5
Sɨkɨ̱ tá'u̱ ní'i̱n ñáyɨvɨ kákendo̱o ndaa̱
A ni̱ ka̱kendo̱o ndaa̱‑yo̱ jíín tú'un kákandíja‑yó núsáá. Te ja̱ yúán, tú kájito u'u̱ tá'an‑yó jíín Dios ni̱ sá'a Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo. Chi ja̱ sɨkɨ́ I'a̱‑ún kákandíja‑yó, te núña ichi kɨ́vɨ‑yó jíín tú'un luu íó ini̱‑ya̱ yá'a. Chi̱ sɨkɨ̱ yá'á ká'i̱in ni̱'in‑yó te kusɨɨ̱ iní‑yo̱. Chi̱ káñukuu ini̱‑yo̱ kɨ́vɨ‑yó núu̱ ndíi ncháa̱ kánchaa̱ Dios. Te nasu̱ máá ɨ́ɨn sɨkɨ̱ tíñu yá'a, chi̱ suni kúsɨɨ̱ iní‑yo̱ sɨkɨ́ já kájito‑yó túndó'o. Chi̱ a kájini̱‑yo̱ já túndó'o sá'a ja̱ íó paciencia ini̱‑yo̱. Te pacienkcia‑ún yíja‑yó sá'a. Te ja̱ ní yija‑yó‑ún, sá'a ja̱ ñúkuu ini̱‑yo̱. Te tu̱'un ñúkuu ini̱‑ún, tú kúka nuu̱‑yo̱ sá'a, chi tu̱'un ni̱ kundá'ú ini̱ Dios yóó, ni̱ jicha̱ nu̱u kua'a̱n ini̱ añú‑yo̱ ní sá'a Espíritu Santo ja̱ ní ja̱'a‑ya̱ núu̱‑yo̱. Chi̱ onde̱ ná tú kúu nama‑yó máá‑yó núú, te máá mí'ín kɨvɨ́ te ni̱ ji'i̱ Cristo ja̱ sɨkɨ́ ñáyɨvɨ ñáá. Chi̱ fuerza‑ni kuu kuu̱ ndija ɨɨn cha̱a sɨkɨ̱ ɨ́ɨn cha̱a jíka ndaa̱. Ko sanaa te chundéé iní ɨɨn cha̱a kuu̱‑de ja'a̱ ɨ́ɨn cha̱a va̱'a. Ko Dios, stá'a̱n‑ya̱ núu̱‑yo̱ ndasa kúndá'ú ini̱‑ya̱ yóó, chi̱ nini kándi̱so‑yó kuáchi te ni̱ ji'i̱ Cristo ja'a̱ yóó. Vina a ni̱ ka̱kendo̱o ndaa̱‑yo̱ ní sá'a nɨñi̱‑yá. Núsáá te ví'í‑gá ka̱ku‑yó núu̱ tú'un kití ini̱ Dios sá'a‑ya̱. 10 Chi̱ nú kájito u'u̱‑yo̱‑yá sáá, te ni̱ naketá'an‑yó jíín Dios ni̱ sá'a ja̱ ní ji'i̱ Se̱'e‑ya̱, te ja̱ súan, a ni̱ naketá'an‑yó jíín‑yá, núsáá te ví'í‑gá ka̱ku‑yó vína ja̱ súan chakú‑ya̱. 11 Te nasu̱ níni máá súan‑ni, chi̱ suni kákusɨɨ̱ iní‑yo̱ núu̱ Dios sá'a Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo. Chi ja̱ sɨkɨ́ I'a̱‑ún, te ni̱ naketá'an‑yó jíín Dios vina.
