5
Tnúhu sá dátǔha ñaha xìi nchaa ñáyiu cuica ñà túú sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí
Te nchòhó ñáyiu cuica ñáyiu cuihna ìní‑xi cundedóho‑ndo tnǔhu na càháⁿ‑í‑a. Vitna ngüíta‑ndo ndɨ̌hú iní‑ndó, te ndáhyú víhí‑ndó, chi quixi ɨɨⁿ tnúndòho cuendá‑ndó te ndoho vìhi‑ndo. Te nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo ndɨhɨ cuita tɨu quɨ̌hɨ́ⁿ, te quee tɨ́quidi dóó‑ndó, te díhúⁿ‑ndó caxi cudi ñùhu. Te xíáⁿ cuita naquiní ndeé‑ndó tnǔndòho sá ñà túú quìde váha‑ndo. Te ndɨhɨ‑ndo ndɨ̀hɨ díhúⁿ‑ndó sǎ nǐ taxúha‑ndo, chi vitna sa ta cùyatni sáá nduu ndɨ̀hɨ ñuyíú‑a. Te nchaa cue tée ní quide chìuⁿ núú chíúⁿ‑ndó nǐ ndatnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ‑güedé nàcuáa cháhu‑ndo‑güedě ní cùu, te ñá túú ní chǎhu‑ndo‑güedě nàcuáa ní xáhaⁿ‑ndo xìi‑güedé, núu xíǎⁿ ío ndècuéchi‑ndo. Te Yá Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu ní tecú dóho‑gá nàcuáa càháⁿ‑güedé sá nì dándàhú‑ndó‑güedě. Te nchòhó ñáyiu cuica, sá ndécú vǎha‑ni‑ndo cùndee iní‑ndó, núu quìde‑ni‑ndo nchaa sá věxi iní‑ndó. Te cùu‑ndo datná ɨɨⁿ quɨtɨ nùcuíhnu mee‑ni xèxi‑dɨ, te sàá nduu sàhni‑güedé‑dɨ. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchohó chi ndècu váha‑ndo vìtna, te sáá ɨɨⁿ nduu nàcháhu‑ndo nchàa sá quídé‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí te núu vá quɨ̀ndáá iní‑ndó‑gǎ. Te quìde úhú iní‑ndó sàhni‑ndo cue ñáyiu quìde ndáá núú Yǎ Ndiǒxí, te ñá túú nǎ quídě‑yu.
Cunduu càhnu iní‑ó te cáháⁿ ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí
Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, cada ndee‑ni ìní‑ndó cùndetu‑ndo ndéé ná quìxi tucu‑gá ñuyíú‑a, te cada‑ndo dàtná quídé nchàa ñáyiu chìhi tatá chi sàcúndetú‑yu ndéé cúúⁿ dǎú te chìhí‑yu. Te cùndee‑ni iní‑yu sàcúndetú‑yu ndéé cúúⁿ‑gǎ dáú te cùu itú‑yu, te ndùdɨ́ɨ́ ìní‑yu. Te ducaⁿ càda nchohó tucu cada ndee ìní‑ndó cùndetu‑ndo, chi sa ta cùyatni nduu quixi tucu Xítohó Jesucrìstú. Te duha ndùu tnúhu càháⁿ‑í núú nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, vá ndàcáⁿ cuéchi núú tnáhá‑ndó te núu nása cùu ndecu‑ndo, chi ñá cuèhé‑gá nduu cùmání te quixi Crìstú nacuaca ñaha‑gǎ xii‑o cùndecu‑o núú Yǎ Ndiǒxí, te mee‑gǎ cada ndáá‑gá cuéchi‑o. 10 Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, ndacu iní‑ndó nàcuáa ní quide nchaa cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha sá ǐo càhnu ní xínduu iní‑güedé cuěi nándɨ ní ndoho‑güedé. 11 Te cùtnuní iní‑ó sǎ cúú‑ó ñǎyiu ío váha táhú‑xi te núu na càda cahnu iní‑ó nchàa sá ná yǎha‑o cuèndá Yǎ Ndiǒxí. Te nàha‑ndo sá ndǐi Jǒb ducaⁿ nǐ quide ndíi, chi nándɨ sá nǐ yáha ndíi te ní quide càhnu iní ndíi. Te sátá nǐ yáha ní ndoho ndíi, te ío cuéhé sǎ nǐ sáñaha Yǎ Ndiǒxí xii ndíi. Chi ío váha iní‑gá te ío cùndahú iní‑gá nchaa ñáyiu ío càhnu iní‑xi.
