2
Sɨkɨ̱ já sándaa̱ Dios tiñu‑i
Núsáá te ja̱ sɨkɨ́ yúán ma̱ káku‑ró va̱sa na̱ún cháa kúu‑ró já jikán‑ro̱ kuáchi, chi ni̱ kuni̱‑ro̱ náku̱xndíi‑ró sɨkɨ́ ɨngá cha̱a, ko sua ni̱ naku̱xndíi‑ró sɨkɨ́ máá‑ró. Chi̱ róó suni súan sá'a‑ró nátu̱'un náku̱xndíi‑ró sɨkɨ́ ɨngá cha̱a‑ún. Ko a kájini̱‑yo̱ já ndónda Dios naku̱xndíi ndija‑ya̱ sɨkɨ́ táká cha̱a kásá'a súan. Te róó, cha̱a náku̱xndíi sɨkɨ̱ táká cha̱a kásá'a súan, te suni súan sá'a máá‑ró, te jáni ini̱‑ro̱ já káku‑ró núu̱ Dios kɨvɨ̱ sándaa̱‑ya̱ náún. Xí sájá'a̱ ini̱‑ro̱ já vá'a xaa̱n iní‑ya̱ jíín‑ró, te paciencia ini̱‑ya̱, te tú yachi̱ kití ini̱‑ya̱ núu̱‑ro̱. Tú júku̱'un ini̱‑ro̱ já tú'un va̱'a ini̱‑ya̱‑ún nakani ini̱‑ro̱ sá'a náún. Ko sɨkɨ̱ já ní'in ini̱‑ro̱ jíín sɨkɨ́ já tú nákani ini̱ añú‑ro̱ kúu ja̱ kayá‑ga̱‑ro̱ tú'un kití ini̱‑ya̱ sɨkɨ́‑ro̱ já kúu kɨvɨ̱ kití ini̱‑ya̱, chi̱ kenda ndiji̱n kɨvɨ̱ sándaa̱ va̱'a Dios jíín ñáyɨvɨ. Chi̱ máá‑yá, cha̱'u‑ya̱ ná ɨɨn ná ɨɨn cha̱a ndasa tiñu kásá'a máá‑de. Ko nuu̱ cháa kásá'a ndɨ'ɨ tiñu va̱'a, já'a‑ya̱ tú'un ja̱ ná kúchaku̱‑de nɨ́ɨ́ káni, chi̱ kándúkú‑de tu̱'un luu tu̱'un jíñú'ún, jíín tú'un ja̱ má kúu̱ kutɨ‑dé jíín. Te kití xaa̱n iní‑ya̱ te jíto u'u̱‑ya̱ cháa kákana̱á, chi̱ kásáni̱'in ini̱‑de nuu̱ tú'un ká'a̱n ndaa̱, te kájandatu̱‑de nuu̱ tú'un yákuá yó'o̱. Te tu̱ndó'o u'u̱ xaa̱n já'a‑ya̱ sɨkɨ́ táká ña̱yɨvɨ kásá'a tiñu ñáá, xnáñúú‑gá nuu̱ ñáyɨvɨ judío te suni súan nuu̱ ñáyɨvɨ griego. 10 Ko sɨkɨ̱ táká ña̱yɨvɨ kásá'a máni tiñu va̱'a, já'a‑ya̱ tú'un luu, tu̱'un jíñú'ún, jíín tú'un kuaká'nu ini̱. 11 Chi̱ Dios tú ncháá nuu̱‑ní‑ya̱ ɨ́ɨn ɨɨn ña̱yɨvɨ. 12 Chi ta̱ká cha̱a ja̱ ní ka̱sá'a kua̱chi, va̱sa tú káyi̱'i‑de chi̱i ley, suni tú nɨ́nɨ ley te naa‑dé. Ko ta̱ká cha̱a ni̱ ka̱sá'a kua̱chi ja̱ á káyi̱'i‑de chi̱i ley, suni jíín ley kundaa̱ tiñu‑de. 13 Chi̱ nasu̱ cháa kájini so̱'o tu̱'un ká'a̱n ley kúu ja̱ ká'i̱o ndaa̱ nuu̱ Dios, chi cha̱a káskíkuu tu̱'un ká'a̱n ley kúu ja̱ ká'i̱o ndaa̱ nuu̱‑yá. 14 Chi cha̱a sɨ́ɨn nación ja̱ tú káñava̱'a‑de ley ja̱ á yóso, ko kásá'a‑de súan‑ni ta̱ká tiñu yí'i nuu̱ ley. Chi cha̱a‑ún, va̱sa tú káñava̱'a‑de ley, ko máá‑de kákuu‑de ley kájatíñu máá‑de. 15 Ja̱ yúán jiní‑yo̱ já tú'un tá'ú ley chi̱ yóso iní añú‑de. Te añú‑de kúu testigo‑de. Te tu̱'un kájani ini̱‑de kájika̱n kua̱chi sɨkɨ̱‑dé, xí sánaa ká'a̱n ja̱ tú na̱ún kua̱chi ndíso‑de. 16 Súan sá'a‑de kɨvɨ̱ sándaa̱ Dios sɨkɨ̱ táká tiñu sa̱'í kásá'a ña̱yɨvɨ. Te jíín Jesucristo sándaa̱‑ya̱ jíín tú'un va̱'a ká'a̱n‑ri̱.
