10
Ñáni̱, kúu ndija ini̱ añú‑ri̱, te jikán ta'u̱‑rí nuu̱ Dios ja'a̱ ñáyɨvɨ Israel, náva̱'a ka̱ku‑i jíná'an‑i. Chi̱ ruu̱, a jiní ndaa̱‑ri̱ ja̱ bueno kákuu ini̱‑i kájito‑i Dios, ko tú kákundaa̱ ini̱‑i jíín. Chi̱ tú kájuku̱'un ini̱‑i ndasa kendo̱o ndaa̱‑i sá'a Dios, te kándúkú‑i ja̱ kéndo̱o ndaa̱‑i sá'a máá‑i. Te ja̱ yúán tú kájandatu̱‑i nuu̱ íchi ndáa̱ Dios. Chi̱ jíín Cristo te ni̱ jukuiñi̱ tu̱'un ká'a̱n ley, náva̱'a kendo̱o ndaa̱ ta̱ká ña̱yɨvɨ kándíja. Chi ni̱ ka'a̱n Moisés ja̱ nú ɨɨn cha̱a skíkuu tiñu ndaa̱ ká'a̱n ley, te kuchaku̱‑de jíín. Ko tu̱'un kéndo̱o ndaa̱, kénda chi̱i tu̱'un kándíja‑yó, te ká'a̱n súan: Ma̱ káni ini̱ añú‑ro̱: Ndé cha̱a kaa ki'i̱n andɨ́vɨ́ núsáá, áchí. Yu̱án kuní ka'a̱n, ja̱ xnúu‑de Cristo onde̱ nuu̱ ñú'un. Ni ma̱ káni ini̱‑ro̱: Ndé cha̱a kuun‑de ki'i̱n‑de ini̱ tu̱nchi núsáá, áchí. Yu̱án kuní ka'a̱n, ja̱ xndáa‑de Cristo ma̱'ñú ndɨ́yi. Ko ndasa ká'a̱n tu̱'un‑ún: Yani jíín‑ró íó tu̱'un ka'a̱n‑ro̱, ini̱ yu'u‑ro te ini̱ añú‑ro̱ íó, áchí. Yu̱án kúu tu̱'un kákandíja‑yó, te yu̱án kúu tu̱'un kájani‑ró. Chi̱ nú játú'ún‑ró ondé jíín yú'u‑ro já Jíto'o̱‑ro̱ kúu Jesús, te nú onde̱ jíín iní jíín añú‑ro̱ kándíja‑ró já ní nachaku̱ Jesús ma̱'ñú ndɨ́yi ni̱ sá'a Dios, yúan‑na te ka̱ku‑ró.
Kánúú káni‑yó tú'un‑ya̱ ná kándíja‑i
10 Chi̱ jíín iní jíín añú‑yo̱ kándíja‑yó‑yá náva̱'a kendo̱o ndaa̱‑yo̱. Ko jíín yú'u‑yo kuátú'ún‑yó‑yá náva̱'a ka̱ku‑yó. 11 Chi̱ tutu̱ ii̱ ká'a̱n: Ta̱ká ña̱yɨvɨ kándíja‑i nuu̱‑yá, ma̱ kéndo̱o kutɨ‑í tuka̱ nuu̱, áchí. 12 Chi̱ tú ká'i̱o sɨ́ɨn ña̱yɨvɨ griego jíín ñáyɨvɨ judío, chi̱ suni ɨɨn‑ni máá Jíto'o̱‑yo̱ tɨ́ɨn so̱'o ta̱ká‑i. Te kúndá'ú xaa̱n iní‑ya̱ ñáyɨvɨ káka'a̱n nda̱'ú jíín‑yá. 13 Chi ta̱ká ña̱yɨvɨ káka'a̱n nda̱'ú jíín máá Jíto'o̱‑yo̱ ondé jíín sɨ́'vɨ́‑yá, ka̱ku‑i. 14 Ndasa ka'a̱n nda̱'ú‑i jíín‑yá te nú tú kákandíja‑i‑ya̱. Te ndasa kandíja‑i‑ya̱ te nú tú jíni so̱'o‑i tu̱'un‑ya̱. Te ndasa kuni so̱'o‑i te nú tú na̱ún kani tu̱'un‑ya̱ núu̱‑í. 15 Te ndasa kani‑i tu̱'un‑ya̱ te nú tú tájí‑yá‑i ki'i̱n‑i. Nátu̱'un yóso núu̱ tutú: Xáán luu kánda̱a ja'a̱ ñáyɨvɨ kájani tu̱'un kuaká'nu ini̱, jíín já'a̱ ñáyɨvɨ kájani tu̱'un va̱'a tu̱'un luu. 16 Ko nasu̱ táká‑i káchu'un ini̱‑i ja̱ ká'a̱n tu̱'un va̱'a, chi ni̱ ka'a̱n Isaías: Táta̱, ndé ña̱yɨvɨ kándíja tu̱'un kájani‑ná vii, áchí‑de. 17 Núsáá te kuu kandíja‑i onde̱ nú kuni so̱'o‑i, te kuu kuni so̱'o‑i onde̱ nú koo ja̱ káni tu̱'un Dios. 18 Ko ruu̱ ká'a̱n‑ri̱: Á tú ní kájini so̱'o‑i. Ja̱ndáa̱ ni̱ ka̱jini so̱'o‑i, chi̱ ká'a̱n: Nɨ́ɨ́ ñúyɨ́vɨ ní kenda tu̱'un‑i te onde̱ nuu̱ ndɨ́'ɨ‑na̱ ñu̱yɨ́vɨ ní jicha̱ tu̱'un‑i, áchí. 19 Ko ruu̱ ká'a̱n‑ri̱: Á tú ní kájuku̱'un ini̱ ña̱yɨvɨ Israel tu̱'un yá'a. Xnáñúú‑ga̱ ni̱ ka'a̱n Moisés: Ná kúkuíñí‑ro̱ sá'a‑ri̱ jíín ɨngá nación ja̱ násu̱ ñúu̱ máá‑rí kúu, te jíín ɨ́ɨn nación ñáá skití ini̱‑ri̱ róó, áchí‑de. 20 Suni Isaías ni̱ chundéé iní‑de ni̱ ka'a̱n‑de: Ña̱yɨvɨ já tú ní kánandúkú rúu̱, a ni̱ jini̱‑i ruu̱. Te ña̱yɨvɨ já tú ní kájika̱ tu̱'ún rúu̱, ni̱ stá'a̱n ndiji̱n‑ri̱ máá‑rí nuu̱‑í, áchí‑de. 21 Ko sɨkɨ̱ ñáyɨvɨ Israel ká'a̱n: Ncháka ncháa, ni̱ jata ñaa‑ri̱ nda'a‑rí nuu̱ ñáyɨvɨ tú jándatu̱, jíín núu̱ ñáyɨvɨ ní'in ini̱, áchí‑ya̱.