4
Te Xítohó Jesucrìstú quixi‑gá taxi tnùní‑gá ñuyíú‑a, te cada ndáá‑gá cuéchi nchaa ñáyiu sa ní xíhí, ndɨhɨ cuéchi nchaa ñáyiu xǐndecu vǐvú. Te mee‑gǎ ndɨhɨ Yá Ndiǒxí náhá‑gǎ sá ǐo càháⁿ‑í dóho‑n vìtna sá ǐo dacuàha‑n ñáyiu tnúhu‑gá, te vá dáñá ndèé‑n dàcuahá‑n‑yu nděda‑ni càa oré cuěi ñá túú cuìní‑yu cundedóho‑yu, te nchaa ñáyiu ñá túú cuìní cada ndáá cúñaha ndǎá‑n nchàa nacuáa quìdé‑yu. Te cúñaha tùcu‑n xií‑yu sá vǎ dúcáⁿ‑gǎ cadá‑yu, te cáháⁿ‑n dǒho‑yu cuèndá cada ndáá‑yu cundecú‑yu. Te ío cunduu càhnu iní‑n òré cáháⁿ‑n dǒho‑yu, te ío dacuàhá‑n‑yu tnúhu‑gá. Chi sáá nduu te vá càchí‑gá‑yu cundedóho‑yu nchaa tnúhu sá sánú ìchi ñaha cundecu váha‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí, chi mee‑nǎ nchaa sá cúdɨ̌ɨ́ ìní méě‑yu cundedóho‑yu, te ndùcú‑yu cue tée danèhé ñáhá xìí‑yu nchaa tnúhu cùu iní‑yu‑áⁿ. Te vá cádá cuèndá tnàhí‑gá‑yu tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí, chi mee‑nǎ tnúhu sá ñà túú nàndɨ́hɨ cada cuèndá‑yu. Dico yòhó ío quɨhɨ iní‑n cùndecu‑n, te cahni iní‑n cuěi nándɨ na ndòho‑n, te dacuàha‑ni‑n ñáyiu tnúhu Yá Ndiǒxí, ñáyiu vátá quɨ̀ndáá iní ñáhá‑gǎ xii‑gá, te cada‑ni‑n nchàa chiuⁿ ní táhú‑gǎ cada‑n.
Te yúhú sa ñùhu ichi‑ná‑í quɨ́hɨ́ⁿ‑í núú ndécú Yǎ Ndiǒxí cundecu‑í, chi sa ní cuyatni cahni ñaha‑güedě xii‑í cuèndá sá xínú cuèchi‑í núú‑gǎ. Te ní quide‑í nchaa chìuⁿ ní táhú Yǎ Ndiǒxí cada‑í te vitna ní xínu cava nchaa chìuⁿ ní táhú‑gǎ‑áⁿ nǐ quide‑í, te ñá túú ní dàña ndeé‑í ní sándáá iní‑í‑gá, te ducaⁿ‑ni sàndáá iní‑í‑gá ndéé vitna. Te vitna sa ndècu túha‑ná sá ndúú tǎhù‑í cuèndá sá quídé ndǎá‑í núú Yǎ Ndiǒxí, te Xítohó Jesucrìstú taxi‑gá táhú‑ǎⁿ nduu táhù‑í ná sàá nduu, chi cùu‑gá ɨɨⁿ Yaá quídé ndǎá cuɨtɨ, te ñá dɨ́ú‑ní yǔhú taxi‑gá táhú‑ǎⁿ cuu cuèndá‑í, chi tnàhá nchaa ñáyiu ndètu cahnu‑ná sáá nduu quìxi tucu‑gá ñuyíú‑a cuáñaha‑gǎ táhú‑ǎⁿ nduu táhǔ‑yu.
