Leeter masa Pawl ma wuzlalara a
Filemaŋw
Mey da ray leeter ŋgada
Filemaŋw
Pawl a wuzlalara leeter keɗe a Filemaŋw na, daa masa aŋga fa wuzlalatar a ndəhay Kwalaws hay. (Kwa 4.10-17; Flm 23-24.) A wuzlala leeter e, daa masa aŋga daa fərsəne. Ndəhay a wulkam leeter e na, ara Tisik ma handara a Filemaŋw cewete ta leeter ŋgada Kwalaws hay (Kwa 4.7-9).
Filemaŋw na, ara jam ŋga Pawl, a njey daa berney ŋga Kwalaws. Pawl a wuzar Mey-maaya-mawiya, ta’, a təɓa, a tərey ndaw ŋga Yesu (aya 2). Aŋga na, ara ndaw masa-zleley, beke aŋga hay daha. Beke aŋga pal daha mezəley Awnezim. Ta hway la da way bay aŋga ha. A hətfar Pawl daa fərsəne, ta’, a təɓa mey ŋga Yesu, a tərey ndaw ŋga Yesu may (aya 10). Fa dəɓa ha, Pawl a slərdərwa Awnezim e fa bay aŋga ta leeter e keɗe. Daa mewey ŋga Rawma hay, beke masa ma hway sem na, bay aŋga a gwa a kəɗa vagay. Ara maja ŋgene, Pawl a wuzlalara leeter keɗe a jam aŋga Filemaŋw amba aa cəfɗa ŋga sərfar dey-ceceh a Awnezim, a təɓa anda məlmaŋ daa mey ŋga Yesu (aya 16).
1
Mecey-har
Ara yah Pawl, ndaw daa fərsəne maja sləra ŋga *Yesu *Kəriste ma wuzlalakawa leeter keɗe, ala ta məlma aləkwa Timawte.
Ya wuzlalamakawa ŋgada kah, Filemaŋw, jam ala masa aləkwa ma kakwa sləra ŋga *Gazlavay bama. 1 Timawte: 1Kwr 4.17 Asaya, ya wuzlalamatara ŋgada dam-mama aləkwa Apiya, leŋ ŋgada Arkip, ndaw masa ma jənndakwar daa cəveɗ ŋga Yesu anda ndaw ma jəney ndaw daa vəram. Ya wuzlalamatara ŋgada ndəhay ŋga Yesu ma kusam da way akah may. 2 Rm 16.5; Arkip: Kwa 4.17
Anja Papa aləkwa, Bay Gazlavay, ta Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ŋga pəsmakwar mey, asaya, ŋga njadamakwar daa zazay.
Pawl a key suse a Gazlavay maja Filemaŋw
Mandaw mandaw masa ya fa dərey daŋgay a Gazlavay na, ya fa sərfadaka, Filemaŋw. Ya fa kar suse maja kah, 4 Rm 1.8 maja ya cənda kah fa wuɗta ndəhay ŋga Gazlavay tabiya, ka fa pa Bay Mahura Yesu ŋga ndaw akah fara fara. 5 1Tes 3.6 Da masa ya fa dərey daŋgay na, ya faa cəfɗa Gazlavay ŋga jənndakwar ŋga sərey mepəsey-mey aŋga tabiya masa aləkwa ma hətkwa ta fa *Kəriste maja aləkwa macəmkaya, aləkwa fa pakwa Yesu ŋga ndaw aləkwa fara fara. 6 Fəl 1.9; Kwa 1.9-10 Məlma aɗaw, mewuɗey-vaw akah taa səmdaya la, ta vəlya gədaŋ la kwa ara mey ba, maja kah ma dəktar mevel a ndəhay ŋga Gazlavay. 7 Rm 12.10; 2Kwr 7.4; Heb 13.1
Pawl fa kar ambahw a Filemaŋw maja Awnezim
Yaw, yaa cəfɗaka ŋga key cek masa yah ma da ləvka keɗe maja ka wuɗta ndəhay ŋga Yesu. Yah təɗe ŋga təkaka ɗay ŋga ka cek aha maja yah na, *ndaw-meslərey ŋga *Kəriste. 8-20 1Tm 6.1-2 Ama ya təkaka ɗay ba. Maja ya wuɗka kalah, maaya na, yaa cəfɗaka taa cəfɗey. Ara yah, Pawl, ndaw-maraw masa majəwkaya daa fərsəne maja yah ma wuzey mey ŋga Yesu Kəriste, maa cəfɗaka, 9 aya 1; Ef 3.1 10 ya fa kaka ambahw maja Awnezim. Aŋga ta tərey sem anda bəzey aɗaw daa fərsəne keɗe, maja ara yah ma ka amba a təɓa mey ŋga Gazlavay. 10 Awnezim: Kwa 4.9; bəzey: 1Tm 1.2 11 Zleezle na, Awnezim e ta jənka daa ba, ama wure keɗe na, a jənka la anda aa ma jənya.
