3
Cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndɨ́
Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú, ndéé núú ndɨ́hɨ́‑nǎ càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndɨ́ cuèndá sá ná chìndee ñaha‑gá xii‑ndɨ́, te ducaⁿ ndɨ̌hɨ‑ni cuténuu tnúhu Xítohó Jesucrìstú nchaa xichi, te cudɨ́ɨ́ ìní‑yu tnúhu‑gá dàtná quídé nchòhó. Te cáháⁿ ndɨhɨ tucu‑ndo Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá ná còto ñaha‑gá xii‑ndɨ́, te ñá túú nǎ cada ñaha ñǎyiu cuihna ìní‑xi ndècu ichi cuehé ichi duha xii‑ndɨ́, chi ñá ncháǎ‑yu sàndáá iní‑yu tnúhu‑gá. Dico Xítohó Jesucrìstú quídé‑gǎ nchaa sá càháⁿ‑gá, te dɨu‑gá cada te nchòhó cundecu‑ni‑ndo ìchi‑gá, te coto ñaha‑gǎ xii‑ndo cuèndá sá ñà túú nǎ cada ñaha yùcu ñávǎha. Te Xítohó Jesucrìstú quídé‑gǎ cútnùní iní‑ndɨ́ sá nchòhó quídé‑ndó nchàa nacuáa ní dánèhé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo, te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑ndo cundecu‑ndo. Te xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Yǎ Ndiǒxí sá ná chìndee ñaha‑gá xii‑ndo cùu iní‑ndó‑gǎ, te dɨu‑ni‑gá ná chìndee ñaha‑gá xii‑ndo cùnduu cahnu iní‑ndó, chi Xítohó Jesucrìstú ducaⁿ ǐo càhnu iní‑gá.
Tàú‑ó càda chiuⁿ‑o
Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ méé‑gǎ cuìní‑gá sá vǎ nìhí tnáhá‑gǎ‑ndó ndɨ̀hɨ ndéda‑ni càa ñáyiu càchí sá sàndáá iní tnúhu‑gá, ñáyiu ñá túú cuìní cada chìuⁿ, chi ñáyiu ducaⁿ xǐquide ñá túú cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu tnúhu sá nǐ dánèhé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo. Te nchòhó sa xìní‑ndó nàcuáa cada‑ndo cùndecu‑ndo canchicúⁿ nihnu‑ndo nàcuáa quìde‑ndɨ́. Te cútnàhá ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ndɨ̌ xii‑ndo chi ni ɨ̀ɨⁿ nduu ñá túú ní tùhío‑ndɨ́. Te ni ñà túú dìcó ducaⁿ ni quèheⁿ‑ndɨ́ sá ndécú ndɨ̀hɨ ñáyiu caxi‑ndɨ́ àdi canehe‑ndɨ́, chi cuěi nduu cuěi niú ío ní quide chìuⁿ‑ndɨ́ ní níhí‑ndɨ̌ díhúⁿ nǐ saaⁿ‑ndɨ́ nchaa sá nǐ nàndɨ́hɨ‑ndɨ́ cuèndá sá ñà túú ní cuìní‑ndɨ́ chichìuⁿ ñaha‑ndɨ́ xii‑ndo. Te cuěi tàú ndisa‑ndɨ́ cachí tnúhu‑ndɨ́ xii‑ndo sǎ chíndèe ñaha‑ndo xii‑ndɨ́ ní cùu, dico ní quide chìuⁿ‑ndɨ́ cuèndá ní cuiní‑ndɨ́ danèhé ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo nàcuáa cada‑ndo cùndecu‑ndo. 10 Te cútnàhá ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ndɨ̌ xii‑ndo nǐ cachí‑ndɨ́ sá ncháá ñǎyiu ñá túú cuìní cada chìuⁿ te vá cuǎha‑ndǒ‑yu sá cáxǐ‑yu. 11 Te vitna nìhí‑ndɨ́ tnúhu sá ìó dava nchòhó ñá túú tnàhí quìde chiuⁿ‑ndo, chi àúⁿ nǎ cuu ndɨ̀ cuu ndɨ cuu‑ni‑ndo núú ndécú dàva‑gá tnàha ñáyiu‑ndo. 12 Te yúhú càháⁿ‑í dóho nchaa nchòhó ñáyiu ducaⁿ ñà túú cuìní cada chìuⁿ sá cádá chìuⁿ‑ndo cuendá níhí‑ndó nchàa sá cóhó sǎ cáxí‑ndó, te duha càháⁿ‑í dóho‑ndo, chi ducaⁿ cuìní Xítohó Jesucrìstú Yaá táxí tnùní ñáhá xìi‑o cada‑ndo, te òré cada chìuⁿ‑ndo te vá ǐo cada dusaⁿ‑ndo.
13 Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, vá dáñá ndèé‑ndó càda‑ndo mee‑ni sá vǎha. 14 Te núu ɨɨⁿ ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ñá túú cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu tnúhu càháⁿ‑ndɨ́ núú tùtú‑a, te cundehe‑ni‑ndo nǔu nděda càá‑yu, te vá nìhí tnáhá‑gǎ‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu cuèndá sá ná cùcahaⁿ núǔ‑yu, 15 dico vá cúú ǔhú iní‑ndǒ‑yu, chi cáháⁿ‑ndó dǒho‑yu cada‑ndo sǎ ndécú‑ndó ìchi Xítohó Jesucrìstú ndɨhɨ́‑yu.
Tnúhu ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná
16 Te mee Xǐtohó Jesucrìstú ío váha cùu iní‑gá ndécú‑gǎ, te xìcáⁿ táhù‑í núú‑gǎ sá méé‑gǎ ná cádá te ío váha cuu iní‑ndó tnàhá‑ndó cùndecu‑ndo cuéi nása‑gá ná cùndecu‑ndo. Te mee‑gǎ ná cùndecu ndɨhɨ ñaha‑gá xii‑ndo nchàa‑ndo.
17 Te vitna yúhú té Pǎblú téè‑í tnúhu‑a quìde ndee iní ñáhà‑í xii‑ndo, te dɨu‑ni duha càa nchaa letrá‑í nchaa núú tùtú cádǔha‑í. 18 Te xìcáⁿ táhù‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo nchàa‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.