TUTÚ NÍ CADÚHA TÉ JÙDÁS
1
Té Jùdás cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu ní cachí Yǎ Ndiǒxí nduu cuèndá‑gá
Yúhú té Jùdás ñaní té Jàcobó xínú cuèchi‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú, te càdúha‑í tutú‑a sá cúú‑xí nchòhó ñáyiu ní cachí Yǎ Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá‑ó ndùu cuendá‑gá, ñáyiu ío cùu iní‑gá. Te dàtná‑ni xìto ñaha‑gá xii‑ndo vìtna dɨu‑ni ducaⁿ còto ñaha‑gá xii‑ndo ndèé ná sàá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a. Te xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá ǐo‑gá ná chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo, te na cùtnuní‑gá iní‑ndó sǎ ǐo cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo, te ducaⁿ ǐo váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo.
Ñáyiu ñá túú càháⁿ tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí
(2 Pedro 2:1-17)
Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, ducaⁿ‑ni ǐo sàni iní‑í cadúha‑í ɨɨⁿ tutú sá cúú‑xí‑ndó cuèndá danèhé ñáhà‑í xii‑ndo nàcuáa ní cuu ní naníhí tàhú‑ó dico ñá túú càdúha‑í, dico vitna quìde cuendá‑í sá xíní ñùhu‑gá‑xi cáháⁿ‑í núú tùtú‑í sá nchòhó ío cundehe‑ndo tnǔhu cáháⁿ‑ndó ndɨ̀hɨ ñáyiu, te cáháⁿ‑ndó nàcuáa ndùu tnúhu sàndáá iní méé‑ndó, chi dɨu‑ni tnúhu‑áⁿ nǐ cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí sá cúú‑xí nchàa ñáyiu ndècu ichi‑gá. Te vitna ñá túú‑gǎ ná tnúhu càháⁿ‑gá sá cúú‑xǐ‑yu, chi sa ní cáháⁿ duuⁿ‑gá. Te duha càháⁿ‑í núú tùtú‑a sá cúú‑xí‑ndó, chi nìhí‑í tnúhu sá xícá cùu ñáyiu chìtnahá ñáhá xìi‑ndo, te ni ñà túú xìní‑ndó nǎ ñáyiu cùú‑yu, te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí. Te ɨɨⁿ xichi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi sá ñǎyiu‑áⁿ quɨ̌hɨ́ⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú, te dɨu‑ni ñáyiu‑áⁿ càchí‑yu sá ǐo váha iní Yǎ Ndiǒxí nǔu xíǎⁿ cuu‑ni cadá‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá. Te dàquee tɨ́hǔ‑yu Yá Ndiǒxí Yaá ío cùnuu, ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú.
Te nchòhó sa xìní váha‑ndo nàcuáa ní quide Yá Ndiǒxí ndéé sanaha dico dàndacu iní ñáhà‑í xii‑ndo, chi dàvá‑áⁿ nǐ queñuhu‑gá ñáyiu isràél nàcióⁿ Ègiptú, te dava ñáyiu‑áⁿ ñà túú ní sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá te ní dánáá ñàha‑gá xií‑yu. Te nchaa espíritú ñá túú ní cuìní cada ndáá cunu cuechi nǔú Yǎ Ndiǒxí ní quee‑xi núú ndécú‑xí, te mee‑gǎ ní sadɨ́ nihnu ñaha‑gǎ xii‑xi ɨɨⁿ xichi núú néé te vá cǎcu‑xi, chi sáá nduu te nayáha‑xi cundecu‑xi núú ùhú núú ndàhú nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te dàndacu iní ñáhá tùcu‑í xii‑ndo nàcuáa ní yáha ñáyiu ñuú Sòdomá, ndɨhɨ ñáyiu ñuú Gòmorrá, ndɨhɨ nchaa ñáyiu ñuú ní cáa yatni xíáⁿ, chi tnàhá‑yu ñá túú ní quìde váha‑yu dàtná ní quide nchaa cue espíritú‑áⁿ. Chi cue tée ní xóo cáháⁿ ndɨhɨ tnàha ndɨ mee‑güedé, te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ xóo cada cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ tucu. Te sá dúcáⁿ nǐ quidé‑yu núu ní dángóyó Yǎ Ndiǒxí ñuhú ñuú‑yu ní dánáá ñàha‑gá xií‑yu. Te xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ nchàa ñáyiu ñá túú cuìní cada váha núú‑gǎ quɨ́hɨ́ⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.
