TUTÚ DÍHNA NUU NǏ CADÚHA TÉ PÈLÚ
1
Té Pèlú cádǔha‑dé tutú sá cúú‑xí cuè ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí
Yúhú té Pèlú ní tendaha ñàha Xítohó Jesucrìstú xícá cùu‑í càháⁿ‑í tnúhu‑gá, te càdúha‑í tutú‑a sá cúú‑xí nchòhó ñáyiu xǐnchíté nuu ndècu distritú Pòntó, ndɨhɨ distrìtú Gàlaciá, ndɨhɨ distrìtú Capàdociá, ndɨhɨ distrìtú Àsiá, ndɨhɨ distrìtú Bìtiniá. Chi Dútú Ndiǒxí ní cachí‑gá sá cúú‑ndó děhe‑gá ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú, te Espíritú‑gá ní quide‑xi ndècu yɨñuhu‑ndo núú‑gǎ vitna. Te ní cachí‑gá sá cúú‑ndó děhe‑gá cuèndá tnɨɨ‑ndo nchàa tnúhu càháⁿ Xítohó Jesucrìstú, ndɨhɨ cuèndá nduu ndoo nduu nine iní‑ndó, chi dɨu cuèndá‑áⁿ nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú. Te xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo cuěi vitna te cuěi núú cuàháⁿ núú věxi, te dɨu‑ni‑gá ná cádá te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo.
Tnúhu ndee ìní sá ndécú ndɨ̀hɨ ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí
Te vitna chí ná càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá Xǐtohó Jesucrìstú, chi dɨu‑gá ío ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑o nǔu xíǎⁿ ní quide‑gá sá nchóó nǐ nduu‑o dàtná ɨɨⁿ ñáyiu saa vìtna. Te ducaⁿ nǐ quide ñaha‑gǎ xii‑o cuèndá sá Xǐtohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá te ní ndoto‑gá. Te cuèndá sá nǐ nduu‑o dàtná ɨɨⁿ ñáyiu saa, xíǎⁿ ní ngúndecu ndɨhɨ‑o tnǔhu ndee ìní sá cúndècu ndɨhɨ‑o‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, chi ducaⁿ nǐ cachí‑gá cunduu. Te yàcáⁿ vá quìní‑gá‑ó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ó cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te sá sàndáá iní‑ó Yǎ Ndiǒxí, núu xíǎⁿ coto ñaha‑gǎ xii‑o ndèé ná sàá nduu nàqueheⁿ cuendá ñáhá‑gǎ chi ío càhnu cuu‑gá.
Te xíǎⁿ ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑ndó ndècu‑ndo, te cuěi nándɨ ndòho‑ndo ndecu‑ndo dico sacú‑ni nduu ducaⁿ ndòho‑ndo. Te òré ná cádá càhnu iní‑ndó yǎha‑ndo nchàa sá ná càda ñaha ñáyiu xii‑ndo, te ducaⁿ te cutnùní sàndáá ndisa iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí, te sá dúcáⁿ sàndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí ío‑gá váha dàcúúxí dǐhúⁿ cuàáⁿ chi xíǎⁿ ñá túú cùdíi‑xi. Te cuěi ducaⁿ dico xìto ndeé náhí‑ní‑güedě nǔu ndisa cùu‑xi díhúⁿ cuàáⁿ. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchohó cuèndá nchaa sá ndóhó‑ndó, te na sàá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú te cúñaha‑gǎ xii‑ndo: “Ío váha ní quide‑ndo, te vitna ío càhnu cuu‑ndo, te tàú‑ndó nùcúndecu váha‑ndo”, duha cúñaha‑gǎ xii‑ndo.
Te vitna ío cùu iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú cuěi vátá quìní‑gá‑ndó‑gǎ, te ducaⁿ ǐo sàndáá iní‑ndó‑gǎ, te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑ndó te súúní nì ñá cútnùní iní‑ndó nǎsa cunduu tnúhu cáháⁿ‑ndó sǎ dúcáⁿ ǐo cùdɨ́ɨ́ ìní‑ndó cuèndá sá nǐ naníhí tàhú‑ndó, chi ní sándáá iní‑ndó‑gǎ.
10 Te cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǐ cachí‑güedé nàcuáa cada‑gá cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑o vìtna. Te cue tée‑áⁿ ǐo váha ní dácuáhá‑güedě nàcuáa cada Yá Ndiǒxí dàcácu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o vìtna. 11 Te Espíritú Xítohó Jesucrìstú ní ngúndecu ndɨhɨ cue tée‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑xi xìi‑güedé nàcuáa ndoho‑gá, te ní xáhaⁿ tùcu‑xi xii‑güedé sá sǎtá ná yǎha ndoho‑gá te ío cunuu‑gǎ ndɨhɨ Yá Ndiǒxí. Te ío ní sani iní‑güedé nǔu ná nduu sǎá ducaⁿ càda‑xi, ndɨhɨ nchaa nándɨ‑gá cúú sǎ cádá‑xí. 12 Te Yá Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé sá ncháá tnǔhu váha càháⁿ‑güedé vá cúú‑xí cuèndá méé‑güedě, chi cuèndá nchoo cuè ñáyiu ndècu ñuyíú‑a vitna cùu‑xi. Te dɨu‑ni tnúhu‑áⁿ cúú tnǔhu càháⁿ nchúhú cue tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí núú‑ndó. Te Espíritú sá nǐ taxi Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑o chindee ñaha‑xi xii‑ndɨ́ càháⁿ‑ndɨ́ tnúhu‑gá. Te cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ío cuìní‑xi quiní ndáá‑xi nchaa nàcuáa cuáháⁿ tnúhu‑áⁿ.
