TUTÚ NÍ CADÚHA TÉ PǍBLÚ QUƗ́HƗ́ⁿ NDAHA TÉ TÌTÚ
1
Té Pǎblú cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha té Tìtú
Yúhú té Pǎblú xínú cuèchi‑í núú Yǎ Ndiǒxí, te dɨu‑gá ní tendaha ñàha‑gá xii‑í càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú ñǎyiu cuèndá quɨ́ndáá iní nchaa ñáyiu ní cachí Yǎ Ndiǒxí naníhí tàhú, ndɨhɨ cuèndá sá tècú tnùní váha‑yu tnúhu‑gá, te ñáyiu na quɨ̀ndáá iní tnúhu‑gá cada ndáá‑yu cundecú‑yu ichi‑gá. Te yúhú dácuàha‑í‑yu tnúhu‑gá cuèndá cundecu ndɨhɨ́‑yu tnúhu ndee ìní sá cúndècu ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, chi ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú‑a ní cachí‑gá sá cúndècu ndɨhɨ ñaha‑gá xií‑yu, te ñá túú dàndahú ñáhá‑gǎ, chi quìde‑gá ɨɨⁿ sá càháⁿ‑gá. Te ní sáá nduu nǐ cachí‑gá sá nìhí‑yu tnúhu nàcuáa cuáháⁿ tnúhu‑gá, te dɨu‑ni tnúhu‑áⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí Yaá dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú sá dácuàha‑í ñáyiu. Te tutú‑a càdúha‑í cuèndá daquìxi‑í ndaha yòhó té Tìtú, tée ní sanu ichi ndisa‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, chi ɨɨⁿ‑ni tnǔhu sàndáá iní‑ó. Te xìcáⁿ táhù‑í núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑n, te dɨu‑ni‑gá ná càda te ío váha cuu iní‑n cùndecu‑n. Te xìcáⁿ táhú tùcu‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú Yaá dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú sá dɨ́ú‑ní dùcaⁿ na cada ñaha‑gá xii‑n.
Chìuⁿ quide té Tìtú distrìtú Crětá
Te yúhú ní dándǒo ñaha‑ǐ xii‑n dìstritú Crětá, chi cuìní‑í cada‑n nchàa chiuⁿ cumání, te cuìní‑í taxi ndecu‑n cuè tée quɨndaha ñàha xii cue ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí xǐndecu ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú‑áⁿ, te cada‑n nàcuáa ní cachí‑í cada‑n. Te cue tée cada chìuⁿ‑áⁿ xíní ñùhu‑xi cuu‑güedé mee‑ni cuè tée ío váha quìde ndáá nàcuáa vá yǒo cáháⁿ dóho‑güedé, te na cùu‑güedé cue tée ndècu ɨɨⁿ dii‑ni ñadɨhɨ́‑xi. Te ducaⁿ nchàa landú‑güedé ná cùu‑güexi landú sàndáá iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí cuèndá sá vǎ yǒo cuatnuñàha xii‑güexi quesahá‑yu sá ǐo sàá iní‑güexi te quìde‑güexi nándɨ sá ñà túú tàú‑güexi cada‑güexi. Chi xìni ñuhu‑xi sá ncháá cuè tée quɨndaha ñàha xii ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí ío cundecu yɨñùhu‑güedé, chi ducaⁿ tàú‑xi cada nchaa cue tée quìde chiuⁿ Yá Ndiǒxí, te xìni ñuhu tucu‑xi sá vǎ cúú‑güedě cue tée ñɨɨ́ iní‑xi, te ni vǎ cúú‑güedě cue tée lǐhli iní‑xi, te ni vǎ cúú‑güedě cue tée quɨhu, te ni vǎ cúú‑güedě cue tée plètú, te ni vǎ cúú‑güedě cue tée dìcó‑ni ducaⁿ nǐhí dǐhúⁿ. Te xìni ñuhu‑xi cuu‑güedé cue tée sǎñaha nùu vehe ndetatú cue ñáyiu ñùhu ichi, cue tée quìde váha sá cúú‑xí tnàha ñáyiu‑xi, cue tée ío váha cùtnuní iní‑xi nàcuáa cada cundecu ñuyíú‑a, cue tée quìde ndáá xǐndecu, cue tée quìde nchaa nacuáa ndùu vétú iní Yǎ Ndiǒxí, cue tée xìto mee‑xi ñá túú quìde cutexínu. Te na cùu‑güedé cue tée ío váha sàndáá iní tnúhu váha tnúhu Yá Ndiǒxí sá nǐ dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo cuèndá ducaⁿ te cue tée‑áⁿ ndacu‑güedé cáháⁿ‑güedé dóho ñáyiu cuèndá cádǎ‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te níhí‑güedě tnúhu cáháⁿ váha‑güedé núú nchàa ñáyiu dàquee tɨ́hú tnǔhu Yá Ndiǒxí, te mee‑ni cuè tée ducaⁿ quìde váha taxi ndecu‑n quɨ̀ndaha‑güedé ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá.
