2
Nàcuáa cáháⁿ ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí
Te na càchí tnúhu‑í xii‑n nchàa nacuáa cada‑n. Te díhna‑gá càchí tnúhu‑í sá cǎháⁿ ndɨhɨ‑n Yǎ Ndiǒxí cuèndá nchaa ñáyiu te núu nása cùu xíndecú‑yu, te cácáⁿ táhú‑n nǔú‑gǎ cuèndá‑yu, te ducaⁿ ǐo ndacáⁿ táhú‑n nǔú‑gǎ cuèndá nchaa sá vǎha quìde ñaha‑gá xií‑yu. Te ducaⁿ cǎháⁿ ndɨhɨ‑n Yǎ Ndiǒxí cuèndá nchaa cue tée cùnuu ndɨhɨ cuendá nchaa dava‑gá cue tée cùchiuⁿ cuendá cada váha‑güedé, te ducaⁿ nchòo ñá túú nǎ cuu cundecu‑o, te ñá túú tnàhí ná cani iní‑ó cùndecu‑o, te ío cundecu yɨñùhu‑o núú Yǎ Ndiǒxí, te cada‑o nchàa nacuáa tàú‑xi cunduu. Te núu ducaⁿ na càda‑o cáháⁿ ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí cuèndá nchaa ñáyiu te quìde váha‑o, te ndùu vétú iní Yǎ Ndiǒxí Yaá ní dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú. Te mee‑gǎ cuìní‑gá sá ncháá ñǎyiu tecú tnùní‑yu nchaa tnúhu càháⁿ‑gá, chi cuìní‑gá sá nánìhí tàhú‑yu. Te ɨɨⁿ‑ni Dútú Ndiǒxí ndécú, te ɨɨⁿ‑ni Xítohó Jesucrìstú, te medìi‑ni Xítohó Jesucrìstú quídé‑gǎ tnàhá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí. Te Xítohó Jesucrìstú ní dáñá‑gǎ méé‑gǎ ní sahni ñaha‑güedě xii‑gá cuèndá sá cuìní‑gá sá cǎcu nihnu nchaa ñáyiu ndècu ñuyíú nǔú ùhú núú ndàhú. Te Yá Ndiǒxí cuìní‑gá sá ncháá ñǎyiu ñuyíú ndécú vìtna níhǐ‑yu tnúhu nàcuáa ní cuu ní xíhí Xítohó Jesucrìstú. Te Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá càháⁿ‑í tnúhu‑áⁿ nděni ní cuu núú xǐndecu ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, te mee‑ni tnǔhu ndáá dánèhé‑í‑yu nàcuáa quɨndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá, te yúhú càháⁿ ndáá‑í sá Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá càháⁿ‑í tnúhu‑gá chi ndècu ndɨhɨ‑í Xítohó Jesucrìstú, te ñá túú dàndahú ñáhà‑í xii‑n.
Te yúhú cuìní‑í sá ncháá xìchi cáháⁿ ndɨhɨ cue tée Yá Ndiǒxí, te na cùnduu ndoo cunduu nine iní‑güedé òré ndonehe‑güedé ndaha‑güedé cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑güedě xii‑gá, chi vá cúú cùdééⁿ‑güedě cuèndá nchaa sá quídé ñàha ñáyiu xii‑güedé, te ni vǎ cání ìní‑güedé cúcuèhé tnáhá‑güedě ndɨhɨ́‑yu. Te càchí tnúhu‑í xii‑n sǎ ncháá ñǎyiu dɨ̀hɨ́ ná cùnduu dío‑yu nàcuáa tàú‑xi cunduu, te vá cúndùu cuehé cunduu duha dàtná cáá dǐo nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, te na ndàdá‑yu dɨ́quɨ̌‑yu nàcuáa tàú‑xi cunduu, te vá ndádá cuèhé ndada duhá‑yu, te vá cání ìní‑yu cunduu vií‑yu ndɨhɨ sá ǐo ndèyáhu, te ni vǎ cání ìní‑yu cuihnú‑yu dóó sǎ ǐo ndèyáhu. 10 Te mee‑ni sǎ vǎha cadá‑yu, chi ducaⁿ tàú‑xi cada nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ndécú ìchi Yá Ndiǒxí. 11 Te òré tàcá‑yu núú dácuàhá‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí, te cue ñáyiu dɨ̀hɨ́‑áⁿ na nàhi dacuahá‑yu tnúhu‑gá, te cadá‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ cue tée dàcuaha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá. 12 Te yúhú càchí‑í sá vǎ cúú dàcuaha ñáyiu dɨ̀hɨ́ cue tée, te ni vǎ cúú tàxi tnuní ñáhǎ‑yu xii‑güedé chi cunduu tnàvíí‑ni yuhú‑yu cundedóho‑yu. 13 Te ducaⁿ xìni ñuhu‑xi cadá‑yu, chi Yá Ndiǒxí ní cadúha‑gá díhna‑gá té Àdán te dǎtnùní ní cadúha‑gá tá Èvá. 14 Te ñá dɨ́ú mèe té Àdán ní dàndahú ñáhá sàcuíhná xii‑dé, chi tá Èvá ní dándàhú‑xi, te ñá túú ní quìde váha‑xi núú Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ nǐ sándáá iní‑xi tnúhu ní cáháⁿ sácuíhná‑ǎⁿ. 15 Dico ñáyiu dɨ̀hɨ́ ní nduu táhǔ‑yu sá cóó děhe‑yu, te naníhí tàhú‑yu te núu vá dáñá ndèé‑yu canchicúⁿ nihnú‑yu ichi Yá Ndiǒxí, te cundecu yɨñùhú‑yu núú‑gǎ, te cuu iní‑yu nchaa tnàha ñáyiú‑yu, te cadá‑yu nchaa nàcuáa tàú‑xi cunduu cundecú‑yu.