2
Ya da rəskwa mey ŋga Gazlavay ba
Gazlavay taa guzlndakwar la ta mey Bəzey aŋga. Anda keɗe, si ya wakwa vaw ma fəna ma fəna fa mey masa aləkwa ma cəndakwa ha, da daa ba na, ya zlaŋgaɗakwa la aa cəveɗ mekele. 2.1-3 6.4-6 Mey masa maslaŋ hay ŋga Gazlavay ma kadamara zleezle na, ta wuzwa la ara mey fara fara. Ndəhay masa ma rəsmara mey a, ma təɓmara ba na, Gazlavay ta sərdata banay la təɗe fa mebərey ata ha. 2.2 SNM 7.38, 53; Gal 3.19 Ama aləkwa na, aləkwa ta cəndakwa mey da ray meləhey la ma fəna mey masa maslaŋ hay ŋga Gazlavay ma kadamara ha. Anda keɗe, da aləkwa fa rəskwa mey a, ya təɓkwa ba na, ŋgene, ya da ləhkwa na, kwara? Ara Bay Mahura ta ray aŋga ma wuzda mey da ray meləhey a teeseɗ. Fa dəɓa ha, ndəhay masa ma cəndamara mey a na, ta wuzdamandakwara la ara mey fara fara. 2.3 10.29; 12.25 Gazlavay may, ta wuzda la ara mey fara fara ta fa gədaŋ aŋga leŋ ta fa maazla hay mekele mekele masa aŋga ma kata. Asaya, Gazlavay ta vəltar gədaŋ ŋga Mesəfney aŋga la a ndəhay ŋga key sləra mekele mekele anda aa ma wuɗey. 2.4 Jaŋ 2.11; SNM 2.22; 1Kwr 12.4-11; 2Kwr 12.12
Yesu a məcey na, maja wa hay wa?
Yaa guzlam na, da ray menjey ŋga ndəhay da bəla mawiya ŋgada fa mey. Daa menjey a na, Gazlavay fa da vəltar cəveɗ ŋgada maslaŋ aŋga hay ŋga wam da ray ndəhay daa ba. Sasəkar jak, mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey:
«Ndaw-magədaŋ na, wa may wa
amba kah, Bay Gazlavay, ka wulkey da ray a na!
Ndaw-magədaŋ na, wa may wa
amba ka nəkfar dey na! 2.6-8 Ps 8.5-7
Ka ta tərda la ŋga mecəhe da ray maslaŋ akah hay
ŋga menjey nekəɗey,
fa dəɓa ha, ka ta həlma la, ka ta həslar ray la anda bay.
Ka ta vəldata cek hay sem cəpa asi har aŋga * 2.8 asi har aŋga: Ta mey Gərek na, a ləvey: «asi salay aŋga».
Yaw, Gazlavay ta vəldata cek hay sem cəpa asi har ŋga ndaw-magədaŋ, kwa cek pal masa aŋga ma wey da ray a ba na, daa ba. Ta ŋgene he cəpa wure keɗe, aləkwa fa hətkwa ndaw-magədaŋ fa wey da ray cek hay tabiya na, daa ba. 2.8 1Kwr 15.27 Ama ya sərkwa *Yesu na, ta tərey la ŋga mecəhe da ray maslaŋ hay ŋga Gazlavay ŋga menjey nekəɗey, amba a məcey maja ndəhay tabiya maja dey-ceceh ŋga Gazlavay. Ahaw, ya sərkwa Yesu na, Gazlavay fa həlma, fa həslar ray ga. A ka kəne na, maja aa ma sərey banay daa meməcey. 2.9 Fəl 2.8-9 10 Ara Gazlavay ma kata cek hay tabiya. Cek hay a tabiya a njam na, maja aŋga. Anda keɗe, ta mbafar la a Gazlavay amba a tərda Yesu ŋga ndaw ma gwa ŋga kata cek hay tabiya maaya maaya ta fa banay masa aa ma səra. Gazlavay a ka anda keɗe na, amba ndəhay ga a təram ŋga bəz aŋga hay, a mbəzdata aa slam aŋga meweɗey, maja ara Yesu ma da handata ŋga ləhey. 2.10 1Kwr 8.6; 12.2; SNM 3.15
