TUTÚ DÍHNA NUU NǏ CADÚHA TÉ PǍBLÚ QUƗ́HƗ́ⁿ NDAHA TÉ TIMÙTEÚ
1
Té Pǎblú cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha té Timùteú
Yúhú té Pǎblú ní tendaha ñàha Yá Ndiǒxí càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú ñǎyiu chi ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cunduu, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ní dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú. Te tnàhá Xítohó Jesucrìstú ducaⁿ nǐ cachí‑gá sá càháⁿ‑í tnúhu‑gá, te dɨu‑gá ní taxi‑gá tnúhu ndee ìní xii‑o sǎ cúndècu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te yòhó té Timùteú cúú‑n ɨ̀ɨⁿ tée ní sanu ichi ndisa‑í ichi Xítohó Jesucrìstú chi ío váha ní sándáá iní‑n‑gǎ. Te càdúha‑í ɨɨⁿ tutú daquìxi‑í ndaha‑n. Te xìcáⁿ táhù‑í núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑n, te ducaⁿ ndɨ̀ nduú‑gá ná cádá te ío váha cuu iní‑n cùndecu‑n.
Cuèndá nchaa ñáyiu dàndahú tnàha ñáyiu‑xi
Te nàha‑n nacuáa ní cáháⁿ‑í cútnàhá ní quee‑í ñuú Éfesú véxi‑í distrìtú Macèdoniá, chi ní cachí‑í sá quéndǒo‑n ñùú‑áⁿ cǎháⁿ‑n dǒho nchaa ñáyiu dàndahú ñáhá càchí sá càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí te ñá ndàá sá càháⁿ‑yu tnúhu‑gá, te dɨu‑ni ducaⁿ càháⁿ‑í vitna cada‑n cùndecu‑n. Te cúñaha‑n xìí‑yu sá vǎ cádá cuèndá‑yu nchaa cuèndú nìhí‑yu nàcuáa ní xóo cada ñáyiu ní xíndecu ndéé sanaha, te nchaa cuèndú‑áⁿ dìcó chínàá ñáhá‑xí chi ñá túú vědana nàndɨ́hɨ‑xi, te ni ñà túú chìndee ñaha‑xi cada‑o nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí, chi mee‑ni sǎ quɨ̀ndáá iní‑ó‑gǎ quídé‑xí quìde‑o nchaa nacuáa cuìní‑gá.
Te duha càháⁿ‑í cúñaha‑n xìí‑yu cuèndá sá ná cùu iní‑yu tnàha ñáyiú‑yu, te xìni ñuhu‑xi nduu ndoo nduu nine iní‑yu, te cunduu váha iní‑yu, te quɨndáá iní‑yu Yá Ndiǒxí, te vá cání ɨ̀ɨⁿ cani úú iní‑yu, te núu ducaⁿ na càdá‑yu te cuu iní ndisá‑yu nchaa tnàha ñáyiú‑yu. Chi dava ñáyiu ñá túú‑gǎ quídě‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ‑í‑a, chi mee‑nǎ nchaa cuèndá sá ñǎ túú vědana nàndɨ́hɨ xǐcáháⁿ‑yu. Te cuìní‑yu cáháⁿ‑yu nchaa tnúhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés dico ñá ndácǔ‑yu, chi cuěi nɨ yùhu nɨ iní‑yu càháⁿ‑yu dico ñá tècú tnùní‑yu nàcuáa ní cáháⁿ ndíi, te ni tnǔhu càháⁿ méě‑yu ñá cútnùní iní‑yu nàcuáa ndùu‑xi.
Te sa nàha‑o sá ncháá tnǔhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés váha, te núu na tècú tnùní‑ó nǎ cuèndá ducaⁿ nǐ ngúndecu nchaa tnúhu‑áⁿ. Te cùtnuní iní‑ó sǎ ñà dɨ́ú sǎ cúú‑xí nchàa ñáyiu quìde váha ndècu ñuyíú‑a ni ngǔndecu nchaa tnúhu‑áⁿ, chi ní ngúndecu‑xi sá cúú‑xí nchàa ñáyiu ñá túú quìde váha, ndɨhɨ cuèndá nchaa ñáyiu ío sàá iní‑xi, ndɨhɨ cuèndá nchaa ñáyiu quìde cuehé quídé dùha, ndɨhɨ cuèndá nchaa ñáyiu ío ndècu cuéchi‑xi, ndɨhɨ cuèndá nchaa ñáyiu ñá túú nèhe védana sá yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí, ndɨhɨ cuèndá nchaa ñáyiu ñá túú càháⁿ váha cuèndá ichi Yá Ndiǒxí, ndɨhɨ cuèndá nchaa ñáyiu sàhni tátá‑xi ndɨhɨ nǎná‑xi, ndɨhɨ cuèndá nchaa dava‑gá ñáyiu sàhni tnaha, 10 ndɨhɨ cuèndá nchaa cue tée càháⁿ ndɨhɨ ñáyiu dɨ̀hɨ́ te ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑güedé cúǔ‑yu, ndɨhɨ cuèndá tucu nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ càháⁿ ndɨhɨ cue tée te ñá dɨ́ú yɨ̀ɨ́‑yu cùu‑güedé, ndɨhɨ cuèndá nchaa cue tée càháⁿ ndɨhɨ tnàha ndɨ mee tée‑xi, ndɨhɨ cuèndá nchaa ñáyiu chìváha tnàha ñáyiu‑xi cuèndá sá cuìní‑yu níhǐ‑yu díhúⁿ, ndɨhɨ cuèndá nchaa ñáyiu ndehnde, ndɨhɨ cuèndá nchaa ñáyiu càcunehe ndéé Yǎ Ndiǒxí cuèndá cuìní‑yu cutnùní iní tnàha ñáyiú‑yu sá càháⁿ ndáá‑yu, te ñá ndàá sá càháⁿ ndáá‑yu, ndɨhɨ cuèndá nchaa ñáyiu quìde nchaa dava‑gá sá ñà túú tàuchiuⁿ Yá Ndiǒxí cadá‑yu. Cuèndá nchaa ñáyiu ducaⁿ xǐquide ní ngúndecu nchaa tnúhu‑áⁿ. 11 Te nchaa tnúhu‑áⁿ ɨɨⁿ‑ni cùu‑xi ndɨhɨ nchaa tnúhu sá nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cáháⁿ‑í, te tnúhu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu váha vìhi, chi mee‑gǎ ío váha iní‑gá.
