səra dey-ceceh fa ndaw. Ya nəkmara ndaw keɗe na, ndaw makəwkaya kalah, ara aŋga ma handərwa meyey-mey a wuzlah ndəhay Jəwif hay da bəla tabiya. Aŋga ndaw mahura ŋga ndəhay ma səpam cəveɗ membərzley masa ma zəlmata *Nezeret hay. 24.5 17.6 Asaya, aŋga na, a wuɗey ŋga zləɓa *Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. Ara maja ŋgene, ala ma kərzamərwa. [Ya wuɗam amba ya kamar sariya anda *mewey ŋga Jəwif hay ma ləvey, 24.6 21.28, 30 ama Liziyas, *bay-ray ŋga sewje hay ta’, a sawa, a təɓa da har ala ta gədaŋ. Ta’, Liziyas a, a ləvtar a ndəhay ma wudmara ha, ŋga samawa fa mey akah keɗe.] Da ka cacəfɗa Pawl a na, ka səra la, ya wudmara na, da ray mey fara fara.» Jəwif hay feteɗe a ləvam: «Fara fara, mey masa Tertulus maa guzley kaa na, ara aŋga.»
Pawl a kada mabara ŋga mey aŋga fa mey ŋga Fəlekes
10 Guverner Fəlekes kaa heyey a lar har, a ləvar a Pawl ŋgaa guzley. Pawl, ta’, a ləvey: «Ya səra, mevey ga ara kah ma ka sariya daa hwayak keɗe. Anda keɗe, mevel aɗaw faa səmey ga, amba ya kada mabara ŋga mey aɗaw fa mey akah. 11 Masa yah ma daw a *Jeruzelem ŋga ragadawa a Gazlavay na, a fəna ɗar kuraw a ray a cew ba. Da kaa cəfɗa mey a na, ka hətfar la kəne. 12 Kwa ndaw ta hətfaya masa ala fa kam yawa ta ndaw daa *Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay na, daa ba. Asaya, ndaw ta hətfaya masa ya fa həldata ndəhay ŋga yey mey daa way hay mewuzey mey ŋga Gazlavay, kwa daa berney na, daa ba. 13 Ata ma wudmaya kaa na, ndaw da wuzlah ata ma gwa ma wuzdakawa mey a, ara mey fara fara daha daw? 14 Ama ya wuzdakawa, yah na, ya fa ragadar a Gazlavay masa papaŋ ŋga papa ala hay ma ragadamar. Ya ragadar na, ta mesəpey cəveɗ ŋga Yesu. Ata na, a ləvam cəveɗ e ara cəveɗ ma mbərzley ndəhay. Ama ya fa təɓa *kwakwas ŋga Mawiz tabiya, ta mey mawuzlalakaya daa ɗerewel hay ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay tabiya may. 24.14 9.2 15 Yah, ya pa leŋgesl aɗaw si a ray Gazlavay, ya təɓa mey ma ləvey a da sləkɗadatərwa ndəhay maaya ta ndəhay maaya ba hay daa meməcey. Kwa ndəhay a ma wudmaya keɗe na, fa pam leŋgesl a ray mey a may. 24.15 23.6; 26.8; Dan 12.2; Jaŋ 5.28-29 16 Da ray ŋgene, ya fa key sləra ta mevel pal amba mandaw mandaw mevel aɗaw a njey maaya fa Gazlavay leŋ fa mey ŋga ndəhay. 24.16 23.1; 1Kwr 4.4; 2Kwr 1.12; 2Tm 1.3
17 «Masa yah ma mbəkda berney ŋga Jeruzelem mevey ga la na, ta’, ya vəhwa aa berney a, ya handatar dala ŋga jəney ndəhay masa-viya hay da wuzlah səkway aɗaw hay *Jəwif hay ta ŋga key kwakwas a Gazlavay. 24.17-19 11.29-30; 21.17-28 18 A hətfamaya daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. Daa ŋgene, ya fa ndəvda mekey kwakwas ŋga Gazlavay amba ya tərey ndaw mazləɓkaya saba. Ndəhay da cakay aɗaw ga daa ba, ya fa key baazlam daa ba. 19 Ama Jəwif hay daa hwayak ŋga Azi ata feteɗe. Da ata ta mey da ray aɗaw daha na, anja ara ata ha ma da wudmaya fa mey akah jak. 20 Da daa ba na, kaa cəfɗata ndəhay fa mey akah keɗe ŋga kadamakawa mebərey masa yah ma ka ta pas masa ata ma kərzamaya, ma handamaya fa mey ŋga ndəhay mahura hay ma sla yawa ŋga Jəwif hay taw. 21 Fara fara, fa mey ŋga ndəhay ma sla yawa na, ya ta lecey la, ya ləvey: “Ya fa səkwa pas masa Gazlavay ma da sləkɗadatərwa ndəhay daa meməcey.” A wudmaya fa mey akwar kaa na, maja mey a keɗe daw?» 24.21 23.6; 24.15
22 Fəlekes na, a səra mey da ray cəveɗ ŋga Yesu maaya maaya. A gəmey ŋga ɗəsla sariya ha wure ŋgene ba, a ləvtar: «Ya da ɗəsla sariya akwar na, si ta pas masa Liziyas, *bay-ray ŋga sewje hay heyey, ma sawa.» Ta’, a ləvtar ŋga diyam a way. 24.22 9.2 23 A ləvar a mahura ŋga sewje hay ma jəɗmara Pawl ŋga jəɗmara maaya maaya daa fərsəne, ama a da sərdamara banay ba, ŋga vəlmatar cəveɗ a jam aŋga hay ma samawa ŋga jənmara. 24.23 27.3; 28.16, 30
Pawl fa mey ŋga Fəlekes
24 Ɗar nekəɗey fa dəɓa ha, Fəlekes, ta’, a samawa ta ŋgwas aŋga Dərusil, dam *Jəwif. Ta’, a slərey, a zəlmərwa Pawl, amba a cənda mey da ray metəɓey-mey ŋga Yesu *Kəriste. 25 Pawl, ta’, aa guzltar da ray menjey ma mbafar a Gazlavay, ta da ray menjey ta mewey vaw fa cek hay saw, leŋ da ray sariya masa Gazlavay ma da ka ta pas mendəvey ŋga bəla. Pawl fa wuzda mey a ŋgene na, Fəlekes a zlurey, ta’, a ləvey: «Wure keɗe, mey a mak ɗagay. Mbəkdaya. Pas masa yah ma hətey har la na, ya zəlka la saya.» 26 Asaya a wulkey na, Pawl a vəlar dala la, da ray ŋgene, a zəla Pawl dey weewe ŋga key maɗay.
27 Fa dəɓa ha mevey cew, guverner mekele a njey aa slam a ŋga Fəlekes, mezəley ŋga ndaw aha na, Parsiyus Festus. Fəlekes na, a gəmey ŋga pəskarawa Pawl daa fərsəne ba maja a wuɗey Jəwif hay aa səmam da ray a. 24.27 25.9

24:1 24.1 25.2

24:5 24.5 17.6

24:6 24.6 21.28, 30

24:14 24.14 9.2

24:15 24.15 23.6; 26.8; Dan 12.2; Jaŋ 5.28-29

24:16 24.16 23.1; 1Kwr 4.4; 2Kwr 1.12; 2Tm 1.3

24:17 24.17-19 11.29-30; 21.17-28

24:21 24.21 23.6; 24.15

24:22 24.22 9.2

24:23 24.23 27.3; 28.16, 30

24:27 24.27 25.9