TUTÚ CÚÚ ÙÚ NÍ CADÚHA TÉ PÈLÚ
1
Té Pèlú cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí
Yúhú té Xǐmú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑í, xínú cuèchi núú Xǐtohó Jesucrìstú, chi mee‑gǎ ní tendaha ñàha‑gá xii‑í xícá cùu‑í càháⁿ‑í tnúhu‑gá. Te càdúha‑í tutú‑a sá cúú‑xí nchàa nchohó ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑gá dàtná sàndáá iní‑ndɨ́‑gá, te ducaⁿ chi Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ní dácàháⁿ‑gá iní‑ó nǐ sándáá iní‑ó‑gǎ, chi cùu‑gá Yaá ío váha quìde ndáá ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú Yaá dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú. Te xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá ùuⁿ‑gá uuⁿ‑gá ná cuìta chindee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ, te ducaⁿ ǐo váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo, te ducaⁿ càda‑gá chi ta cùtnuní‑gá iní‑ndó nàcuáa ndùu cuendá‑gá, te ducaⁿ ta cùtnuní tucu iní‑ndó nchàa nacuáa ndùu cuendá Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Xǐtohó‑ó.
Nàcuáa quìde ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú
Te Yá Ndiǒxí ío càhnu cuu‑gá chi chìndee ñaha‑gá xii‑o quìde ndáá‑ó ndècu‑o datná cuìní méé‑gǎ, te ducaⁿ chi cùtnuní iní‑ó nàcuáa sàni iní Xítohó Jesucrìstú Yaá ní cáháⁿ ñáhá xìi‑o. Te òré ní cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑o te ní cutnùní iní‑ó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá te ío váha quìde‑gá. Te ducaⁿ nǐ cutnùní tucu iní‑ó nàcuáa ní cáháⁿ‑gá cada ñaha‑gǎ xii‑o, te tnúhu ní cáháⁿ‑gá‑áⁿ ǐo càhnu cuu‑xi te ío váha, te nchoo nǐ sándáá iní‑ó tnǔhu‑áⁿ nǔu xíǎⁿ ñá túú‑gǎ ndécú‑ó ìchi cuehé ichi duha te ni ñà túú‑gǎ sání ìní‑ó càda‑o nándɨ sá cuèhé sá dúhá, te ní cuu vii ní cuu váha iní‑ó vìtna. Te sá dúcáⁿ quìde‑gá te xíǎⁿ ío nducu ndèe‑ndo cada‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ‑í‑a, te nchòhó sàndáá iní‑ndó‑gǎ dico ñá dɨ́ú mèe‑ni xíǎⁿ chi tnàhá xíní ñùhu‑xi cada ndáá‑ndó cùndecu‑ndo. Te núu quìde ndáá‑ndó ndècu‑ndo te xìni ñuhu‑xi tecú tnùní‑ndó tnǔhu‑gá. Te núu tècú tnùní‑ndó te cùu‑ndo ñáyiu xìní cotnɨɨ mee‑xi, te núu cùu‑ndo ñáyiu sàcóo tnɨɨ mee‑xi te xìni ñuhu‑xi cunduu cahnu iní‑ndó cuěi nándɨ sá ná yǎha‑ndo cùndecu‑ndo, te núu càhnu iní‑ndó te xìni ñuhu‑xi cada ndáá‑ndó cùndecu‑ndo datná cuìní méé Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo. Te núu quìde ndáá‑ndó ndècu‑ndo, te xìni ñuhu‑xi ío cuu iní tnáhá ndɨ̀ mee‑ndo nacuáa ndècu‑ndo ichi‑gá, te núu cùu iní tnáhá ndɨ̀ mee‑ndo te xìni ñuhu‑xi cuu iní‑ndó nchàa dava‑gá tnàha ñáyiu‑ndo.
Te núu sa ducaⁿ quìde‑ndo ndecu‑ndo te uuⁿ‑gá cuita ducaⁿ càda‑ndo quɨ́hɨ́ⁿ núú cuàháⁿ núú věxi, te núu ducaⁿ quìde‑ndo te cùu‑ndo cue ñáyiu ñá túú dàna iní‑xi xǐndecu, te cuita cutnùní‑gá iní‑ndó nchàa nacuáa sàni iní Xítohó Jesucrìstú quɨ́hɨ́ⁿ. Te nchaa ñáyiu ñá túú cuìní ducaⁿ càda cuú‑yu ñáyiu ñá túú tnàhí ndìxi túu iní‑xi sá Yǎ Ndiǒxí sa ní ndada ndoo ní ndada nine‑gá iní‑yu cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá nǐ xóo cadá‑yu, te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná ɨɨⁿ ñáyiu cuàá àdi datná ɨɨⁿ ñáyiu ñá túú cùtnuní váha núú‑xi, te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùú‑yu cuèndá sá dúcáⁿ quìdé‑yu. 10 Te xíǎⁿ nǔu yúhú càháⁿ‑í dóho nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú, te ío nducu ndèe‑ndo cada váha‑ndo cùndecu‑ndo cuendá cutnùní ndáá iní‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí ní cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑ndo, te ducaⁿ nǐ quide‑gá chi ducaⁿ nǐ cachí‑gá cada‑gá. Te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu cani iní‑ndó dàña‑ndo ichi‑gá, te núu vá dáñá ndèé‑ndó càda‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ‑í‑a. 11 Te núu ducaⁿ na càda‑ndo cundecu‑ndo, te ío vii ío váha cada Yá Ndiǒxí queheⁿ cuèndá ñáhá‑gǎ xii‑ndo òré ná sàá‑ndó nǔú ndécú Xǐtohó Jesucrìstú táxí tnùní‑gá nchaa nduu nchaa quɨ́ú, te dɨu‑ni Yaá‑ǎⁿ cúú Xǐtohó‑ó te ní dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú.