12 Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, chí cúndèdóho tucu tnúhu na càháⁿ‑í‑a, chi ío xìni ñuhu‑xi. Vá cácú nèhe‑ndo Yá Ndiǒxí òré cuìní‑ndó sǎ cútnùní iní ñáyiu sá ndàá cada‑ndo ɨ̀ɨⁿ sá càháⁿ‑ndó. Te nì vá cácú nèhe‑ndo sá càchí‑yu cùu ndióxí cádǔha cue tée ñuyíú‑a. Te núu ɨɨⁿ sá xìcáⁿ tnàha ñáyiu‑ndo nǔú‑ndó te cúñaha‑ni‑ndo te núu cuu àdi sá vǎ cúú. Te vá cácú nèhe‑ndo Yá Ndiǒxí, ducaⁿ te vá dándòho ñaha‑gá xii‑ndo.
13 Te núu ndòho‑ndo te cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí, àdi te núu ndècu váha‑ndo te cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó te chiñuhu‑ndo‑gǎ, 14 àdi núu cùhú‑ndó te cana‑ndo cuè tée yɨ̀ndaha ñaha xii‑ndo nacuáa ndècu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí cuèndá tee‑güedé acìtí dɨ́quɨ́‑ndó, te cácáⁿ táhú‑güedě núú‑gǎ cuèndá‑ndó dàtná ní cachí méé‑gǎ cunduu. 15 Te núu quɨndáá ndisa iní‑ndó sǎ ndǔha‑ndo, te ndúha‑ndo chi Yá Ndiǒxí cada tátna ñaha‑gǎ xii‑ndo, àdi núu ní quide‑ndo ɨ̀ɨⁿ sá ñà túú tàú‑ndó càda‑ndo núú‑gǎ te cada càhnu iní‑gá cuéchi‑ndo. 16 Te xìni ñuhu‑xi cútnǔhu tnàha‑ndo oré ñá túú cùndáá‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá chindee tnǔhu tnàha‑ndo cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo‑gǎ te xocàni‑gá cuéhé‑ndó, te cada càhnu iní‑gá nchaa sá ñà túú vǎha ní quide‑ndo te núu cundecu váha iní‑ndó. Te nchaa ñáyiu ndècu váha iní‑xi núú Yǎ Ndiǒxí na càcáⁿ‑yu ɨɨⁿ sá cuìní‑yu núú‑gǎ te nìhí‑yu, chi sàá tnúhu‑yu núú‑gǎ. 17 Te té Èliás, tée ní xíndecu ndéé sanaha nǐ cáa‑dé dàtná cáá nchòo. Te ní cáháⁿ ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí nɨ yùhu nɨ iní‑dé ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá sá vǎ dácùuⁿ‑gá dáú, te ní tnɨɨ‑gá tnúhu ní cáháⁿ‑dé, te ñá ní dàcuuⁿ‑gá dáú ǔní cuíá dava. 18 Te dǎtnùní ducaⁿ te ní cáháⁿ ndɨhɨ tucu té Èliás‑áⁿ Yǎ Ndiǒxí sá dácùuⁿ‑gá dáú te ní cuuⁿ, te ní cuu tucu nchaa sá nǐ xitu‑güedé.
19 Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, te núu dava‑ndo sà ndecu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí ní cùu te ní dáñá‑ndó, te ndècu tucu dava‑ndo nadaxǐnu iní tnáhá‑ndó nùcúndecu tucu‑ndo ìchi‑gá, 20 te núu ducaⁿ na càda‑ndo te dàcácu nihnu tnàha‑ndo núú ùhú núú ndàhú, te mee Yǎ Ndiǒxí cada càhnu iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo cuěi ío cuéhé cuěchi ní quide‑ndo.