10 Te na càchí tnúhu‑í xii‑n sǎ váí ñǎyiu sàá iní‑xi ìó, te càháⁿ‑yu mee‑ni tnǔhu sá ñà túú nàndɨ́hɨ, te dàndahú‑yu tnàhá ñáyiú‑yu, te ñáyiu isràél ío‑gá vàí‑yu ducaⁿ xǐquide. 11 Te nchaa ñáyiu ducaⁿ xǐquide xìni ñuhu‑xi nducu‑o tnúhu cúñaha‑o xìí‑yu cuèndá cadɨ́‑yu yuhú‑yu, chi dànehé‑yu dava‑gá ñáyiu ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑yu dacuàhá‑yu, te ducaⁿ quìdé‑yu cuèndá‑ni sá nìhí‑yu díhúⁿ, te ío tɨtnɨ́ xichi ní cuu dàndahú‑yu nchaa ñáyiu xǐndecu ɨɨⁿ‑ni vèhe.
12 Te ní cachí ɨɨⁿ tée ío váha sàá dɨ́quɨ́‑xi ndècu mei ñuú distrìtú Crětá sá ncháá ñǎyiu ñuú‑dé‑áⁿ ǐo ndèhndé‑yu, te ío cuihna ìní‑yu, te ío vài xexí‑yu, te cùhndú‑yu. 13 Te ndáá ní cáháⁿ‑dé chi ducaⁿ quìdé‑yu, te xíǎⁿ ío cáháⁿ‑n dǒho‑yu cuèndá sá ná quɨ̀ndáá váha iní‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí. 14 Te cúñaha‑n xìí‑yu sá vǎ cádá cuèndá‑yu nchaa tnúhu ndehnde càháⁿ ñáyiu isràél, te ni vǎ cádá cuèndá‑yu nchaa tnúhu càháⁿ ñáyiu ñá túú cuìní quɨ́ndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí.
15 Te nchaa sá nǐ cadúha Yá Ndiǒxí ìó ñuyíú‑a cùu‑xi mee nine‑ni sá vǎha sá cúú‑xí nchàa ñáyiu sa ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑xi ndècu ichi Yá Ndiǒxí. Dico nchaa sá nǐ cadúha‑gá ñá túú cùu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí nchàa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, chi ñá túú sàndáá iní‑yu tnúhu‑gá, chi mee‑ni sǎ cuèhé sá dúhá ñùhu iní‑yu, te ñá túú quìde cuendá‑yu núu quìde váha‑yu àdi ñá túú quìde váha‑yu ndècú‑yu. 16 Te càchí‑yu sá sàndáá iní‑yu Yá Ndiǒxí, dico nchaa sá quídě‑yu‑áⁿ càchí tnùní‑xi sá ñǎ ndàá. Te Yá Ndiǒxí chi duuⁿ duuⁿ ñá túú tnàhá iní‑gá nchaa nàcuáa quìdé‑yu, chi ío sàá iní‑yu, te ñá túú quìdé‑yu ni ɨ̀ɨⁿ sá vǎha.