2
Te cuìní‑í sá nchòhó cutnùní iní‑ndó sǎ ǐo sàni iní‑í cuèndá‑ndó, ndɨhɨ cuèndá nchaa ñáyiu ndècu ñuú Laodìceá, ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú. Te ducaⁿ‑ni ǐo sàni iní‑í cuèndá nchaa ñáyiu vátá quìní ñáhá‑gǎ xii‑í. Te cuìní‑í sá nchòhó ndɨhɨ nchaa ñáyiu‑áⁿ ǐo nducu ndèe‑ndo canchicúⁿ nihnu‑ndo ìchi Xítohó Jesucrìstú, te ío cuu iní tnáhá‑ndó, te ducaⁿ cùu ɨɨⁿnuu‑ndo cundecu‑ndo. Te cuìní‑í sá nchòhó ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu‑áⁿ ǐo váha sáá sá xìní tnùní‑ndó cuèndá tecú tnùní‑ndó nchàa nacuáa ndùu cuendá Xítohó Jesucrìstú chi ío ndùu yuhu ni cuu, dico vitna ní dátǔu‑gá núú‑ó. Te Xítohó Jesucrìstú néhé vǎha‑gá nchaa tnúhu sá ǐo xìni ñuhu‑xi tecú tnùní‑ó. Te duha càháⁿ‑í chi cuìní‑í sá vǎ quɨ̀ndáá iní‑ndó nì ɨɨⁿ tnúhu càháⁿ nchaa ñáyiu cuìní dandàhú ñáhá xìi‑ndo cuéi ío váha càháⁿ‑yu. Te cuěi ñá túú ndècu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo dico ducaⁿ‑ni ǐo ñùhu iní ñáhà‑í, te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í chi nìhí‑í tnúhu sá ǐo cùu ɨɨⁿnuu‑ndo ndecu‑ndo, te ñá túú dàña ndeé‑ndó sàndáá iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú.
Te dàtná‑ni ní sándáá iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú, te ducaⁿ‑ni quɨ̀ndáá iní‑ndó‑gǎ canchicúⁿ nihnu‑ndo ìchi‑gá. Te nɨ yùhu nɨ iní‑ndó cànchicúⁿ nihnu‑ndo ìchi‑gá, te ducaⁿ cuìta cutnuní‑gá iní‑ndó nchàa nacuáa càháⁿ‑gá quɨ́hɨ́ⁿ. Te vá dáñá ndèé tnàhí‑ndo quɨ̀ndáá iní‑ndó nchàa tnúhu sá nǐ dánèhé ñáhá cuè tée càháⁿ tnúhu‑gá xii‑ndo. Te xìni ñuhu‑xi ndacáⁿ táhú vìhi‑ndo núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá nchaa tnúhu‑áⁿ.
Ñáyiu ío váha tnàhá tnúhu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú
Te ío quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo chi xìca cuu ñáyiu cuìní dandàhú ñáhá xìi‑ndo, te ñáyiu‑áⁿ càháⁿ‑yu mee‑ni nchàa tnúhu ní cahu iní nchaa cue tée ñuyíú‑a, te nchaa tnúhu‑áⁿ ñǎ túú vědana nàndɨ́hɨ‑xi. Te ducaⁿ quìdé‑yu chi nchìcúⁿ nihnu‑ní‑yu nchaa nàcuáa ní xóo cada ñáyiu ní xíndecu ndéé sanaha. Te càháⁿ‑yu nàcuáa sàni iní yucu ñǎvǎha, te ñá túú càháⁿ‑yu nàcuáa cuìní méé Xǐtohó Jesucrìstú.
Te Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ ɨɨⁿ ñáyiu dico ɨɨⁿ‑ni cùu‑gá ndɨhɨ Dútú Ndiǒxí. 10 Te nchòhó chi ñá túú tnàhí‑gá ná cúmǎní‑ndó nǔú‑gǎ chi ndècu ndɨhɨ‑ndo Xítohó Jesucrìstú. Te ío cùnuu‑gá te tàxi tnuní‑gá nchaa núú cuè espíritú cúnùu. 11 Te mee‑gǎ ní ndada ndoo ní ndada nine‑gá iní‑ndó chi ní ngúndecu ndɨhɨ‑ndo‑gǎ te ducaⁿ ñà túú‑gǎ ndécú‑ndó ìchi cuehé ichi duha, te cada iní‑ndó sǎ nǐ ngúndecu ndɨhɨ‑ndo ɨ̀ɨⁿ señá, chi ní ndada ndoo ní ndada nine‑gá iní‑ndó, dico ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑xi ndɨhɨ señá sá sǎha cue tée isràél ñɨɨ‑güedé. 12 Te nchòhó sa ní sandute‑ndo te cada iní‑ndó sǎ dàtná tnúhu sá nǐ xíhí‑ndó ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú, te ní nguɨ́ndǔxi‑ndo ndɨ̀hɨ‑gá, te ní ndoto‑ndo ndɨ̀hɨ‑gá, te ducaⁿ càda iní‑ndó chi ñá túú‑gǎ ndécú‑ndó ìchi cuehé ichi duha. Te ducaⁿ chi sàndáá iní‑ndó nchàa nacuáa quìde Yá Ndiǒxí, te dɨu‑gá ní dándótó‑gǎ Xítohó Jesucrìstú. 13 Te nchòhó cútnàhá ndécú‑ndó ìchi cuehé ichi duha cùu‑ndo datná ñáyiu ní xíhí, chi ñá túú tnàhá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí ní cùu, te ni ñà dɨ́ú ñǎyiu isràél cúú‑ndó. Te Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá nchóó ǐo váha tnahá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú vitna. Te ducaⁿ nǐ quide‑gá chi sa ní quide càhnu iní‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá nǐ xóo cada‑o. 14 Te vitna duuⁿ duuⁿ ñá túú‑gǎ cuéchi‑o ndècu núú‑gǎ. Te nchoo ñà túú cuìní‑ó càda‑o nacuáa càháⁿ‑gá, te cuèndá xíǎⁿ ío ndècuéchi‑o, te vài nacháhu‑o nǔú‑gǎ ní cùu. Te vitna ñá túú‑gǎ ni ɨ̀ɨⁿ cuéchi‑o ndècu núú‑gǎ, chi dɨu cuèndá‑áⁿ nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí. 15 Te sá dúcáⁿ nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí, te duuⁿ duuⁿ ní dáquéé tɨ̌hú‑gǎ sácuíhná ndɨhɨ nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi, te ní quendóo canúú‑xi, te mee‑gǎ ío cùnuu‑gá táxí tnùní‑gá.