Káyi̱'i judío nda'a kuáchi
17 Te nú róó, cha̱a judío nání‑ró, te jíín ley kándii̱ ni̱'in‑ró, te sátéyíí‑ró máá‑ró ká'a̱n‑ro̱ já chíñú'ún‑ró Dios, 18 te nú jiní‑ro̱ ndasa játa'a̱n ini̱‑ya̱, te nú játú'ún‑ró tú'un jíñú'ún, te nú ni̱ kutu̱'a‑ró jíín ley, 19 te nú jáni ndija ini̱‑ro̱ já máá‑ró kúu cha̱a yóxnúú núu̱ cháa kuáá, nú máá‑ró kúu ñu'u̱n stúu̱n nuu̱ ñáyɨvɨ ká'i̱in ñu̱ñáa, 20 nú máá‑ró kúu cha̱a stá'a̱n nuu̱ ñáyɨvɨ tú kájini̱ kutɨ, nú máá‑ró kúu maestro su̱chí lúlí, te nú súan jáni ini̱‑ro̱, chi̱ jíín máá ley te ñáva̱'a‑ró íchi ndasa júku̱'un ini̱‑i jíín tú'un ká'a̱n ndaa̱, 21 te nú róó súan stá'a̱n‑ro̱ núu̱ ɨngá cha̱a, naja̱ tú stá'a̱n‑ro̱ núu̱ máá‑ró núsáá. Te nú róó súan jáni‑ró tú'un ja̱ má kúu sákuí'ná‑yó, te naja̱ sákuí'ná‑ró núsáá. 22 Róó, chi̱ ká'a̱n‑ro̱ já má kúu kusɨ́kɨ ncháa̱ tá'an‑yó, te naja̱ ísɨ́kɨ ncháa̱ tá'an‑ró núsáá. Róó, chi̱ ká'a̱n‑ro̱ já kúkini ini̱‑ro̱ jíto‑ró ndosó, te naja̱ sákuí'ná‑ró ndátíñu íó ini̱ ve̱'e ii̱ núsáá. 23 Róó, chi̱ sátéyíí‑ró máá‑ró jíín ley, te naja̱ kúka nuu̱ Dios sá'a‑ró sɨkɨ́ já tú jándatu̱‑ro̱ núu̱ ley núsáá. 24 Chi cha̱a sɨ́ɨn nación, máni káka'a̱n ndɨva̱'a‑de sɨkɨ̱ Dios ja̱ kuáchi róó jíná'an‑ró, nátu̱'un yóso núu̱ tutú. 25 Chi̱ nú skíkuu‑ró tú'un ká'a̱n ley, yúan‑na te ni'i̱n tíñu ndija ja̱ ní xɨtɨ̱ ndúu̱‑ro̱. Ko nú tú jándatu̱‑ro̱ tú'un ká'a̱n ley, yúan‑na te ja̱ ní xɨtɨ̱ ndúu̱‑ro̱‑ún kúu nátu̱'un túu‑ni ní xɨtɨ́ ndúu̱‑ro̱. 26 Ja̱ yúán, ɨɨn cha̱a ja̱ tú ní xɨtɨ́ ndúu̱, nú skíkuu‑de ta̱ká tiñu tá'ú ley, te va̱sa tú ní xɨtɨ́ ndúu̱‑de, te tú nduu‑de nátu̱'un ja̱ ní xɨtɨ̱ ndúu̱ náún. 27 Te cha̱a yúan ja̱ máá jándáa̱ cha̱a tú ní xɨtɨ́ ndúu̱ kúu‑de, ko nú skíkuu va̱'a‑de tu̱'un ká'a̱n ley, yúan‑na te kuu naku̱xndíi‑de sɨkɨ̱‑ro̱, chi̱ tú jándatu̱‑ro̱ tú'un ká'a̱n ley va̱sa ñáva̱'a‑ro̱ tutú, te ni̱ xɨtɨ̱ ndúu̱‑ro̱. 28 Chi̱ judío máá jándáa̱ ndija, nasu̱ cuenta ndasa káa ichi sɨkɨ́ kúu. Ni ja̱ ní xɨtɨ̱ ndúu̱ ndija, nasu̱ cuenta ndasa káa ichi sɨkɨ́ yíkɨ kúñu kúu. 29 Chi̱ judío ndija kúu ja̱ káa súan onde̱ ichi iní. Te ja̱ ní xɨtɨ̱ ndúu̱ ndija, kúu ja̱ káa súan onde̱ ini̱, onde̱ añú, chi̱ nasu̱ cuenta tutu̱ kúu, te nasu̱ ñáyɨvɨ kájatú'ún cháa‑ún, chi̱ Dios.