Té Pǎblú ndàcáⁿ táhú‑dě núú Yǎ Ndiǒxí sá nǐ cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑dé
12 Te Xítohó Jesucrìstú ní cutnùní iní‑gá sá cádá ndǎá‑í cada‑í nchaa chìuⁿ tahu‑gá. Te ndàcáⁿ táhù‑í núú‑gǎ sá nǐ taxi‑gá chìuⁿ‑gá quídè‑í, te ío chìndee ñaha‑gá xii‑í. 13 Te ní taxi‑gá chìuⁿ‑gá quídè‑í cuěi ní xóo cáháⁿ cuèhé‑í cuèndá‑gá, te cuěi ní xóo cúú cuèhé cúú duha‑í nchaa ñáyiu ndècu ichi‑gá, te cuěi nándɨ‑gá sá nǐ xóo cada‑í‑yu dico ní cundàhú iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑í, chi vátá quɨ̀ndáá‑gá iní‑í Xítohó Jesucrìstú cútnàhá ducaⁿ nǐ xóo cada‑í, te ni ñǎ cútnùní iní‑í nchaa sá quídè‑í ní cùu, te cuěi ducaⁿ nǐ xóo cada‑í, 14 dico Yá Ndiǒxí ío ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑í te chìndee ñaha‑gá. Te mee Xǐtohó Jesucrìstú chíndèe ñaha‑gá xii‑í sàndáá iní‑í‑gá, te cùu iní‑í nchaa tnàha ñáyiu‑í.
15 Te nìhí‑ó tnǔhu sá Xǐtohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ñuyíú‑a cuèndá sá dácǎcu nihnu‑gá nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha. Te tnúhu‑áⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ tnúhu ndáá, te xìni ñuhu‑xi quɨndáá iní nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ñuyíú‑a. Te yúhú cúù‑í tée ío‑gá ndécú cuěchi‑xi núú Yǎ Ndiǒxí ní cùu. 16 Te Yá Ndiǒxí ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ ní dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii yúhú tée xìdó ndécú cuěchi‑xi ni cùu, cuèndá cutnùní iní nchaa ñáyiu sá Xǐtohó Jesucrìstú ío càhnu iní‑gá. Te sá dúcáⁿ nǐ quide ñaha‑gǎ xii‑í, te xíǎⁿ cutnùní iní‑yu sá nǔu na quɨ̀ndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá te cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 17 Te nchaa‑o chǐ ná càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí, te canehe‑o sǎ yɨ́ñùhu núú‑gǎ nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, chi mee‑gǎ cúú‑gǎ Yaá táxí tnùní nchaa nduu nchaa quɨ́ú. Te cùu‑gá ɨɨⁿ Yaá ñá túú xìní núú‑ó, te ɨɨⁿdìi díí‑ni‑gǎ ío ndècu ndɨhɨ‑gá nchaa sá xìní tnùní‑gá.
18 Te yòhó té Timùteú tée cùu datná ɨɨⁿ déhe mee‑ǐ sa nàha‑n nacuáa ní cáháⁿ dava‑gá cue tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí cuèndá‑n, te dɨu‑ni ducaⁿ càháⁿ‑ú tucu, te cada‑n nchàa nacuáa càháⁿ tnúhu‑áⁿ chi dɨu nchaa tnúhu‑áⁿ canu ichi ñaha‑xi xìi‑n cada‑n nchaa nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí. 19 Te ío quɨndáá iní‑n Xǐtohó Jesucrìstú, te cada váha‑n cùndecu‑n nacuáa cundecu váha iní‑n, chi dava ñáyiu ñá túú‑gǎ ducaⁿ quìdé‑yu núu xíǎⁿ ñá túú‑gǎ sàndáá iní‑yu nàcuáa càháⁿ tnúhu‑gá. 20 Te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide té Himèneú ndɨhɨ té Lìjandrú ní dáñá ndèé‑güedé ñá túú‑gǎ sàndáá iní‑güedé nàcuáa càháⁿ tnúhu Xítohó Jesucrìstú, te ní xáhaⁿ‑ǐ xii‑güedé sá ná cùndoho‑ná‑güedé nǔu nása cada ñaha sàcuíhná xii‑güedé, te ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑ǐ cuèndá sá vǎ càháⁿ cuèhé‑gá‑güedé cuèndá Yǎ Ndiǒxí.