TUTÚ CÚÚ ÙNÍ NÍ CADÚHA TÉ JUÀÁ
1
Càháⁿ váha‑yu cuèndá té Gǎyú
Te yúhú té Juàá tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús, chìdo tnuní‑í tnúhu‑a ɨɨⁿ núú tùtú sá cúú‑xí yòhó té Gǎyú tée ío cùu iní‑í, chi ndècu ndɨhɨ‑n tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí.
Te yòhó tée ío cùu iní‑í, xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá cúndècu váha‑n ñà túú nǎ cumání xii‑n, te vá cùhú‑n, chi sa nàha‑í sá ndécú vǎha‑n nǔú Yǎ Ndiǒxí. Te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑í òré ní sáá ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí, te ní cachí tnúhu‑yu sá sàndáá ndisa iní‑n tnǔhu ndáá dɨu‑ni tnúhu‑gá te tnɨ̀ɨ‑n nchaa nacuáa càháⁿ tnúhu‑áⁿ. Te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í ní níhì‑í tnúhu sá ncháá‑ní ñǎyiu ní sanu ichi‑í ichi Yá Ndiǒxí ndécú‑nǐ‑yu ichi‑gá, te quìde‑ní‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ‑gá.
Te yòhó tée ío cùu iní‑í, ío váha quìde‑n núú Yǎ Ndiǒxí, chi chìndee‑n nchaa ñáyiu véxi dava‑gá ñuú xícá, ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu‑áⁿ càháⁿ‑yu núú tàcá ñáyiu càháⁿ ndɨhɨ Yá Ndiǒxí iha sá ǐo cùu iní‑n nchàa tnaha ñáyiu‑n dàtná càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. Te yúhú càháⁿ ndàhú‑í núú‑n sǎ cádá ndèe‑ni iní‑n chìndee‑n nchaa ñáyiu‑áⁿ nchaa sá xíní ñùhú‑yu ichi. Te núu ducaⁿ na càda‑n te quìde‑n nacuáa cùu iní Yǎ Ndiǒxí, te xìnu cuechi‑n tnahá‑n nǔú‑gǎ. Chi nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ tnɨɨ́‑yu ichi cuáháⁿ‑yu càháⁿ‑yu tnúhu Jèsús. Te ñá túú tnɨ̀ɨ́‑yu ni ɨ̀ɨⁿ sá sǎñaha ñǎyiu ñá túú ndècu ichi Yá Ndiǒxí. Te núu xíǎⁿ nchoo xìni ñuhu‑xi chindee‑o nchaa ñáyiu xìnu cuechi núú‑gǎ ñáyiu càháⁿ tnúhu‑gá, te ducaⁿ te cutnùní iní‑ó sǎ tnàhá‑ó xìnu cuechi‑o ndɨhɨ́‑yu núú‑gǎ.
Ñá túú quìde váha té Dìótrefés
Te yúhú ní tendaha‑ǐ tutú cuáháⁿ núú tàcá ñáyiu chìñuhú‑yu Yá Ndiǒxí, dico ɨɨⁿ tée ndècu‑áⁿ nání‑dě Dìótrefés, te ñá sàndáá iní‑dé nchaa tnúhu càháⁿ‑í, chi cuìní‑dé cunuu‑dě núǔ‑yu. 10 Te òré quixi‑í te cada ndáá‑ó nchàa tnúhu cuèhé tnúhu duha càháⁿ‑dé cuèndá‑í. Te ñá dɨ́ú‑ní xǐǎⁿ quídé‑dě, chi nchaa ñáyiu véxi ɨngá ñuú càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ñá túú càháⁿ ñáhá‑dě vehe‑dé, te ni ñǎ dáñá‑dě cáháⁿ ndɨhɨ ñaha dàva‑gá ñáyiu xií‑yu. Te nchaa ñáyiu cuìní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha xìí‑yu, te quèñuhu ñaha duuⁿ‑ni‑dé ñá dáñá‑gǎ‑dé níhí tnáhǎ‑yu ndɨhɨ nchaa ñáyiu tàcá dácuàha tnúhu Yá Ndiǒxí.
11 Te yòhó tée ío cùu iní‑í, vá cúndècu‑n ichi cuehé ichi duha dàtná quídé nchàa dava‑gá ñáyiu, cada‑n mèe‑ni sá vǎha. Chi nchaa ñáyiu quìde váha ndècú‑yu ichi Yá Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu quìde nchaa sá cuèhé sá dúhá ñà túú ndècú‑yu ichi Yá Ndiǒxí.
Nchaa ñáyiu càháⁿ váha‑yu cuèndá té Demètriú
12 Te nchaa ñáyiu càháⁿ váha‑yu cuèndá té Demètriú, chi quìde ndáá‑dé dàtná càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. Te tnàhá yúhú càháⁿ‑í cuèndá‑dé sá ǐo váha quìde‑dé, te nchòhó sa nàha‑ndo sá yǔhú càháⁿ ndáá‑í.
Tnúhu ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná
13 Te vài‑gá tnúhu cuìní‑í cachí tnúhu‑í xii‑n ni cùu, dico ñá ní tèe‑gá‑í, 14 chi cuìní‑í quixi ndɨ̌hɨ‑í, te cáháⁿ‑ó nǔú nǔú‑ó.
15 Te ío cada ndee ìní, te xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá ná cùndecu váha‑n ñà túú nǎ cuu cundecu‑n. Te nchaa cue ñáyiu xìní tnáhá ndɨ̀hɨ‑o ndecu iha quide ndee iní ñáhǎ‑yu xii‑n. Te yòhó cúñaha‑n nchàa ñáyiu xìní tnáhá ndɨ̀hɨ‑í ndécú xǐáⁿ ná càda ndee iní‑yu. Te ío cada ndee ìní‑nǎ vitna.