11 Yesu fa tərdata ndəhay ŋga ndəhay maaya manjar mebərey fa mey ŋga Gazlavay. Ndəhay maaya ha na, Papa ata letek ta Yesu a. Ara maja ŋgene, Yesu ma zəlta «məlma aɗaw hay». Kwa hwaray a kar ŋga zəlta kəne ba. 2.11 Mt 25.40; 12.50; Jaŋ 20.17 12 Yesu a ləvar a Gazlavay:
«Ya daa guzltar a məlma aɗaw hay
da ray cek masa kah ma ka.
Ya da həlmaka fa mey ŋga ndəhay akah hay tabiya.» 2.12 Ps 22.23
13 Aa guzley saya, a ləvey:
«Yah na, ya da pa Gazlavay
ŋga ndaw aɗaw mandaw mandaw.»
A ləvey saya:
«Yah keɗe, yah ta ndəhay aɗaw hay
masa Gazlavay ma vəldatiwa.» 2.13 Iz 8.17-18
14 Ndəhay aŋga hay a na, ata ndəhay magədaŋ. Ara maja ŋgene, Yesu ma tərey ŋga ndaw-magədaŋ anda ata may. A ka kəne na, amba ta fa meməcey aŋga aa zəɗda *Sataŋ, bay-malula, ma handərwa meməcey a bəla. 2.14 2.17; Jaŋ 1.14; bay-malula: Jaŋ 8.44; 12.31; 1Jŋ 3.8; CWJ 12.10 15 Ndəhay da bəla keɗe na, ata anda beke hay daa menjey ata tabiya maja fa zluram ta meməcey. Ara maja ŋgene, Yesu a məcey na, amba a pəskatərwa ndəhay daa beke he, a zluram ta meməcey saba. 2.15 Rm 8.21 16 Yaw, Yesu a sawa a bəla na, ŋga jəney maslaŋ hay ŋga Gazlavay ba, ama a sawa ŋga jəney ndəhay daa səkway ŋga *Abəraham. 2.16 Iz 41.8-9 17 Ara maja ŋgene, si a tərey ŋga ndaw-magədaŋ anda məlmaha hay daa cek hay tabiya. A ka kəne na, amba a tərey ŋga *ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay, ndaw masa ma sərey dey-ceceh fa ndaw, ma ka sləra ŋga Gazlavay ta cəveɗ e. Sləra aŋga na, ara ŋga vəley ray aŋga ŋga məcey amba a mbəkdatara mebərey ŋga ndəhay. 2.17 4.14; 5.2; Fəl 2.7; 1Jŋ 2.2 18 Fara fara, daa masa Yesu fa sərey banay na, Sataŋ ta jada la ŋga bata. Anda keɗe, Yesu a gwa ŋga jənta ndəhay masa Sataŋ fa jadata ŋga betey. 2.18 4.15; Mt 4.1-11

2:1 2.1-3 6.4-6

2:2 2.2 SNM 7.38, 53; Gal 3.19

2:3 2.3 10.29; 12.25

2:4 2.4 Jaŋ 2.11; SNM 2.22; 1Kwr 12.4-11; 2Kwr 12.12

2:6 2.6-8 Ps 8.5-7

*2:8 2.8 asi har aŋga: Ta mey Gərek na, a ləvey: «asi salay aŋga».

2:8 2.8 1Kwr 15.27

2:9 2.9 Fəl 2.8-9

2:10 2.10 1Kwr 8.6; 12.2; SNM 3.15

2:11 2.11 Mt 25.40; 12.50; Jaŋ 20.17

2:12 2.12 Ps 22.23

2:13 2.13 Iz 8.17-18

2:14 2.14 2.17; Jaŋ 1.14; bay-malula: Jaŋ 8.44; 12.31; 1Jŋ 3.8; CWJ 12.10

2:15 2.15 Rm 8.21

2:16 2.16 Iz 41.8-9

2:17 2.17 4.14; 5.2; Fəl 2.7; 1Jŋ 2.2

2:18 2.18 4.15; Mt 4.1-11