Ja̱ ní kenda kue'e̱ kuu̱‑yo̱
12 Ja̱ yúán, suni súan nátu̱'un ni̱ kɨ̱vɨ kua̱chi ini̱ ñu̱yɨ́vɨ ní sá'a máá tú'ún‑ni cha̱a. Te sɨkɨ̱ kuáchi‑ún, te ni̱ kɨ̱vɨ kue'e̱ kuu̱‑yo̱. Te súan ni̱ jicha̱ kue'e̱ kuu̱‑yo̱‑ún, nuú táká ña̱yɨvɨ, chi ta̱ká‑i ni̱ ka̱sá'a‑i kua̱chi. 13 Chi̱ onde̱ ná té koo‑ga̱ ley, te ni̱ i̱o kua̱chi ini̱ ñu̱yɨ́vɨ. Ko tú chí'i‑ya̱ cuenta nuu̱ túu máá ley. 14 Kue'e̱ kuu̱‑yo̱‑ún, ni̱ tá'ú tíñu onde̱ kɨvɨ̱ ní kii Adam, te onde̱ kɨvɨ̱ ní kenda Moisés, va̱sa onde̱ sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ já tú ní kásá'a‑i kua̱chi modo ni̱ stɨ́vɨ́ Adam tiñu. Chi cha̱a‑ún ni̱ kuu muestra I'a̱ chaa̱.
Ja̱ ní kenda tu̱'un kuchaku̱‑yo̱
15 Ko ta'u̱ já ní ja̱'a‑ya̱, nasu̱ ní kíi nátu̱'un máá kuáchi‑ún. Chi̱ nú sɨkɨ̱ tíñu ni̱ stɨ́vɨ́ máá tú'ún‑ni cha̱a onde̱ sáá, te ni̱ kaji'i̱ kua'a̱ ñáyɨvɨ ní sá'a, núsáá te ví'í‑gá sá'a tu̱'un luu íó ini̱ Dios jíín tá'u̱ lúu já'a máá tú'ún‑ni cha̱a Jesucristo, ni̱ ka̱jicha̱ nu̱u nuu̱ kuá'a̱‑í. 16 Te sɨ́ɨn sá'a kua̱chi máá tú'ún‑ni cha̱a‑ún, te sɨ́ɨn sá'a ta'u̱‑yá. Chi̱ sɨkɨ̱ kuáchi máá tú'ún‑ni cha̱a‑ún te ni̱ naku̱xndíi‑ya̱‑í ja̱ tá'nu̱ ndatu̱‑i. Ko jíín tá'u̱‑ún, te kii tu̱'un ja̱ kéndo̱o ndaa̱‑i, va̱sa kua'a̱‑í ni̱ ka̱stɨ́vɨ́‑í tiñu. 17 Te nú máá tú'ún‑ni cha̱a‑ún ni̱ stɨ́vɨ́ tíñu, te ja̱ yúán ní tá'ú tíñu kue'e̱ kuu̱‑yo̱ ní sá'a máá tú'ún‑ni cha̱a‑ún, núsáá te ví'í‑gá ná tá'ú tíñu ña̱yɨvɨ kúchaku̱, sá'a máá tú'ún‑ni cha̱a Jesucristo. Chi̱ ni'i̱n vá'a‑i máá tú'un luu íó ini̱‑ya̱, te suni ni'i̱n‑í ta'u̱ já kéndo̱o ndaa̱‑i. 18 Núsáá te nátu̱'un ni̱ naku̱xndíi‑ya̱ sɨkɨ́ táká cha̱a, chi ni̱ stɨ́vɨ́ máá tú'ún‑ni cha̱a‑ún tiñu, suni súan máá tú'ún‑ni cha̱a ni̱ sá'a tiñu ndaa̱, ja̱ yúán te ka̱ku ta̱ká cha̱a te kuchaku̱‑de. 19 Chi̱ nátu̱'un tú ní jándatu̱ máá tú'ún‑ni cha̱a, te kua'a̱ xáa̱n cháa ni̱ kɨ̱vɨ koyo chi̱i kua̱chi ni̱ sá'a‑de. Suni súan ni̱ jandatu̱ máá tú'ún‑ni cha̱a, te kua'a̱ xáa̱n cháa kendo̱o ndaa̱ sá'a‑ya̱. 20 Ko ley, ni̱ chaa̱ náva̱'a ná ndeá‑ga̱ kua̱chi, ko nuu̱ ní ndea̱‑ga̱ kua̱chi, te ni̱ ndea̱‑ga̱ tu̱'un luu íó ini̱‑ya̱. 21 Chi̱ nátu̱'un ni̱ tá'ú tíñu kua̱chi ja̱ kóo kue'e̱ kuu̱‑yo̱, suni súan ná tá'ú tíñu tu̱'un luu íó ini̱‑ya̱ jíín tíñu ndaa̱ náva̱'a kuchaku̱‑yo̱ nɨ́ɨ́ káni sá'a Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo.