6
Ja̱ tuká chakú‑yo̱ chíi kua̱chi
Ndasa ka'a̱n‑yo̱ núsáá. Kukuu‑ni‑yó jíín kuáchi náva̱'a ná kuá'nu‑ga̱ tu̱'un luu íó ini̱‑ya̱ náún. Ma̱ kúu kutɨ, chi̱ yóó ni̱ kaji'i̱‑yo̱, ni̱ ka̱kenda‑yó chíi kua̱chi. Te naja̱ káka kuu‑ga̱‑yo̱ jíín kuáchi núsáá. Á tú kájuku̱'un ini̱‑ro̱ já táká yóó ja̱ ní ka̱janducha‑yo chíi Cristo Jesús, suni ni̱ ka̱janducha‑yo chíi tu̱'un ni̱ ji'i̱‑ya̱. Chi ni̱ kayu̱ji ta'a̱n‑yo̱ jíín‑yá ja̱ ní ji'i̱‑ya̱, chi ni̱ ka̱janducha‑yo chíi tu̱'un ni̱ ji'i̱‑ya̱. Te ni̱ nachaku̱ Cristo ma̱'ñú ndɨ́yi ni̱ sá'a tu̱'un luu máá Táa̱‑ya̱, náva̱'a yóó, suni súan kuu kaka kuu jáá‑yó. Chi̱ nú ɨɨn núú‑ni ni̱ ka̱nduu‑yó jíín‑yá jíín nátu̱'un ni̱ ji'i̱‑ya̱, suni súan nduu‑yó jíín‑yá jíín nátu̱'un ni̱ nachaku̱‑ya̱. Tu̱'un yá'a a kájini̱‑yo̱, chi cha̱a tú'ú já kándee ini̱‑yo̱, ɨɨn núú‑ni ni̱ ji'i̱‑de jika̱ cruz jíín máá Cristo, náva̱'a ná náa yíkɨ kúñu ja̱ ndíso kua̱chi, náva̱'a ma̱ kuátíñu sáni‑ga̱‑yo̱ núu̱ kuáchi. Chi cha̱a ja̱ á ni̱ ji'i̱, a ni̱ kenda‑de ini̱ nda'a kuáchi. Te nú ni̱ ji'i̱‑yo̱ jíín Cristo, a kákandíja‑yó já súni súan nachaku̱‑yo̱ jíín‑yá. Chi̱ a kájini̱‑yo̱ já Cristo ni̱ nachaku̱‑ya̱ má'ñú ndɨ́yi, te ma̱ kúu̱ kutɨ‑gá‑ya̱. Chi̱ kue'e̱ kuu̱‑yo̱, tuká tɨ́ɨn so̱'o‑ya̱. 10 Te ja̱ súan ni̱ ji'i̱‑ya̱ chíi kua̱chi, ni̱ ji'i̱‑ya̱ ɨ́ɨn jínu‑ni. Ko ja̱ vína chakú‑ya̱, chi̱i Dios chakú‑ya̱. 11 Suni súan róó jíná'an‑ró, ná sá'a‑ró cuenta ja̱ á ni̱ kaji'i̱ ndija‑ró chíi kua̱chi, ko a káichaku̱‑ro̱ chíi Dios ni̱ sá'a Jito'o̱‑yo̱ Cristo Jesús.
Ja̱ tuká tɨ́ɨn kua̱chi so̱'o‑yó
12 Núsáá te ma̱ kuá'a‑ró tú'un ja̱ tá'ú tíñu‑ga̱ kua̱chi nuu̱ yíkɨ kúñu‑ró já kúu̱. Chi̱ kuní kua̱chi‑ún ja̱ kuándatu̱‑ro̱ núu̱ sá'a‑ró táká tiñu ndío ini̱ yikɨ kúñu‑ró. 13 Ni ma̱ sokó‑ro̱ táká pedazo yikɨ kúñu‑ró núu̱ kuáchi ja̱ sá'a tiñu ñáá, chi̱ sua sá'a‑ró cuenta ja̱ ní ka̱nachaku̱‑ro̱ má'ñú ndɨ́yi, te ná kuá'a‑ró máá‑ró núu̱ Dios. Te ta̱ká pedazo yikɨ kúñu‑ró ná kuá'a‑ró núu̱‑yá ja̱ sá'a‑ya̱ tíñu ndaa̱ jíín. 14 Chi kua̱chi, ma̱ kúu tá'ú‑ga̱ tiñu nuu̱‑ro̱, chi̱ tuká káyi̱'i‑ró ndá'a ley, chi̱ sua káyi̱'i‑ró ndá'a tú'un luu íó ini̱‑ya̱. 15 Ndasa kuu núsáá, kukuu‑yó sá'a‑yó kuáchi, chi̱ tuká káyi̱'i‑yó ndá'a ley, chi̱ sua káyi̱'i‑yó ndá'a tú'un luu íó ini̱‑ya̱ náún. Ma̱ kúu kutɨ. 16 Á tú kájini̱‑ro̱ já nú kájandatu̱‑ro̱ núu̱ ɨ́ɨn cha̱a, mozo‑de kákuu‑ró, chi ni̱ kaja̱'a‑ró máá‑ró núu̱‑dé náva̱'a kuu‑ró mozo‑de kuandatu̱‑ro̱ núu̱‑dé. Suni súan nú kuandatu̱‑ro̱ núu̱ kuáchi, te kuu̱‑ro̱. Xí nú kuandatu̱‑ro̱ núu̱‑yá, te kendo̱o ndaa̱‑ro̱. 17 Ko ná kúta'u̱‑yo̱ núu̱ Dios, chi va̱sa ni̱ ka̱kuu‑ró mozo nuu̱ kuáchi, ko vina chi̱ onde̱ jíín iní jíín añú‑ro̱ ní ka̱jandatu̱‑ro̱ núu̱ tú'un, ná modo ni̱ ka̱jatá'ú‑ró. 18 Te vina a ni̱ kenda koyo‑ró iní nda'a kuáchi. Te ni̱ ka̱nduu‑ró mozo nuu̱ táká tiñu ndaa̱. 19 Nátu̱'un káka'a̱n ña̱yɨvɨ yúkú, súan ká'a̱n‑ri̱ jíín‑ró. Chi̱ tú yachi̱ xini̱‑ro̱. Chi̱ nátu̱'un sáá, ni̱ ja̱'a‑ró táká pedazo yikɨ kúñu‑ró núu̱ tíñu chá'án jíín núu̱ tíñu ñáá ja̱ ní kaa ñáá‑ga̱ sá'a, suni súan vina ná kuá'a‑ró táká pedazo yikɨ kúñu‑ró núu̱ tíñu ndaa̱, náva̱'a kenda tiñu ndoo. 20 Chi̱ ná ni̱ ka̱kuu‑ró mozo nuu̱ kuáchi, ko sɨkɨ̱ tíñu ndaa̱ tú ní kákuu‑ró mozo. 21 Na̱ún ní ja̱'a ta̱ká tiñu‑ún nuu̱‑ro̱, chi̱ vina kákuka nuu̱‑ro̱ sá'a‑ún. Chi̱ nú kukuu‑yó jíín‑ún te kuu̱‑yo̱. 22 Ko vina a ni̱ kenda koyo‑ró iní nda'a kuáchi. Te ni̱ ka̱nduu‑ró mozo Dios. Te a ni̱ ka̱ndundoo‑ró ní sá'a‑ya̱, te onde̱ sandɨ̱'ɨ́‑na̱ te kuchaku̱‑ro̱ nɨ́ɨ́ káni. 23 Chi ya̱'u‑yó já kuá'a kua̱chi nuu̱‑yo̱ kúu ja̱ kúu̱‑yo̱. Ko ɨɨn ta'u̱‑yo̱ já kuá'a̱ Dios nuu̱‑yo̱ kúu ja̱ kúchaku̱‑yo̱ nɨ́ɨ́ káni sá'a Jito'o̱‑yo̱ Cristo Jesús.