Nanducu nìhnu‑o mee‑ni sá vǎha càchí Xítohó Jesucrìstú
16 Te núu dava ñáyiu xǐcuèhé ñáhǎ‑yu xii‑ndo cuèndá sá ñà túú xèxi‑ndo xìhi‑ndo datná quídé mèé‑yu te vá cádá cuèndá‑ndó, te ni vǎ cádá cuèndá‑ndó te núu xǐcuèhé ñáhǎ‑yu xii‑ndo cuèndá sá ñà túú cǎnehe íí‑ndó vìco quide meé‑yu núú cuìá núú cuìá, ndɨhɨ vico quìdé‑yu ndɨ tnahá yóó, ndɨhɨ cuèndá sá ñà túú cǎnehe íí‑ndó ndùu ndetatú‑yu. 17 Te nàcuáa quìdé‑yu ndɨ tnahá òré quídě‑yu nchaa vico‑áⁿ, ndɨhɨ nàcuáa quìdé‑yu ndɨ tnahá nchaa nduu cǎnehe íǐ‑yu‑áⁿ, te cada iní‑ó sǎ sà quídě‑yu‑áⁿ dánèhé núú ñáhá‑xí nàcuáa cada Xítohó Jesucrìstú núú cuàháⁿ núú věxi. 18 Te vá quɨ̀ndáá iní‑ndó nì ɨɨⁿ tnúhu càháⁿ ñáyiu càchí sá cuǐta nihnu‑ndo cuèndá sá ñǎ túú tnɨ̀ɨ‑ndo tnúhu càháⁿ‑yu, chi càchí‑yu sá ǐo xìni ñuhu‑xi cada cahnu‑o nchaa cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, te nɨ yùhu nɨ iní‑ó cànehe‑o sá yɨ́ñùhu núú‑xi. Te ñáyiu‑áⁿ càchí‑yu sá ndàá càháⁿ‑yu chi dàcoto ñaha saní‑yu nàcuáa cáháⁿ‑yu, te ío quìde cahnú‑yu mèé‑yu cuèndá nchaa sá sání ìní méě‑yu quìdé‑yu, te ñá túú vědana nàndɨ́hɨ nchaa sá quídě‑yu. 19 Te nchaa ñáyiu ducaⁿ xǐquide‑áⁿ ñà túú tnàhá tnúhu‑yu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. Te mee‑gǎ cúú‑gǎ Yaá cúnùu taxi tnuní ñáhá‑gǎ xii nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ichi‑gá, te chìndee ñaha‑gá xii‑o ndècu‑o ichi‑gá, te mee‑gǎ quídé‑gǎ cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑o ndecu‑o, te ta quìde‑o nchaa nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cuáháⁿ.
20 Te nchòhó cúú‑ndó dàtná ñáyiu ní xíhí ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú cuèndá sá vǎ cánchìcúⁿ nihnu‑gá‑ndó nàcuáa càháⁿ ñáyiu ñá túú ndècu ichi‑gá. Te núu ducaⁿ ña, ¿te ná cuèndá tnɨ́ɨ́‑ní‑ndó tnǔhu càháⁿ ñáyiu‑áⁿ te quìde‑ni‑ndo datná quídě‑yu? 21 Chi ñáyiu‑áⁿ càchí‑yu sá ìó sá ni vǎ cúú tèe ndaha‑o, te dava ni vǎ cúú càxi‑o, te dava ni và cúú tnɨ̀ɨ‑o. 22 Te nchaa xíǎⁿ, núú néhé chìuⁿ‑ni‑o ndɨhɨ nihnu‑xi. Te nchaa sá dúcáⁿ càháⁿ‑yu‑áⁿ cúú‑xí mèe‑ni sá nǐ cahu iní méé nchàa ñáyiu ñuyíú‑a nàcuáa cadá‑yu cundecú‑yu. 23 Te nchaa tnúhu càháⁿ‑yu‑áⁿ sánùu sá cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ tnúhu càháⁿ ɨɨⁿ tée ío váha sàá dɨ́quɨ́‑xi, chi càchí‑yu sá cádá càhnu‑o Yá Ndiǒxí nàcuáa véxi iní méé‑ó, te cunduu ndàhú iní‑ó dico ñá túú dànehé ñáhǎ‑yu nàcuáa tàú‑xi cunduu. Te càchí tucú‑yu sá cádá ǔhú‑ó mèe‑o, chi ducaⁿ cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑o càchí‑yu. Te nchaa xíǎⁿ ñá túú vědana chìndee ñaha‑xi xii‑o cuendá sá và táxí tnùní ñáhá nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá sàni iní‑ó.