12 Te ducaⁿ‑ni quɨ̀hɨ‑í dandàcu iní ñáhà‑í xii‑ndo nchàa tnúhu càháⁿ‑í‑a cuěi sa xìní‑ndó tnǔhu‑áⁿ, te cuěi sàndáá váha iní‑ndó nchàa tnúhu ndáá dácuàha‑ndo. 13 Te yúhú quídé cuèndá‑í sá ǐo tàú‑xi cáháⁿ‑í dóho‑ndo nɨ̀ni ndecu‑í ñuyíú‑a cuèndá sá vǎ nácuànaa‑ndo nacuáa cada‑ndo cùndecu‑ndo. 14 Chi Xítohó Jesucrìstú ní cachí‑gá sá ñà túú‑gǎ vài nduu cundecu‑í ñuyíú‑a te cuú‑í. 15 Te ío nducu ndèe‑í nducu‑ǐ nàcuáa cada‑í cuèndá quendóo ndɨhɨ‑ndo nchàa tnúhu càháⁿ‑í‑a, te cuěi na yǎha cuú‑í dico vá nácuànaa‑ndo cada‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ tnúhu sá dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo vìtna.
Cue tée ní xiní núú sǎ ǐo càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú
16 Te sa ní dánèhé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo sǎ ǐo càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú. Te ní cachí tnúhu tucu‑ndɨ́ nàcuáa cada‑gá òré quixi tucu‑gá, te tnúhu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu ndáá cuɨtɨ te ñá dɨ́ú tnǔhu sá nǐ sani iní cue ñáyiu ñuyíú‑a cùu‑xi, chi nchúhú ní xiní núú‑ndɨ̌ nàcuáa ní quide‑xi cútnàhá ní cutnùní iní‑ndɨ́ sá ǐo càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú. 17 Chi dàvá‑áⁿ ǐo váha ní quide Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ní quide càhnu‑gá Xítohó Jesucrìstú, te dɨu‑ni dàvá‑áⁿ nǐ cáháⁿ Dútú Ndiǒxí ndéé andɨu nǐ xáhaⁿ‑gǎ xii Xítohó Jesucrìstú: “Yòhó cúú‑n Děhe‑í tée ío cùu iní‑í, te ío cùdɨ́ɨ́ ìní ñáhà‑í xii‑n”, duha ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii Xítohó Jesucrìstú. 18 Te nchúhú ní tecú dóho‑ndɨ́ ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ndéé andɨu cǔtnàhá ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑gǎ xii Xítohó Jesucrìstú, chi tnàhá‑ndɨ́ ndécú‑ndɨ̌ ndɨhɨ‑gá yucu núú dúcáⁿ nǐ quide càhnu ñaha Yá Ndiǒxí xii‑gá.
19 Te ndècu ndɨhɨ‑o nchaa tnúhu ní cáháⁿ cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha te nchaa tnúhu‑áⁿ càháⁿ‑xi nchaa nàcuáa cada‑xi vitna, te cùtnuní iní‑ó sǎ tnǔhu ndáá cúú‑xí, te xìni ñuhu‑xi cada cuendá váha‑ndo nchàa nacuáa càháⁿ tnúhu‑áⁿ, chi tnúhu‑áⁿ cúú‑xí dàtná ɨɨⁿ ñuhú dáyèhé‑xi ndéé òré véxi túndaá quéné chòdíní cáhnú dàyehé‑dɨ. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu tnúhu‑áⁿ chi quìde‑xi nacuáa cutnùní iní‑ó cuèndá Xítohó Jesucrìstú. 20 Te xìni ñuhu‑xi sá ǐo‑gá cada cuèndá‑ndó sǎ ñà túú ñǎyiu tecú tnùní ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu sá nǐ chídó tnùní cue tée ní cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha, te núu Yá Ndiǒxí vá cádá‑gǎ nàcuáa cutnùní iní‑yu nàcuáa càháⁿ nchaa tnúhu‑áⁿ. 21 Te cue tée‑áⁿ ǐo ní xíndecu yɨñùhu‑güedé núú Yǎ Ndiǒxí, te nchaa tnúhu sá nǐ cáháⁿ‑güedé‑áⁿ ñà túú cùu‑xi tnúhu sá nǐ cahu iní méé‑güedě, chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní dácáhú ìní ñáhá‑xí xìi‑güedé nàcuáa cunduu tnúhu cáháⁿ‑güedé.