5
Nàcuáa tàú‑xi cada ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú
Te yúhú càháⁿ‑í dóho nchaa nchòhó cue tée yɨ̀ndaha nchaa dava‑gá ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú, chi tnàhá yúhú yɨ́ndàha‑í ñáyiu ndècu ichi‑gá, te sàndáá iní‑í tnúhu‑gá, te ní xiní‑í nchaa nàcuáa ní ndoho‑gá, te sáá nduu te tnàhá‑í cunuu‑ǐ ndɨhɨ‑gá. Te ío canehe cuèndá‑ndó nchàa ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí yɨ́ndàha‑ndo te cada‑ndo dàtná quídé cuè toli, chi cue tée‑áⁿ ǐo váha xìto‑güedé mběé‑güedě. Te canehe cuèndá‑ndǒ‑yu sá cúú ìní méé‑ndó te ñá dɨ́ú sǎ ìó ɨɨⁿ ñáyiu cada yica ñàha xii‑ndo, te ni ñà dɨ́ú sǎ cuìní‑ndó cùhuⁿ yáhu‑ndo, chi nɨ yùhu nɨ iní‑ndó còto‑ndó‑yu, chi ducaⁿ cuìní Yǎ Ndiǒxí cunduu. Te vá cádá‑ndó sǎ ǐo cùnuu‑ndo núǔ‑yu, chi cada‑ndo mèe‑ni sá vǎha cuèndá ducaⁿ cànchicúⁿ nihnú‑yu cadá‑yu tnàhá‑yu. Te òré ná quíxí tùcu Xítohó Jesucrìstú Yaá néhé cuèndá ñáhá xìi‑o nchaa‑o ñuyíú‑a, te taxi‑gá sá ǐo váha nduu táhú‑ó, te cunuu‑o ndɨ̀hɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.
Te nchòhó ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ ǐo quɨndáá iní‑ndó cuè tée yɨ̀ndaha ñaha xii‑ndo nacuáa ndècu‑ndo ichi‑gá, te nchaa‑ndo tàú‑ndó quɨ̀ndáá iní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo, chi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi ɨɨⁿ xichi:
Nchaa ñáyiu quìde cahnu mee‑xi ñá túú cùu váha iní Yǎ Ndiǒxí núǔ‑yu,
dico nchaa ñáyiu ndàhú iní‑xi te chìndee ñaha‑gá xií‑yu.
Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. Te daña‑ndo mèe‑ndo núú ndáhá Yǎ Ndiǒxí, chi mee‑gǎ ío cùnuu‑gá. Te núu ducaⁿ na càda‑ndo, te sáá nduu te cada nínu ñaha‑gǎ xii‑ndo. Te nchaa sá yǎha‑ndo ndècu‑ndo te nachihi‑ndo ndàha Yá Ndiǒxí, chi mee‑gǎ xító ñàha‑gá xii‑ndo.
Te ío váha cuáha‑ndo cuèndá cundecu‑ndo, te quɨhɨ iní‑ndó chi sácuíhná xícá cùu‑xi cuiní‑xi dacuǐta nihnu ñaha‑xi xìi‑o, chi ío cùu úhú iní ñáhá‑xí, te cùu‑xi datná ɨɨⁿ quɨtɨ dééⁿ xícá ndùcu sá cáxí‑xí. Te ío quɨndáá iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú, te vá dáñá‑ndó mèe‑ndo dandahú ñáhá sàcuíhná xii‑ndo càda‑ndo nacuáa cuìní‑xi, chi nàha‑ndo sá ncháá ñǎyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú xǐndecu nɨhìí ñuyíú ndóhǒ‑yu dàtná ndóhó nchòo ndecu‑o ichi‑gá. 10 Dico sacú‑ni nduu duha cundoho‑o te dǎtnùní ñá túú‑gǎ ná cumání‑ó cùndecu‑o núú Yǎ Ndiǒxí, te dàvá‑áⁿ vǎ cání ɨ̀ɨⁿ cani úú iní‑ó cùndecu‑o ichi‑gá. Te ío‑gá ngúndecu ndɨhɨ‑o tnǔhu ndee ìní cada‑o nchàa nacuáa càháⁿ‑gá, te ducaⁿ càda‑o chi mee Yǎ Ndiǒxí ío chindee ñàha‑gá xii‑o, te dɨu‑ni Yaá‑ǎⁿ ǐo cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o, chi ní cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑o cùndecu‑o núú ǐo váha càa ndecu‑gá cundecu‑o nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te ducaⁿ nǐ quide‑gá chi ní sándáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú. 11 Te ío ndacáⁿ táhú‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí chi ío càhnu cuu‑gá, te cùnuu‑gá nchaa nduu nchaa quɨ́ú. Te ducaⁿ na cùnduu.
Tnúhu ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná
12 Te té Sìlvanú xìní‑í sá cúú‑dě ɨɨⁿ tée quìde ndáá ndécú ìchi Xítohó Jesucrìstú, te dɨu‑dé ní cáháⁿ ndàhú‑í núú‑dě ní tee‑dé ɨɨⁿ ǔú tnúhu sá nǐ xáhaⁿ‑ǐ xii‑dé núú tùtú‑a cuèndá daquìxi‑í ndaha‑ndo, te núú tùtú‑a càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ Yǎ Ndiǒxí ío cùu iní ñáhá‑gǎ, te chìndee ñaha‑gá xii‑ndo ndècu‑ndo, te càchí tnúhu tucu‑í xii‑ndo sǎ ǐo quɨndáá iní‑ndó sǎ ndàá ducaⁿ quìde ñaha‑gá xii‑ndo.
13 Te cue ñáyiu ndècu ñuú Babìloniá, ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí, dɨu‑ni ñáyiu ní cachí Yǎ Ndiǒxí sá nánìhí tàhú dàtná cúú nchòhó, ío quìde ndee iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo, te tnàhá té Mǎcú tée cùu datná ɨɨⁿ déhe‑í quídé ndèe iní ñáhá‑dě xii‑ndo. 14 Te ndɨhɨ tnúhu yɨñùhu cada ndee iní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo, te xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá ǐo na cùndecu nahi nchaa nchohó ñáyiu ndècu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.