Chìuⁿ tahu té Pǎblú cada té Timùteú
Te cuìní‑í sá ǐo ndɨ̌hɨ quixi‑n quìxi coto ñaha‑n xii‑í. 10 Chi té Děmás ñá túú‑gǎ quídé cuèndá ñáhá‑dě xii‑í, chi mee‑nǎ nchaa sá ìó ñuyíú‑a ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑dé. Te ní dándǒo ñaha‑dě cuáháⁿ‑dé ñuú Tesàlónicá, te té Crèscenté cuáháⁿ‑dé cundecu‑dé distrìtú Gàlaciá, te té Tìtú cuáháⁿ‑dé cundecu‑dé distrìtú Dàlmaciá. 11 Te ɨɨⁿdìi‑ná té Lùcá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑dé xii‑í, te cúñaha‑n xìi té Mǎcú quixi‑n ndɨ̀hɨ‑dé, chi tée‑áⁿ ndacu‑dé cada‑dé ɨɨⁿ chìuⁿ‑í. 12 Te té Tìquicú ní tendaha‑ǐ‑dé cuáháⁿ‑dé ñuú Éfesú. 13 Te òré quixi‑n te yáha‑n vèhe té Càrpú cáá ñùú Tròás canehe‑n ɨ̀ɨⁿ dóó tɨ̌cachi ní dándǒo‑í vehe‑dé quixi, ndɨhɨ nchaa lìbrú‑í, te tnàhá nchaa dava‑gá tutú‑í ndécú vèhe‑dé canehe‑n quìxi chi xíǎⁿ ío‑gá xíní ñùhu‑í. 14 Te té Lìjandrú tée cùu rerú ío vài sá ñà túú vǎha ní cuu quìde ñaha‑dé xii‑í, dico mee Yǎ Ndiǒxí náhá‑gǎ nása cada ñaha‑gǎ xii‑dé cuèndá sá dúcáⁿ quìde‑dé. 15 Te vá nìhí tnáhá‑n ndɨ̀hɨ‑dé chi ío càháⁿ cuèhé‑dé cuèndá nchaa tnúhu càháⁿ‑ó.
16 Te cútnàhá ndécá ñàha‑güedé xii‑í ní sáháⁿ núú cuè tée cùchiuⁿ xito díhna nuu, chi mee dìi ní sáháⁿ te ñá túú ní sǎháⁿ ni ɨ̀ɨⁿ cue tée cùndɨhɨ‑í, chi nchaa‑güedé ní dándǒo ñaha‑güedě xii‑í, te yúhú xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá vǎ cádá cuèndá‑gá sá dúcáⁿ nǐ quide‑güedé. 17 Dico Xítohó Jesucrìstú ní chindee ñàha‑gá xii‑í, chi ní taxi‑gá tnúhu ndee ìní ní cáháⁿ‑í tnúhu‑gá nàcuáa tàú‑xi cunduu núú cuè tée‑áⁿ ndɨhɨ núú nchàa ñáyiu, dico ñá dɨ́ú ñǎyiu isràél cúǔ‑yu, te dɨu‑gá ní dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑í ñá túú ní sàhni ñaha‑güedé. 18 Te mee Xǐtohó Jesucrìstú coto ñaha‑gǎ xii‑í te ñá túú nǎ cuu cuěi nándɨ sá ná cádá ñàha ñáyiu xii‑í te dɨu‑ni‑gá coto ñaha‑gǎ xii‑í ndéé ná sàá nduu sǎá‑í andɨu nǔú ndécú‑gǎ táxí tnùní‑gá. Te nchaa‑o chǐ ná càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te ducaⁿ na cùnduu.
Tnúhu ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná
19 Te ío cúñaha‑n na càda ndee iní tá Prìscá, ndɨhɨ té Àquilú, ndɨhɨ cue ñáyiu cùu ndɨ mee té Onèsíforó. 20 Te té Èrastú ní quendóo‑dé ñuú Còrintú, te té Trǒfimú ní dándǒo‑í‑dé ñuú Mìletú chi cùhú‑dé. 21 Te ío cundɨhɨ́ iní‑n quìxi‑n oré vátá sàá‑gá yóó quídé vǐxiⁿ‑xi. Te ío cada ndee ìní‑n càchí té Èúbulú, ndɨhɨ té Pùdenté, ndɨhɨ té Lǐnú, ndɨhɨ tá Clàudiá, ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu sàndáá iní tnúhu Xítohó Jesucrìstú.
22 Te xìcáⁿ táhù‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ná cùndecu ndɨhɨ ñaha‑gá xii‑n ndɨ̀hɨ nchaa dava‑gá‑yu. Te ducaⁿ ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo nchàa‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.