4
Vá cúú cùndecu‑o ichi Yá Ndiǒxí te cada‑o nǎndɨ sá cuèhé sá dúhá
¿Te xìní‑ndó nǎ cuèndá nàá ñáyiu te xǐsahni tnàhá‑yu‑ǎⁿ? Te nàá‑yu sá tnǔhu cuédú íní, chi dɨu‑ni xíǎⁿ ñúhú ìní‑yu, te ñá túú ndècu váha iní‑yu. Chi cuìní‑yu cundecu ndɨhɨ́‑yu ɨɨⁿ sá ñà túú ndècu ndɨhɨ́‑yu, te ñá túú nìhí‑yu núu xíǎⁿ xǐcuu cuédú íní tnáhǎ‑yu, te xǐcuèhé tnáhǎ‑yu, te càni tnahá‑yu, te xǐsahni tnàhá‑yu. Te ñá túú nìhí‑yu sá cuìní‑yu chi ñá túú xìcáⁿ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. Te cuěi xìcáⁿ‑yu ɨɨⁿ sá cuìní‑yu núú‑gǎ te ñá túú sǎñaha‑gǎ, chi ñá túú xìcáⁿ‑yu ɨɨⁿ sá cúú xìí‑yu sá vǎha, chi ɨɨⁿ sá ná ndɨ̌hɨ‑yu núú cádǎ‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá xìcáⁿ‑yu, núu xíǎⁿ ñá nìhí‑yu. Te nchaa ñáyiu ducaⁿ xǐquide ío cùu sáá iní‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. Te nàha‑ndo sá ncháá ñǎyiu cùdɨ́ɨ́ ìní‑xi cundecu ichi cuèhé ichi duha cùu úhú iní‑yu Yá Ndiǒxí, chi vá cúú cùndecu‑o ichi cuehé ichi duha, te cundecu‑o ìchi‑gá. Te ñá túú dìó ducaⁿ càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: “Yá Ndiǒxí ní taxi‑gá Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑o. Te Espíritú‑gá‑áⁿ cuìní‑xi sá méé‑ní‑gǎ cuhuⁿ iní‑ó”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. Te Yá Ndiǒxí ío chìndee ñaha‑gá cuèndá cada ndáá‑ó nǔú‑gǎ dàtná càchí tucu‑xi núú tùtú‑gá núú càchí‑xi: “Yá Ndiǒxí ñá túú cùu váha iní‑gá núú nchàa ñáyiu quìde cahnu mee‑xi, dico chìndee‑gá cue ñáyiu ndàhú iní‑xi”, duha càháⁿ‑xi núú tùtú‑gá. Te cada‑ndo nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. Te vá cádá‑ndó nàcuáa cuìní yucu ñǎvǎha, ducaⁿ te xóo cóo ndéé ñáhá‑xí xìi‑ndo. Te tnɨɨ‑ndo tnǔhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí te cundecu ndɨhɨ ñaha‑gǎ xii‑ndo. Te nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha daña‑ndo ìchi‑áⁿ te cada váha‑ndo. Te nchaa nchòhó ñáyiu sàni iní cunu cuechi nǔú Yǎ Ndiǒxí te quìde‑ni‑ndo nchaa sá cuèhé sá dúhá, te ñá túú quìde váha‑ndo nǔu ducaⁿ, chi xìni ñuhu‑xi sá càcáⁿ‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí sá ná ndádá ndòo ndada nine‑gá iní‑ndó. Te ndixi cuéchi iní‑ndó nchàa sá quídé‑ndó ndèé ndáhyú ndisa‑ndo sǎ ndɨ̀hú iní‑ndó, te ñá dɨ́ú dà cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó. 10 Te náhmá‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí nchaa sá nǐ quide‑ndo, te ngúndecu váha‑ndo nǔú‑gǎ.
Vá càháⁿ‑ó nchàa sá quídé tnàha ñáyiu‑o
11 Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, vá cuátnùhu tnaha‑ndo, chi nchaa ñáyiu sàtnuhu tnaha dìcó‑ni ndàa nuú‑yu ndèhe tnahá‑yu, te ñá túú càháⁿ váha‑yu cuèndá tnúhu Yá Ndiǒxí sá sánú ìchi ñaha xií‑yu nàcuáa cundecú‑yu, chi dàquee tɨ́hǔ‑yu tnúhu‑áⁿ. Te núu càchí‑ndó sǎ ñà túú càháⁿ váha tnúhu Yá Ndiǒxí, te xíǎⁿ quéé‑xí sǎ ñà túú sàndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ‑gá, te cuìní‑ndó cùnuu tnúhu‑ndo nǔú tnǔhu‑gá. 12 Te mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá nàcuáa cada‑o, te dɨu‑ni mee‑gǎ càháⁿ‑gá te núu ní quide váha‑o, àdi ñá túú ní quìde váha‑o. Te dɨu‑ni mee‑gǎ dàcácu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú, te dɨu‑ni‑gá daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá‑gǎ xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú‑áⁿ te núu vá cádá vǎha‑o. Te nchoo ñà túú nǎ cúú‑ó, te núu mee‑ni nchàa sá quídé tnàha ñáyiu‑o cùndehe‑o.
Ñá túú cùtnuní iní‑ó nǎsa túndaá‑ó ɨ̀ngá nduu
13 Te dava nchòhó càchí‑ndó sǎ vítná àdi tneé quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó ɨ̀ɨⁿ ñuú, te yàcáⁿ cundecu‑ndo ɨ̀ɨⁿ cuíá cada‑ndo ɨ̀ɨⁿ ndáhú te níhí‑ndó dǐhúⁿ. 14 Te ni ñǎ xìní‑ndó nǎ cúú sǎ yǎha‑ndo vìtna àdi tneé. Te nchoo cùu‑o datná ɨɨⁿ vícó núhú, chi vícó‑ǎⁿ tnàvíí ndéhé‑ó te tna tnaa‑gá sa ní ndóñúhú‑xí. Ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchoo chi ɨɨⁿ ǔú nduu duha věxi‑o ñùyíú‑a te ndoñuhu‑o. 15 Te núu sàndáá iní‑ó Yǎ Ndiǒxí te duha cáháⁿ‑ó: “Te núu Ndiǒxí ná càchí‑gá sá cúndècu tnaa‑o ñuyíú‑a te cada chìuⁿ‑o”, duha cachí‑ó. 16 Dico mee‑ndo chi ío ñɨɨ́ iní‑ndó cuìní‑ndó cùnuu tnúhu‑ndo nǔú Yǎ Ndiǒxí, te ñá túú ndùu váha‑xi sá dúcáⁿ quìde‑ndo. 17 Te núu xìní‑ó càda‑o sá vǎha te ñá túú quìde‑o, te cùu‑xi ɨɨⁿ cuéchi núú‑gǎ.