3
Nàcuáa tàú cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí cada‑güedé
Te ìó ɨɨⁿ tnúhu càháⁿ ñáyiu sá nǔu ɨɨⁿ tée cuìní quɨndaha ñàha xii ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí, te ɨɨⁿ sá vǎha cuìní‑dé cada‑dé càchí‑yu, te ndáá quéé‑xí tnǔhu càháⁿ‑yu. Te yúhú càchí‑í sá cuè tée ducaⁿ na quɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu te xìni ñuhu‑xi cuu‑güedé cue tée quìde ndáá cuèndá sá vǎ càháⁿ ñáyiu cuèndá‑güedé sá ñà túú quìde ndáá‑güedé. Te na cùu‑güedé cue tée ndèca ɨɨⁿ caa‑ni ñadɨhɨ́, te na cùu‑güedé cue tée ñá túú quìde cutexínu ndècu, te na cùu‑güedé cue tée quìde nchaa nacuáa tàú‑xi cunduu, te na cùu‑güedé cue tée sǎñaha nùu vehe ndetatú nchaa ñáyiu ñùhu ichi, te na cùu‑güedé cue tée dànehé ñáhá vǎha xii ñáyiu tnúhu Yá Ndiǒxí. Te vá cúú‑güedě cue tée quɨhu, te ni vǎ cúú‑güedě cue tée ndùcu pletú, te ni vǎ cúú‑güedě cue tée dìcó‑ni ducaⁿ nìhí díhúⁿ, te ni vǎ cúú‑güedě cue tée sàni iní nàá, te ni vǎ cúú‑güedě cue tée ñùhu iní mee‑ni dǐhúⁿ. Chi na cùu‑güedé cue tée váha iní‑xi te cunduu càhnu iní‑güedé. Te na cùu‑güedé cue tée ío váha sànu ichi ñadɨhɨ́‑xi ndɨhɨ landú‑xi, te na cùu‑güedé cue tée quìde nacuáa sàndáá iní ñáhá làndú‑xi cuèndá canehe‑güexi sá yɨ́ñùhu núú‑güedě. Chi núu cùu‑güedé cue tée ñá ndácú cànuichi ñadɨhɨ́‑xi ndɨhɨ landú‑xi, te vá ndácú‑güedě quɨndaha‑güedě cue ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí. Te vá cúú‑güedě cue tée íchí ni sàndáá iní‑xi tnúhu Yá Ndiǒxí, chi na cuáháⁿ te cada nínu‑güedé méé‑güedě te cuíta nihnu‑güedé dàtná ní xíta nihnu sácuíhná. Te xìni ñuhu‑xi cuu‑güedé cue tée càháⁿ váha ñáyiu cuèndá‑xi, cuěi ñá dɨ́ú ñǎyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí cuèndá sá vǎ cuátnùhu ñaha ñáyiu xii‑güedé, chi núu ñáhá te cudana te sácuíhná quesaha‑xi tàxi tnuní ñáhá‑xí xìi‑güedé.
Cue tée chìndee ñaha xii cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí
Te tnàhá cue tée chindee ñàha xii cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí xíní ñùhu‑xi cuu‑güedé cue tée quìde nchaa nacuáa tàú‑xi cunduu, te vá cúú‑güedě cue tée càchí sá càháⁿ ndáá te ñá ndàá, te ni vǎ cúú‑güedě cue tée quɨhu, te ni vǎ cúú‑güedě cue tée sàni iní‑xi dìcó‑ni ducaⁿ nǐhí dǐhúⁿ. Te xìni ñuhu‑xi cuu‑güedé cue tée ñá túú dàña ndeé sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí, te na cùu‑güedé cue tée ío váha cùu iní‑xi cuèndá nchaa sá vǎha quìde‑güedé. 10 Te xìni ñuhu‑xi coto ndeé ñáhá xìi‑güedé te núu cùu‑güedé cue tée quìde váha, te núu cùu‑güedé cue tée quìde váha ña te cuu chindee‑güedě cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí. 11 Te tnàhá tucu nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ná càdá‑yu nchaa nàcuáa tàú‑xi cunduu, te vá cúndùu yɨtɨ yuhú‑yu, te ni vǎ cúǔ‑yu ñáyiu quìde cutexínu ndècu, te na cùú‑yu ñáyiu ío váha quìde ndáá. 12 Te nchaa cue tée chindee ñàha xii cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí, xìni ñuhu‑xi cuu‑güedé cue tée ndècu ɨɨⁿ caa‑ni ñadɨhɨ́‑xi, te na cùu‑güedé cue tée sànu ichi váha ñadɨ̀hɨ́‑xi ndɨhɨ landú‑xi. 13 Te núu na càda ndáá‑güedé chindee‑güedě cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí, te canehé‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑güedě, te ducaⁿ te vá cúú càháⁿ núú‑güedě cáháⁿ‑güedé núú ñǎyiu tnúhu Xítohó Jesucrìstú sá sàndáá iní‑güedé.
Ío càhnu cuu tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí
14 Te cuìní‑í ndɨ̌hɨ‑ni quixi coto ñaha‑ǐ xii‑n dico díhna‑gá cádǔha‑í tutú‑a daquìxi‑í ndaha‑n 15 chi na cuáháⁿ cuyaa‑ǐ. Te xíáⁿ nǔu càdúha‑í tutú‑a daquìxi‑í ndaha‑n cuèndá cutnùní iní‑n nǎsa cada‑n cùndecu‑n ndɨhɨ nchaa ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí. Te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná ɨɨⁿ vehe cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú, chi ndècu ndɨhɨ ñaha‑gá xií‑yu, te cùú‑yu ñáyiu càháⁿ váha cuèndá tnúhu‑gá. 16 Te cùtnuní ndáá iní‑ó sǎ ǐo càhnu cuu tnúhu càháⁿ Xítohó Jesucrìstú, tnúhu sá càháⁿ nàcuáa ndùu ichi ndecu‑o, te duha càháⁿ tnúhu‑áⁿ:
Te ní quixi Yá cúú Ndiǒxí ñuyíú‑a ní cuu‑gá ɨɨⁿ ñáyiu,
te Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní cáháⁿ ndáá‑xi sá cúú‑gǎ ɨɨⁿ Yaá ío váha quìde ndáá,
te cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní xiní ndáá‑xi nchaa nàcuáa ní quide Yaá ní quixi ñuyíú‑a.
Te ní xíté nuu tnúhu‑gá nɨhìí ñuyíú‑a,
te nděni ní cuu ní ngüíta‑yu sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá,
te mee‑gǎ cuándaa‑gá andɨu.
Duha càchí tnúhu‑áⁿ.