Te dɨu‑ni ducaⁿ quìde ñáyiu chìtnahá ñáhá xìi‑ndo cuiní‑yu dandàhú ñáhǎ‑yu, chi càchí‑yu sá dácòto ñaha saní‑yu nàcuáa cadá‑yu, núu xíǎⁿ nándɨ nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu sá cúú‑xí yɨ̀quɨ cuñú‑yu, te dàquee tɨ́hǔ‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí cada‑o, te càháⁿ úhú‑yu cuèndá nchaa espíritú cúnùu. Te mee espíritú cúnùu‑gá xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí nání Mìguél ní nàá‑xi ndɨhɨ sácuíhná cuèndá yɨquɨ cùñú ndíi Moìsés. Te espíritú‑áⁿ ñà túú ní cùyɨɨ‑xi cáháⁿ úhú‑xi sácuíhná‑ǎⁿ, chi ní xáhaⁿ‑ni‑xi: “Mee Yǎ Ndiǒxí náhá‑gǎ te núu nása cada ñaha‑gǎ xii‑n”, duha ní xáhaⁿ‑xi. 10 Te nchaa ñáyiu ducaⁿ dàndahú ñáhá xìi‑ndo‑áⁿ càháⁿ cuèhé‑yu cuèndá nchaa sá vǎtá cútnùní‑gá iní‑yu nása ndùu, te quìdé‑yu dàtná quídé cuè quɨtɨ chi cue quɨtɨ‑áⁿ quídé‑güèdɨ náni véxi iní‑güedɨ, te ni ñà túú cùtnuní iní‑güedɨ nchaa sá quídé‑güèdɨ. Te ducaⁿ sà tnahá‑xi cùú‑yu, chi nchaa sá cuèhé sá dúhá věxi iní‑yu quìdé‑yu, te sá dúcáⁿ quìdé‑yu xíǎⁿ tá xǐta nihnú‑yu cuáháⁿ.
11 ¡Te ndàhú ní cuú‑yu chi ío ndohó‑yu!, chi quìdé‑yu dàtná ní quide ndíi Càín. Te nándɨ sá quídě‑yu cuèndá sá cuìní‑yu díhúⁿ dàtná ní xóo cada ndíi Bàlaám. Te ío cùu sáá iní‑yu núú Yǎ Ndiǒxí dàtná ní xóo cada ndíi Còré, núu xíǎⁿ tá xǐta nihnú‑yu cuáháⁿ. 12 Te dìcó sácáⁿnǔú sǎha ñàhá‑yu xii‑ndo òré nátàcá‑ndó quìde‑ndo vico chiñuhu‑ndo Yá Ndiǒxí. Te òré xéxí ndɨ̀hɨ ñahá‑yu xii‑ndo te mee‑ni sǎ cúú‑xí mèé‑yu quìde cuendá‑yu, te ñá túú nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí. Te cùú‑yu dàtná ɨɨⁿ vícó sǎ cuàháⁿ‑xi duha cuáháⁿ‑xi dàcáⁿ te ñá túú dǎú nchídó‑xí, ducaⁿ sà tnahá‑xi cùú‑yu. Te cùu tucú‑yu dàtná ɨɨⁿ yutnu vídí sá ñà túú tnàhí cùuⁿ sávìdí‑xi, te nchaa yutnu ducaⁿ ñà túú cùuⁿ sávìdí‑xi te tnùhu‑güedé ndéé yóho‑xi te xìhí duuⁿ‑xi. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùú‑yu, chi ñá túú quìde váha‑yu. 13 Te cùu tucú‑yu dàtná ndute làmár, chi ndute‑áⁿ òré càndá‑xi te quecóo tɨ́ñú‑xi ɨɨⁿ xio. Te cùu tucú‑yu dàtná ɨɨⁿ chódíní cuǎháⁿ‑dɨ duha cuáháⁿ‑dɨ dàcáⁿ. Te ducaⁿ sǎtnàhá‑xi cùú‑yu, chi ñá túú cuìní‑yu cada váha‑yu. Te ñáyiu‑áⁿ daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí xií‑yu ɨɨⁿ xichi núú néé nǔú sà ndecu túha cundecú‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.