12 Wure keɗe ya fa slərdakawa, aŋga masa anda mevel aɗaw. 13 Yah daa fərsəne maja yah ma wuzda *Mey-maaya-mawiya. Ya wuɗey na, anja a njey da cakay aɗaw mandaw mandaw daa masa yah daa fərsəne keɗe amba a jənya aa slam a ŋga akah. 13 Fəl 2.30 14 Ama ya wuɗey ŋga ndəvda mey da ray Awnezim e yah taava aɗaw ba, si kah ma təɓa mewulkey aɗaw da ray a la ɗagay. Ŋga key cek maaya na, ya wuɗey ŋga təkaka ɗay ta təkey ba, ama si ka key cek masa maaya anda mevel akah ma wuɗey. 14 2Kwr 9.7; 1Pi 5.2
15 Da Awnezim e ta mbəkdaka sem ŋga ɗar nekəɗey, amba fa dəɓa ha a vəhey, ka njam ŋga tar kwa. 16 Kwa aŋga beke akah na, wure keɗe aŋga beke daada saba, maja aŋga məlma aləkwa mawuɗkaya kalah daa mey ŋga Yesu. Yah na, ya wuɗa kalah, ama ya səra ka da wuɗa ma fənya. Ka da wuɗa maja aŋga beke akah, asaya, ka da wuɗa maja aŋga məlmakw daa mey ŋga Bay Mahura Yesu. 16 1Kwr 7.22; 1Tm 6.2
17 Anda keɗe, da ka fa paya ŋga mandala akah daa sləra ŋga Yesu na, təɓa Awnezim e anda kah ma təɓya. 18 Da ta kaka cek maaya ba la, da ta zəmka dəvaz akah la na, ŋgene, mey a tabiya a ray aɗaw. 19 Ehe, ya wuzlalakawa mey keɗe ta har aɗaw, yah Pawl ma da pəlkawa. Kah may, dəvaz aɗaw da ray akah daha. Ara yah ma ka amba ka təɓa mey ŋga Yesu ŋga hətey heter mendəvey ba na, ka sərfada saba daw? 19 1Kwr 16.21 20 Ambahw məlma aɗaw, kayawa cek keɗe maja mewuɗey-vaw ŋga Bay Mahura Yesu. Dəkya mevel maja aləkwa macəmkaya ta Kəriste.
21 Daa masa ya fa wuzlalakawa leeter kaa na, ya səra fara fara ka pey sləmay la fa mey aɗaw, ka da ka anda yah ma wuɗey. Ya səra cek masa kah ma da ka na, a fəna cek masa yah maa cəfɗaka ŋga key. 22 Ya fa wuɗey ŋgaa cəfɗaka cek pal saya, ɗiyaya slam ŋga ney da way akah, maja ya wulkey Gazlavay a cənda medərey-daŋgay akwar la, a vəhdaya la fa akwar saya.
Mecey-har ŋga madagway-dakw
23 Epafəras masa ala daa fərsəne cew e maja Yesu *Kəriste, a cakwar har ha. 23 Epafəras: Kwa 4.12 24 Yaw, *Mark, Aristarke, Demas, leŋ *Luk, ndəhay masa ala ma kam sləra ŋga Gazlavay bama, a camakwar har may. 24 Mark: SNM 12.12; 2Tm 4.11; Aristarke: Kwa 4.10; Demas leŋ Luk: Kwa 4.14
25 Anja maaya ŋga Bay Mahura Yesu Kəriste ŋga njey ta akwar. 25 Gal 6.18

1:1 1 Timawte: 1Kwr 4.17

1:2 2 Rm 16.5; Arkip: Kwa 4.17

1:4 4 Rm 1.8

1:5 5 1Tes 3.6

1:6 6 Fəl 1.9; Kwa 1.9-10

1:7 7 Rm 12.10; 2Kwr 7.4; Heb 13.1

1:8 8-20 1Tm 6.1-2

1:9 9 aya 1; Ef 3.1

1:10 10 Awnezim: Kwa 4.9; bəzey: 1Tm 1.2

1:13 13 Fəl 2.30

1:14 14 2Kwr 9.7; 1Pi 5.2

1:16 16 1Kwr 7.22; 1Tm 6.2

1:19 19 1Kwr 16.21

1:23 23 Epafəras: Kwa 4.12

1:24 24 Mark: SNM 12.12; 2Tm 4.11; Aristarke: Kwa 4.10; Demas leŋ Luk: Kwa 4.14

1:25 25 Gal 6.18