TUTÚ CÚÚ ÙÚ NÍ CADÚHA TÉ JUÀÁ
1
Tnúhu Yá Ndiǒxí ndɨhɨ nàcuáa cuu iní tnáhá‑ó
Te yúhú té Juàá tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús, tèe‑í tnúhu‑a ɨɨⁿ núú tùtú daquìxi‑í ndaha yòhó ñaha ní cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí, te nchaa tnúhu‑a cùu‑xi tnahá cuèndá cue déhe‑n, chi ío cùu iní ñáhà‑í xii‑ndo, chi ndècu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí. Te ñá dɨ́ú‑ní mèe‑í cúú ìní ñáhà‑í xii‑ndo, chi nchaa‑ndɨ́ nàcuáa sàndáá iní‑ndɨ́ tnúhu‑gá cúú ìní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo. Te cùu iní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo chi ndècu ndɨhɨ‑ndo tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí, te ducaⁿ‑ni cùndecu‑o ndɨhɨ tnúhu‑áⁿ nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te xìcáⁿ táhù‑í núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ núú Děhe‑gá Xítohó Jesucrìstú sá ná chíndèe ñaha‑gá xii‑ndo, te coto ñaha‑gǎ te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo. Te duha xìcáⁿ táhù‑í núú‑gǎ chi ndècu ndɨhɨ‑o tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí, te cùu iní‑ó‑gǎ.
Te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í, chi ní naníhì‑í ɨɨⁿ ǔú déhe‑n, te quìdé‑yu nàcuáa sànu ichi ñaha tnúhu ndáá dàtná ní táúchíúⁿ mèe Tátá‑ó Dǔtú Ndiǒxí. Te vitna yòhó ñaha ní cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí, càchí tnúhu‑í xii‑n sǎ xíní ñùhu‑xi cuu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o. Te ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ tnúhu saa cùu‑xi, chi dɨu‑ni tnúhu sá nǐ ngúndecu ndɨhɨ‑o ndèé cútnàhá ní tuha‑o ìchi Yá Ndiǒxí. Te núu cùu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí, te cùu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o dàtná ní cachí méé‑gǎ, te tnɨ̀ɨ‑o nchaa tnúhu càháⁿ‑gá. Te ní cachí‑gá sá cúú ìní‑ó‑gǎ, te cuu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o. Te tnúhu‑a ní tecú dóho‑o ndèé cútnàhá ní tuha‑o ìchi‑gá.
Cue tée dàndahú tnàha ñáyiu‑xi
Te ío vài ñáyiu dàndahú ñáhá xìca cuú‑yu ñuyíú‑a, te càchí‑yu sá ñǎ ndàá sá Xǐtohó Jesucrìstú ní cuu‑gá ɨɨⁿ ñáyiu ndisa. Te nchaa ñáyiu duha càháⁿ dácuàndehndé‑yu, te cùu úhú iní‑yu Jèsús. Te quɨhɨ iní‑ndó sǎ vǎ dándàhú ñáhá ñǎyiu‑áⁿ xii‑ndo cuèndá sá vǎ cuǐta chìuⁿ Yá Ndiǒxí ní quide‑o. Te òré ná quíxí tùcu Jesús ñuyíú‑a te taxi‑gá nchaa sá vǎha cùu iní méé‑gǎ cundecu ndɨhɨ‑o.
Te nchaa ñáyiu dàña tnúhu Xítohó Jesucrìstú, te nàtnɨɨ́‑yu ɨngá ichi, ñáyiu‑áⁿ ñà túú ndècu ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu ñá túú dàña tnúhu Xítohó Jesucrìstú ndècu ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí ndɨhɨ Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú. 10 Te núu véxi ñáyiu núú ndécú‑ndó càchí‑yu sá càháⁿ‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí te ñá ndàá, te vá cuǎha‑ndo tnǔhu danèhé ñáhǎ‑yu xii‑ndo, te ni vǎ cuǎha‑ndǒ‑yu tnúhu ndee ìní cuèndá chìuⁿ quidé‑yu. 11 Chi núu na càháⁿ ndɨhɨ váha‑ndǒ‑yu, te dàtná tnúhu sá chíndèe‑ndó‑yu quìdé‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá.
Tnúhu ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná
12 Te ío vài‑gá tnúhu cuìní‑í cachí tnúhu‑í xii‑ndo, dico vá téé‑gǎ‑í chi cuìní‑í quixi‑í núú ndécú‑ndó ndàtnúhu‑o cuèndá cudɨ́ɨ́ víhí ìní‑ó nchàa‑o.
13 Te nchaa cue déhe cúhú‑n, ñáyiu ní cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí quídé ndèe iní ñáhǎ‑yu xii‑n.