14 Te ndɨ́quɨ́ⁿ yǎvá ndíi Àdán tée cùu usá ní xínani Ènóc ní dácáhú ìní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑dé ní cáháⁿ‑dé dɨu‑ni cuèndá nchaa ñáyiu‑áⁿ. Te ní cachí‑dé: “Na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ Yǎ Ndiǒxí quixi‑gá ndɨhɨ cuéhé víhí espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ. 15 Te dàvá‑áⁿ cada ndáá‑gá cuéchi nchaa ñáyiu te daquɨ̀hɨ́ⁿ‑gá nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha núú ùhú núú ndàhú, te ducaⁿ càda ñaha‑gá xií‑yu, chi mee‑ni sǎ cuèhé sá dúhá quìdé‑yu, te càháⁿ úhú ñáhǎ‑yu xii‑gá”, duha ní cachí te Ènóc. 16 Te ñáyiu‑áⁿ ǐo yica ìní‑yu chi ñá túú ndùu vétú iní‑yu nàcuáa ndècú‑yu ñuyíú‑a, te sàtnuhú‑yu tnàha ñáyiú‑yu te mee‑ni sǎ cuèhé sá dúhá sàni iní‑yu quìdé‑yu, te quìde cahnú‑yu mèé‑yu, te mee‑ni càháⁿ váha‑yu núú tnàha ñáyiú‑yu cuèndá cuìní‑yu sá cádá vǎha ñaha ñǎyiu‑áⁿ xií‑yu.
Té Jùdás càháⁿ‑dé dóho ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí
17 Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó sǎ ǐo cuhuⁿ iní‑ndó tnǔhu sá sà ní dánèhé ñáhá cuè tée ní tendaha Xǐtohó Jesucrìstú càháⁿ tnúhu‑gá núú ñǎyiu. 18 Te sa nàha‑ndo sá nǐ cachí‑güedé sá cùmání‑gǎ quixi tucu Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a, te coo ñáyiu cáháⁿ cuèhé cáháⁿ duha cuèndá tnúhu‑gá. Te ñáyiu‑áⁿ cadá‑yu mee‑ni sǎ cuèhé sá dúhá věxi iní méě‑yu. 19 Te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu càháⁿ nándɨ tnúhu sá ñà túú nàndɨ́hɨ cuèndá sá vǎ cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑ndo cundecu‑ndo, te mee‑ni sǎ cuèhé sá dúhá ñùhu iní‑yu, te ñá túú ndècu ndɨhɨ́‑yu Espíritú Yǎ Ndiǒxí.
20 Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, ío dacuàha‑ndo tnúhu Yá Ndiǒxí sá nǐ sándáá iní‑ndó cuèndá ducaⁿ cuìta cuehnu nihnu‑ndo ichi‑gá quɨ́hɨ́ⁿ, te cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí nàcuáa dàcahu iní ñáhá Espíritú‑gá xii‑ndo. 21 Te ío coto‑ndo mèe‑ndo cundecu‑ndo cuendá cuu váha iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo, te cundetu‑ndo sàá nduu quìxi Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a nacuaca ñaha‑gǎ xii‑ndo cùndecu‑ndo ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, chi Yaá‑áⁿ ǐo cùndahú iní ñáhá‑gǎ xii‑o.
22 Te ñáyiu sàni ɨɨⁿ sani úú iní‑xi cúñaha‑ndo xìí‑yu nàcuáa cadá‑yu cundecú‑yu ichi Yá Ndiǒxí. 23 Te nchaa ñáyiu ta xǐta nihnu ñùhu ichi cuáháⁿ núú ùhú núú ndàhú, ío cundɨhɨ́ iní‑ndó cǔñaha‑ndo xìí‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí cuèndá sá ná cǎcu nihnú‑yu, te cundàhú iní‑ndǒ‑yu, te quɨhɨ iní‑ndó vǎ cádá‑ndó tnàhá‑ndó nàcuáa quìdé‑yu, chi daquèe tɨ́hú‑ndó nchàa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu‑áⁿ.
Nàcuáa ndacáⁿ táhú‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí
24 Te Yá Ndiǒxí chindee ñàha‑gá xii‑ndo cuèndá sá vǎ cúndècu‑ndo ichi cuehé ichi duha, te cunduu ndoo cunduu nine iní‑ndó càndeca ñaha‑gá xii‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ cundecu‑ndo nǔú ǐo váha càa ndecu‑gá, te ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó. 25 Te Yá Ndiǒxí ío ndècu ndɨhɨ‑gá nchaa sá xìní tnùní‑gá te dɨu‑gá ní dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú, te ducaⁿ nǐ quide ñaha‑gǎ xii‑o chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú. Te ío ndacáⁿ táhú‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí, chi ío càhnu cuu‑gá ndécú‑gǎ táxí tnùní‑gá, te súúní vǎha iní‑gá, te ndàcu‑gá quídé‑gǎ nchaa sá vǎha, te ducaⁿ‑ni ǐo càhnu cuu‑gá ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú, te ducaⁿ‑ni ǐo càhnu cuu‑gá ndéé vitna, te dɨu‑ni ducaⁿ ǐo càhnu cuu‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, duha xìni ñuhu‑xi ndacáⁿ táhú‑ó nǔú‑gǎ. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.