Yá Ndiǒxí càchí‑gá sá cádá‑ó mèe‑ni sá vǎha
13 Te sá dúcáⁿ ǐo váha ní quide ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi ío váha cuáha‑ndo cuèndá nàcuáa cundecu‑ndo te vá cání ìní‑ndó càda‑ndo ni ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te ío quɨndáá iní‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí cada váha ñaha‑gǎ nduu na quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú. 14 Te ío tnɨɨ‑ndo nchàa tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te vá cúhúⁿ‑gǎ iní‑ndó nǎndɨ sá cuèhé sá dúhá sǎ nǐ xúhuⁿ iní‑ndó cǔtnàhá vátá cúndècu‑gá‑ndó ìchi‑gá te ni vǎ cádá‑ndó. 15 Te cada‑ndo mèe‑ni sá vǎha cundecu‑ndo dàtná quídé mèe Yá Ndiǒxí Yaá ní cáháⁿ ñáhá xìi‑o cundecu‑o ndɨhɨ‑gá. 16 Te càchí‑gá núú tùtú‑gá: “Cada‑ndo mèe‑ni sá vǎha cundecu‑ndo, chi ducaⁿ quìde yúhú”, duha càchí‑gá núú tùtú‑gá.
17 Te Yá Ndiǒxí cada ndáá‑gá cuéchi nchaa ñáyiu, te vá cádá cuèndá‑gá cuěi nái ñáyiu cùú‑yu, te nchòhó càchí‑ndó sǎ dɨ́ú Tǎtá‑ndó cùu‑gá te ndáá, núu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi canehe‑ndo sá yɨ́ñùhu núú‑gǎ ndɨ nchàa nduu cundecu‑ndo ñuyíú‑a. 18 Te dɨu‑gá ní dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑ndo ɨ̀ɨⁿ ichi sá ñà túú nàndɨ́hɨ ní sanu ichi ñaha cuè ñaní tnáhá‑ndó nǐ xíndecu ndéé sanaha ni cùu, te nchòhó sa nàha‑ndo sá sǎ dúcáⁿ nǐ quide ñaha Yá Ndiǒxí ní dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑ndo ìchi‑áⁿ ñà túú ní chǎhu‑gá ni ɨ̀ɨⁿ díhúⁿ cuàáⁿ, te ni ɨ̀ɨⁿ díhúⁿ cuìxíⁿ sá ndɨ́hɨ́ nìhnu ñuyíú‑a cuèndá‑ndó. 19 Chi Xítohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ní satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ, te ní xíhí‑gá núú cùrúxí cuèndá sá nchóó nàníhí tàhú‑ó, te cùu‑gá dàtná ɨɨⁿ mběé quɨtɨ ío váha iní‑xi, quɨtɨ càndoo canine. 20 Te ducaⁿ nǐ ndoho Xítohó Jesucrìstú, chi ducaⁿ tnàhí ndèé tnuní ndoho‑gá ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú. Te ducaⁿ nǐ yáha‑gá cútnàhá ní quixi‑gá òré vitna cùmání sǎá nduu nàa ñuyíú‑a cuèndá nchoo cùu‑xi sá vǎha xii‑o vìtna. 21 Te nchòhó sa nìhí‑ndó tnǔhu nàcuáa ní yáha Xítohó Jesucrìstú cútnàhá ní quixi‑gá ñuyíú‑a, núu xíǎⁿ sàndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí. Te Yá Ndiǒxí ní dándótó‑gǎ Xítohó Jesucrìstú, te sátá nǐ dándótó ñàha‑gá te ní cachí‑gá sá ǐo càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú. Te sá dúcáⁿ nǐ cuu, xíǎⁿ ío sàndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí, te ní taxi‑gá tnúhu ndee ìní ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo sá sàá nduu cùndecu‑ndo ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.
22 Te Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní quide‑xi te ní sándáá iní‑ndó tnǔhu‑gá, te xíǎⁿ ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑ndó, te cùu iní tnáhá ndìsa‑ndo nacuáa ndècu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí, te xìni ñuhu ndisa‑xi sá ǐo nɨ yùhu nɨ iní‑ndó cùu iní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo. 23 Te nchòhó ní nduu‑ndo dàtná ɨɨⁿ ñáyiu saa sá cuèndá tnúhu Yá Ndiǒxí, te tnúhu‑áⁿ candeca‑xi iní‑ndó nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu ndɨhɨ nihnu‑xi, te ñá dɨ́ú cuèndá ñáyiu ñuyíú‑a ni ndùu‑ndo ɨɨⁿ ñáyiu saa chi cuèndá tnúhu‑gá. 24 Chi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi:
Nchaa ñáyiu ndècu ñuyíú‑a cùú‑yu dàtná cúhú, chi cúhú‑ǎⁿ tnaa‑ni cùdíi‑xi te xìhí‑xi, ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùú‑yu.
Te nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu cùu‑xi datná ɨɨⁿ itá cúhú‑ǎⁿ, chi itá‑áⁿ tnaa‑ni tucu cùdíi‑xi te ndàhvá‑xi, ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu.
25 Dico tnúhu Yá Ndiǒxí chi vá náá tnàhí‑xi, chi duha‑ni ndècu‑xi, te dɨu‑ni duha cundecu‑xi nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.
Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. Te dɨu tnúhu‑áⁿ nǐ dánèhé ñáhá nchǔhú cue tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí xii‑ndo.